Reklamı kapat
Medihaber
Medihaber

Sağlık Personelinin Atama (Tayin) Yönetmeliğinde Değişen Ne?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personelini kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 26 Mart 2013 tarihi itibariyle bütünüyle değişti. Tüm yönetmelik maddeleri için tıklayınız Sağlık Bakanlığı açıklaması 26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemeler şunlardır: · Tabip ve uzman tabiplerin farklı bir kadroda çalıştığı sürelere de hizmet puanı verilmesine dairdüzenleme yapıldı. · 657 sayılı Kanun’un 77. maddesi kapsamında ücretsiz izinde geçirilen […]

26 Mart 2013 - 18:59 'de eklendi ve 11307 kez görüntülendi. A+A-

Sağlık Personelinin Atama (Tayin) Yönetmeliğinde Değişen Ne?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personelini kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 26 Mart 2013 tarihi itibariyle bütünüyle değişti. Tüm yönetmelik maddeleri için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı açıklaması

26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemeler şunlardır:

· Tabip ve uzman tabiplerin farklı bir kadroda çalıştığı sürelere de hizmet puanı verilmesine dairdüzenleme yapıldı.

· 657 sayılı Kanun’un 77. maddesi kapsamında ücretsiz izinde geçirilen süreler ile Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde sözleşmeli geçirilen sürelere de hizmet puanı verilmesi sağlandı.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin görev yaptığı ilden başka bir ilde görevlendirilmesi halinde, eşiolan personelin de bu ile görevlendirilebilmesi için düzenleme yapıldı.

· Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşlerinin talepleri halinde eşlerinin görev yaptığı ile atanmasına veya sözleşme süresince görevlendirilmesine imkân sağlandı.

· Kurum içi naklen atamada en çok 5 tercih yapılabilmesi sınırı kaldırıldı.

· Stratejik personelin eş durumundan atamalarında kura şartı kaldırıldı.

·Sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanların başka bir ilde aile hekimliği sözleşmesi imzalaması halinde o ile atanması imkânı sağlandı.

· Kamuda geçici işçi olarak çalışanların eş durumundan faydalanması sağlandı.

· Eşleri özel sektörde çalışanların prim ödeme süresi 4 yıldan 3 yıla indirildi.

· Aynı hizmet grubunda bulunan stratejik personelin eş durumu tayinlerinde eşlerin istedikleri ilde bir araya gelmeleri sağlandı.

· Mazeret tayin talebi uygun bulunan ancak görev yaptığı kurumda kadro olmamasından dolayı ataması yapılamayan personelin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında atanabilmesine imkân sağlandı.

· Mazeret takibinde 6 yıllık süre 5 yıla düşürüldü.

· Eşinden boşanan personele C ve D grubu illerin yanında halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine ya da alt bölge illerine atanma hakkı verildi.

· Terör eylemleri sebebiyle şehit, gazi veya mâlûl olanların Bakanlığımız personeli olan birinci derece yakınlarına döneme bağlı kalmaksızın nakil hakkı tanındı.

· Eş ve öğrenim mazeretinden tayin olanların da bir defaya mahsus alt bölge tayin talebinde bulunabilmeleri sağlandı.

· Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde görev yapan personelin Birlik içinde Genel Sekreterlikçe yer değişikliğine imkân sağlandı.

  • Memurlar.net açıklaması

Ne tür bir değişiklik yapıldığı büyük harfle ve koyu olarak gösterilmiştir.

HİZMET PUANININ NE ZAMAN İTİBARİYLE HESAPLANACAĞI YÖNETMELİKTEN ÇIKARILDI

HİZMET PUANININ EŞİTLİĞİ HALİNDE MAZARETİ OLAN VERİLEN ÖNCELİK KALDIRILDI

YENİ HÜKÜM

Hizmet puanı

MADDE 8 – (1) Personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki personel için her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur.

