Sağlıkçıların Atama (Tayin) ve Nakilleri Nasıl Yapılır Özel Haberler, Soru-Cevap


Sağlık Bakanlığında çalışan kadrolu olarak görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakil işlemlerinin nasıl yapılacağını detaylı olarak anlattık.

Sağlık Personelinin İl Dışı Atama (Kurum İçi Naklen Atama)

İl dışı atamalar Sağlık Bakanlığı’nın Kurum içi naklen atama yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı bu yönetmelik gereğince tayin dönemlerinde boş kadroları açıklamaktadır.

iller arası atanma dönemi Ocak, Haziran ve Eylül aylarıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder.
Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder.

Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır.
Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir

 • Bölge Hizmet Gruplarında; Hangi bölge ve sınıfta olduğunuzu öğrenmek için Tıklayınız
 • 06 Ekim 2011 Tarihli Personel Dağılım Cetveli için Tıklayınız

Eş Durumun Atama

Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır.

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

İstifa Sonrası Yeniden Atama

Sağlık Bakanlığı yılda 2 defa bu atamaya çıkar ve yayınlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında; ‘iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler’’

Karşılıklı Yer Değiştirme (Becayiş)

Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kura ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge İçi Atama

İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir.
Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak koşuluyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla bu ve diğer illere atamaları (Mülga ibare:RG-22/10/2009-27384) … Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması hallerinde her zaman yapılabilir.

Sağlık Personellerinin İl İçi Atamaları

il içi atamalar Bakanlığın yayınladığı Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda yapılmaktadır.

Atama Dönemleri
Atama dönemleri; Mayıs, Eylül ve Aralık aylarıdır. Mayıs dönemi
atamaları için Nisan ayında, Eylül dönemi atamaları için Ağustos ayında ve Aralık dönemi atamaları için Kasım ayında müracaat edilir.

Kadroların İlanı ve Başvurular
Müdürlük Personel Dağılım Cetveline göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan eder. Bu kadrolaraatanmak isteyen personel en çok 5 tercihle birlikle başvurur. Müdürlük, öncelikle tercih sırasına bakarak hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Aynı yerin aynı puana sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde, hizmet süresi fazla olan personel öncelikli olarak atanır.

Müracaat Sınırlamaları
Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için Müdürlük tayin taleplerine kurum veya unvan bazında sınırlama getirebilir. Müracaat sınırlama kararları, Müdürlükçe teşkil edilecek bir komisyon tarafından alınır ve ildeki tüm personele tayin dönemi öncesinden duyurulur.
Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılmasıhalinde hizmeti aksayacak olan personelin görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır.

Kurum Dışından Sağlık Bakanlığına Atanma (Kurumlar Arası Naklen Atama)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir.

MediHaber.Net

Etiketler:, , , , , ,

Son Yorumlar

 1. özlem

  sayın editör benim eşim denizci astsubay kocaelinde görev yapmakta bende 4bli att olarak istanbulda komutada görev yapmaktayım göreve 15 eylülde başladım ben nezaman eş durumu tayini olacagım.bir rivayete göre agustosdaki tayinlerde bize tayin hakkı verilecegini söylediler doğrumu lütfen cvp yazın

 2. ilker çulcu

  eşim sözleşmeli çalışırken kadrolu atama geldi gidip çalışacaz 6.bölge d grubundayız 3. bölge a grubunda bi yere tayin istemek için ne kadar beklemeli ve kaç puanla gidilebilecegine dair bilgilere nerden ulaşabiliriz bazı sitelerde 20000 hizmet puanıyla 3. bölge deki yerleri gidemiyoruz diyen varda cevaplarsanız sevinirim ii günler

 3. yunus ertraş

  27.9.2012 tarıhınde 657 kadrolu goreve basladım. ıstanbulda gorev yapmaktayım kahramanmarasa alt gruptan veya tayın nasıl aldırabılırım tesekkurler

  1. UZMAN

   asaletiniz tasdik oluncaya kadar yani enaz bir yıl tayin isteyemezsiniz,bir yıl sonra alt hizmet bölgelerine veya üç ayda bir yapılan kurum içi naklen atamalara hizmet puanınıza göre başvurabilirsiniz

 4. selen

  slm ben 657 ye tabi 16 aylık tıbbi sekreterim ve henüz asaletim onaylanmadı.alt bölge yada hizmet puanı ile tayin isteyebilirmiyim?teşekkürler

 5. rüya

  mrb eşim sağlık memuru olarak yeni atandı.ben ise özel sektörde çalışmaktayım.benim tayin hakkı isteme gibi bir şansım yok.eşimin benim bulunduğum şehre gelmesi için bir olanak var mı?varsa bile neler gerekli onları merak ediyorum.teşekkür ederim.

 6. halil

  sayın editör benim nişanlım vanda anestezi teknikeri bense alanyada başkent hastanesinde çalışıyorum ben nişanlımı alanya eş durumundan nasıl alabilirim yanıma başkent hastanesi vakıf hastanesi olduğu için bir etkisi olurmu yardımınız için teşekürler

 7. serap

  sayın editör;ben hakkriye 2012/5 atamalarında 4/blı att olarak atandım.eşım antalyada özel hastanede att ve aynı şehırde 8 yıldr 4 yılda aynı hastanede calısmakta.es durumundan antalyaya gidebilirmiyim ..gidebılırsem neler gereklı.657 kadro gecersem gtme sansım daha mı yuksek ve suresı nekadar olur..?teşekkur ederim.

 8. att meltem

  ben bu sene eğitim durumu ile bir başka il merkezine tayin oldum 657 ye tabi att yim. 4 yıllık hemşirelik okuyorum. okul bitince eski çalıştığım yere geri dönmek zorunda mıyım ?

 9. selma

  merhaba ben 2011 yılında İstanbula 4/b olarak atandım ve kadroya geçtim şuan mersin ilçesine silifkeye gitmek istiyorum bu mümkün mü .tayinlerde il mi tercih edıyoruz gıttıgımız yerde ilçeye veriyorlar nasıl bi uygulama var yardımcı olurmusunuz lütfen

  1. esra

   kurum içi nakil atamalarında hastane seçebiliyorsun..bir nevi nokta tayini..il merkezinde bir hastane seçebilirsin atama döneminde..ama hizmet puanına göre oluyor atamalar..şansın biraz düşük de olsa mümkün…

 10. esra

  merhaba..öncelik kadrolu hemşireyim..kurum içi naklen atamayla istanbuldan ankaraya subat ayında tayinim çıktı..bu ay ankarada göreve başlayacağım..şuan ankaranın alt bölgesinde eskişehir (memleketim) var.bir süre çalıştıktan sonra,1 sene bekleme şartı olmadan alt bölge tayini isteyebilirmiyim?

 11. mahsun

  sayın editör 657 li tıbbi sekreterim göreve başlayalı üç ay oldu alt bölgeye tayin istemem için bi zaman sınırlaması var mıdır?teşekkürler

 12. ak

  Ankara ilçe toplum sağlığı merkezimde görev yapmaktayım. Bursa alt bölge tayini düşünüyorum .Toplum Sağlığı Personeli olarak nasıl tayin isteyeceğim. Teşekkürler…..

 13. gamze

  konya/derbent toplum sağlığı mrkezine sağlık memuru olarak atandım.bursada 4 yıllık hemşirelik okulum var eğitim durumundan gtmek istyrumm ama sözleşmelyimm ..yardımcı olabılırsenızz.

 14. ester

  yaklaşık bir ay önce devlet hastanesinden halk sağlığı müdürlüğüne kurumiçi naklen atama ile geldim.(2013 ocak kurumiçi naklen atama kurası ile). bir daha ne zaman tayin isteme hakkım olacaktır??? 657liyim sözleşmeli değil.

  1. ali

   size bir soru soracaktım eşim devlet hastahanesinde çalışyor ve biz başka bir ilde aile hekimiyle anlaşma yapıb oraya geçmeyi düşünüyoruz, eşim kadrolu olduğu için ücretsiz izinli sayıacak. ancak ben eş durumu tayin isteyecek olsam nereyi gösterecem.