ESKİ HÜKÜM

Hizmet Puanı

MADDE 9- (Değişik birinci cümle:RG-05/07/2007-26573) Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

BİRLİKLERDE ÇALIŞMAYI SEÇEN PERSONELE HİZMET PUANI VERİLECEK

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hâllerde personele hizmet puanı verilmez:
a) Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde ve birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,

TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİ, BİRİM İÇİNDE OLMAK ŞARTIYLA, 1 YILDA 6 AYI GEÇMEMEK ÜZERE GÖREVLENDİRME YAPABİLECEK

Geçici görevlendirme

MADDE 11 –

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatları, kendi birimleri içinde ihtiyaç hâlinde görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilme bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez.

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ PERSONELİN EŞİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İMKANI

Geçici görevlendirme

MADDE 11 –
(6) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.

HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇEN PERSONELİN EŞİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İMKANI

MADDE 11 –

(9) Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YENİDEN ATAMA YOLUYLA GERİ DÖNME İSTİSNASI KALDIRILDI

Daha önceki yönetmelikte “Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz.” hükmü yer alıyordu. Bu hüküm kuraya tabi olmadan Bakanlık merkez teşkilatına atanma imkanı sağlıyordu. Bu hüküm yeni yönetmelikte yer almadı.

5 OLAN TERCİH SINIRLAMASI KALDIRILDI

Önceki yönetmelikte yer alan “Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. ” şaklindeki ifade yeni yönetmelikte yer almadı. Bu konudaki düzenleme ilan metninde yer alacak.

AİLE HEKİMİ BAŞKA BİR İLE ATANABİLECEK

Yer değiştirme suretiyle atanma ve dönemleri

MADDE 16 –
(4) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personelin, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına yerleşmeleri durumunda, personelin kadrosu bağlı bulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak naklen atanır. Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde PDC’ye göre boş yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak, 26 ncımadde hükümlerine göre naklen ataması yapılır.

KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA İLANININ ŞUBAT VE EYLÜL AYLARINDA YAYIMLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Önceki yönetmelikte yer alan “Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir.” şeklindeki hüküm yeni yönetmelikte yer almamıştır.

BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARI ARASINDA, NAKİL YAPILABİLECEK

Kurumlar arası naklen atama

MADDE 17 –
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatları arasındaki yer değişiklikleri, 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir. Talepleri 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamında uygun görülenlerin ise münhal kadro bulunmaması durumunda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atamaları yapılabilir.

BAŞKA KURUMDAKİ SAĞLIK PERSONELİ, EĞER EŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ İSE, DÖNEM VE KURAYA TABİ OLMAKSIZIN SAĞLIK BAKANLIĞINA ATANABİLECEK

MADDE 17 –

(4) Başka kurum ve kuruluşlarda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi olarak çalışmakta olup eşleri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) bendlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda,

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak,

c) Kamu hastane birliklerinde; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim olarak,

çalışanlar, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atanabilir.

BAŞKA KURUMDAKİ SAĞLIK PERSONELİ, EŞİ ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ İSE, DÖNEM VE KURAYA TABİ OLMAKSIZIN SAĞLIK BAKANLIĞINA ATANABİLECEK

MADDE 17 –

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurlardan, eşleri zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadrolarına, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan atanabilir.

AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIK ELEMANLARI KURAYA TABİ OLMADAN DÖNEBİLECEK

MADDE 17 –

(6) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atanmalarında kura şartı aranmaz.

SAĞLIK VE EŞ DURUMU MAZARETİNE BİNAEN ATANANLAR İÇİN, MAZERETİN DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU 5 YILA İNDİRİLDİ

Madde 18

(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ve 21 inci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra ile 21 inci maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkra hükümleri uygulanmaz.

SAĞLIK MAZARETİNE DAYALI ATAMA RAPORLARI ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN DE ALINABİLECEK

MADDE 19 – (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

EŞ DURUMU TAYİNLERİNDE YENİ KIDEM SIRALAMASI

Eş durumu nedeniyle atama

MADDE 20 –
(3) Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadroları, il müdürü ve müdür, baştabipler, eğitim görevlileri, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık sağlık lisansiyerleri ve diğer lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık ön lisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları; bunlarda eşitlik olması hâlinde fiili hizmet süresi fazla olan, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları ve lise mezunları, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir.

EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN NAKİL İSTEYEBİLMESİ İÇİN ARANAN SÜRE 4 YILDAN 3 YILA İNDİRİLDİ

Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği

MADDE 21
c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâlinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

PDC’DEKİ SAYIYI YÜZDE 30 AŞAN DEVLET YÜKÜMLÜSÜ PERSONEL RE’SEN GÖREVLENDİRİLECEK

(3) Eş veya sağlık mazereti ile atanıp mazeretleri devam eden personel hariç olmak üzere; Devlet hizmeti yükümlüsü personelden bulunduğu birimde PDC’de belirlenen sayının yüzde otuzunu aşanların, öncelikle aynı ilde ihtiyaç bulunan birimlere, mümkün olmaması halinde ise aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaç bulunan münhal yerlere ataması, hizmet süresi dikkate alınarak gönüllülük esasına göre yapılır. Talep olmaması halinde görev yaptığı yerde hizmet süresi en az olan personelden başlamak suretiyle atama yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde hizmet puanı düşük olan personel atanır. Hizmet puanlarının da eşit olması hâlinde ise meslekî kıdemi az olan personel atanır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Bu Hastanede Grev Var Bu Hastanede Grev Var

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personelini kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 26 Mart 2013 tarihi itibariyle bütünüyle değişti. Tüm...

Sağlıkçılar Yeni Bakandan Taleplerini Sıraladı   Sağlıkçılar Yeni Bakandan Taleplerini Sı...

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personelini kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 26 Mart 2013 tarihi itibariyle bütünüyle değişti. Tüm...

Bölge Hizmet Grupları Güncellendi Bölge Hizmet Grupları Güncellendi

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personelini kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 26 Mart 2013 tarihi itibariyle bütünüyle değişti. Tüm...

Güvenlikçiler Sağlık Çalışanlarına Bakın Ne Yaptı ? Güvenlikçiler Sağlık Çalışanlarına Bakın...

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personelini kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 26 Mart 2013 tarihi itibariyle bütünüyle değişti. Tüm...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(77 Yorum)

SON EKLENEN HABERLER
Bu Hastanede Grev Var Bu Hastanede Grev Var

Tepecik de Grev var, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesind...

Sağlıkçılar Yeni Bakandan Taleplerini Sıraladı   Sağlıkçılar Yeni Bakandan...

  Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ekrem Özdemir 64. Hüküm...

Bölge Hizmet Grupları Güncellendi Bölge Hizmet Grupları Gün...

Türk Sağlık Sen açıkladı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ...

Yeni Sağlık Bakanı Açıklandı Yeni Sağlık Bakanı Açıkla...

Yeni Hükümet’in Sağlık Bakanlığı koltuğuna Prof.Dr. Mehmet M...

Şehit Doktorun Katil Zanlısına 24 Yıl Hapis Şehit Doktorun Katil Zanl...

17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’te şifa dağıtırken k...

Sağlıkçılara Primler İade Edilecek Sağlıkçılara Primler İade...

Sağlık Sen açıkladı: 4/B’lilerin ek ödemelerinden 2011 yılın...

Güvenlikçiler Sağlık Çalışanlarına Bakın Ne Yaptı ? Güvenlikçiler Sağlık Çalı...

Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi’nin, artan ...

Tıbbi Sekreter Alınmasın Döner Artsın Tıbbi Sekreter Alınmasın ...

Kocaeli Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, “Hastaneler...

Performansı yüksek olan memur daha fazla maaş alacak Performansı yüksek olan m...

Memurlar bu haberimiz sizi yakından ilgilendiriyor. Hükümeti...

16 Aralık’ta binlerce kişiye memur olma şansı 16 Aralık’ta binler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, Devlet Person...

Özel Haberler HABERLERİ