   1. fatma

    ali bey ben bitlis devlette çalışıyorum 657liyim izmirden bir aile hekimiyle anlaşsam gidebilirmiyim öyle bi hakkımız yok biliyodum aydınlatırsanız sevinirim

 15. kübra

  merhabalar ben istanbul 112 de paramedic olarak calısıyorum 2011 yılında temmuz ayı kadrolu 657 atamalarda atandım tayın ıstıycem fakat hıc bır bılgım yok ıstanbul 1, bolge c grubunda ama balıkesır 2, bolge b grubunda oraya tayın ısteyebılırmıyım ve tayın zamanları hangı aylar lütfen yardımcı olurmusunuz.

 16. zeki yalçınoğlu

  23 yıllık (18 yıldır uzman olarak) hekimim 1 bölge B grubu il merkezindeyim. 2 bölgey C grubu ile alt bölge tayini istemek istiyorum acaba il emrinemi yoksa nokta tayin ile kadrosunda boşluk olan istediğimiz hastaneye tayin isteyebilirmiyiz

 17. zehranur

  sayın editör, ben daha yeni kadrolu tercih yapcam. nişanlım çankırda kadrolu 2 yıllık görev yapmakta. ben kadrolu ardahana atanırsam eş durumundan ben mi giderim o mu gelir.. kaç yıl sonra giderim ? lütfen cevap bekliyorum.

 18. hemşire

  Sayın editör şu anda trabzonda görev yapmaktayım 3. Bölge d grubundayım, 3. Bölgenin a grubundaki giresun yada b grubundaki ordu illerden birine tayin istemem mümkün mü?

 19. HEMŞİRE

  sayın editör merabalar ben karsta 4 yıllık okuyorum ama sağlık meslek lisesi hemşirelik mezunuyum kadrolu tercih yapacam herhangi bir ile atanırsam eğitim öncelğinden okuluma ara vermeden karsa tayin verirler mi

 20. Ruken

  sayın editör merabalar ben karsta 4 yıllık okuyorum ama sağlık meslek lisesi hemşirelik mezunuyum kadrolu tercih yapacam herhangi bir ile atanırsam eğitim öncelğinden okuluma ara vermeden karsa tayin verirler mi?

 21. nurten

  mrb benim eşim astsubay ve ataması kırklareline çıktı bense ankarada üniversite hastanesinde hemşireyim sözleşmeden kadroya geçtim 2 yıl oldu kırklarelinde üniversite hastanesi yok ben nasıl ve ne zaman atama isteyebilirim sağlık bakanlığına mı geçmem lazım sağlık bakanlıgında atamalar nasıl oluyor acaba

 22. esra

  önlisans okumaktayım görev yerim konya okulumun olduğu yere ıspartaya gitmek istiyorum bunun için ne yapmam gerekli olur mu ?4b kadrosundan 657 ye daha yeni geçtim ekim ayında devlet memurluğunda tam 1 sene olmuş olacak

 23. att

  sayın editör:ocak 2013 de 4 bli olarak atandım.atandığım il 4 .bölgenin A Grubunda.kadro gelir gelmez 4 bölgenin B grubuna tayin isteyebilirmiyim.Görev yaptığım yerdede personel sıkıntısı var ama alt bölge tayininin gelmeme ihtimali varmı.Yorumunuz için teşekkürler.

 24. selcan

  Merhaba benim bir sorum olacakti.ben bir dogu sehrinde 450 gun mecburi hizmet suresi olan devlet hastanesinde pratisyen hekim olarak calismaktayim.eylul ayinin 10unda mecburi hizmetimin ilk senesi dolacak.evliyim fakat esim doktor degil ve ben onun bulundugu gaziantepe gitmek istiyorum cunku o benim yanima gelemez.kendisi kamuda calisiyor fakat calismaya baslayali henuz 2 ay oldu.yani ben esimden kidemliyim.eylul ayinda bir senem doldugu icin herhangi bir atama tayin yada nakil isteme hakkim var mi.yoksa mecburimin bitmesini beklemek zorundamiyim. Ve hangi kuraya katilmaliyim.aile birligi korunsun diyorlar fakat onumuze bir suru engel cikartiyorlar.bilgi sahibi olanlar cevaplarinizi bekliyorum.simdiden tesekkur ederim.

 25. hemşire2011

  eş durumu atamasıyla izmirdeyim. en erken ne zaman tekrar tayin isteyip başka bir ile gidebilirim . alt bölge tayini isteyebilir miyim

 26. fatma

  sayın editör ben bitliste devlet hastanesinde 657 hemşireyim asaletim tastiklendi ben izmirde bir aile hekimiyle anlaşıp gidebilir ve ücretsiz izinli sayılırmıyım böyle bir hakkımız var mı

 27. özlem

  sayın editör 2007 senesinden beri adana üniversite hastanesinde 657 bağlı hemşireyim.eşim antalya sgk da icra memuru eşimin yanına gidebilmek için sağlık bakanlığı kurumlar arasına başvurdum,sağlık bakanlığına eş durumndan dielkçe verdim,akdeniz ünversitesine başvuru yaptım,hiç birinden olumlu bir cevap alamıdım.1,5 yıldır evliyim,antalyaya tain çıkabilmesi için napabilirm?

 28. hamdullah baydemir

  kurumalar arası geçişle sağlık bakanlığına geçen biri isteğe bağlı tayin isterse daha önce çalıştığı kurumda geçirdiği 4-5 yıllık süre hizmet puanına eklenir mi?

 29. hemsıre

  sayın edıtor bn temmuz atamalarında kadrolu atandım yer degıstırmek ıstıyourm egtım duruumula degıstırmelerde hangı fakulteler gecerlı bızım ıcın .tesekker edrm.cevabınızı beklıyorummmm

  1. Editör Yazar

   alt bölge tayinleri sizin için çok uygun olmayabilir. Siz hizmet puanınızla, kurum içi atamalara başvurmalısınız. Hatta yeni yayınlandı, kadrolara bakabilirsiniz..

 30. hakan

  merhaba 6 aylık polis memuruyum nişanlım att agustos da düğün yapacagız nişanlımın yanıma gelmesi için ne yapması gerekiyor birde gelebilir mi?nikah işlemlerini ne zaman yapmamız gerekiyor ?şimdiden teşekküler

 31. pelin

  iyi günler ben 12yıllık yardımcı sağilık personeli olarak memurluk görevindeyim. acaba kıbrıs a tayin le gidilebilir mi ve eğitim durumu kullanılabilir mi? kıbrıs ta okul okumak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 32. hilal

  ben alt bölge tayini istemiştim çıktı çksy düştü sonra kurum içi de çıktı alt bölgeyi iptal edip kurum içine gidemez miyim

 33. beyza

  ben 657 kadrolu çalışan memurum becayiş yaptıktan ne kadar zaman sonra tayin yada tekrar becayiş yapılabilir? lütfen yardımcı olun.

 34. esra

  mrb. ben ebe olarak ilk defa bu sene tercih yapıcam. fakat tek tercih istanbul olması gerekiyor. acaba atama olurken yada tercih yaparken sadece il mi seçiyoruz yoksa hastane, bölge secme şansımız war mı ? atama yaparkende şansa göre adrese bakmaksızın mı yerler belli oluyo. lütfen bu konuda beni bilgilendirebilir misiniz ?

 35. gülhanım

  ben kamu hastaneler birliğinde acil tıp teknisyeni olarak çalışmaktayım. sağlık müdürlüğün kadrosuna nasıl kadromu aldırabilirim.

 36. özge

  sayın editör ben ve arkadaşım eylül atamalarında kurumiçine tercih yapmak istiyoruz benim 27 ağustosta arkadaşımında 6 eylülde doluyor tayin istese kabul edilir mi ret gelmeme olasılığı varmı?

 37. nagihan

  sayın editör ben 03.02.2014 de sözleşmeli olarak üni hastanesinde işe başladım.snra 21.08.2014 de devlet hastanesinde kadrolu çalışarak devam ettim alt bölge tayini ne zaman isteyebilirim en kısa zaman olarak?

 38. duran

  Sayin editör ben kamu hastaneler birliginde yani hastane acilinde att olarak calisiyorum .bu tercihte veya hepsinde saglik bakanligini tercih yapsam gecebilirmiyim istasyonda calisabilirmiyim yani

Yanıtla