Sağlık Bakanlığının Kabul Ettiği Üst Öğrenim Programları

Sağlık Bakanlığının intibak yapılması için kabul ettiği lisans ve ön lisans programları

YÖK’ün 2009 yılında bakanlığa yolladığı ve bakanlığın üst öğrenim kabul ettiği bölümler aşağıda yer almaktadır. Bakanlık bu hususu üst yazı ile il müdürlüklerine yollamış ve mutemetlik birimleri bu bölümleri kabul görmektedir. Aşağıda olmayan fakat YÖK’ün kabul ettiği bir diğer bölüm de itfaiyecilik ve yangın güvenliğinin acil tıp teknisyenlerinin üst öğrenimi olmasıdır. Bakanlığın’da bu hususu dikkate alıp müdürlüklere bildirmesi gerekmektedir.

Editörün Notu: Tablo 2009 yılına ait olduğu için bazı bölümlerde değişikliğe gidildi.

Laborant veterinerlik bölümü Danıştay’a açılan davanın kazanılmasıyla tüm sağlıkçılara üst öğrenim sayıldı. İlgili karar için Tıklayınız

 

PROGRAM ADI SAĞLIKLA İLGİLİ BİR ÜST ÖĞRENİM SAYILAN PROGRAMLAR
Sağlık Eğitimi Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlıkla ilgili mesleki br üst öğrenim görmüş sayılmaktadır.
Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan Besicilik Programı Meslek lisesi Hayvan Sağlığı Memurları Programının ile Meslek Lisesi Veteriner Sağlık Teknisyenliği bölümlerinin bir üst öğrenimi sayıldığına,
Meslek Yüksekokulları bünyesinde Kesim ve Et Programı Meslek lisesi Hayvan Sağlığı Memurları Programının bir üst öğrenimi sayıldığına,
Meslek Yüksekokulları bünyesinde Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Pr. Sağlık Meslek Lisesi Çevre sağlığı teknisyenliği görevine ilişkin bir üst öğrenim.
Fen Fakültesi Kimya Bölümü Meslek yüksekokulları Labrotuvar(önlisans) Programının üst öğrenimi sayıldığına ve laboratuar mesleğinin devamı sayılmakladır.
Sağlık Hizmetleri MYO Radyoloji Programı Sağlık çalışanları(hemşirelik,ebelik, sağlık memuru, laboratuar, röntgen teknisyeni vb. mesleki bir üst öğrenim sayılabileceğine.
Fen veya Fen-Edebiyat Fak.Biyoloji bölümü Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar Pr. bir üst öğrenimi sayılabileceğine,
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetleri Yüksekokulu(Lisans) Sağlıkla ilgili bir üst öğrenim sayılabileceği ne,
MYO bünyesinde yer alan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı Sağlık çalışanları için sağlıkla ilgili bir üst öğrenim sayılabileceğine,
MYO bünyesinde yer alan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sağlık Meslek lisesi .tıbbi Sekreterlik bölümünün üst öğrenim olduğuna,
MYO bünyesinde yer alan Çevre Koruma Pr. Sağlık Meslek Liselerinin Çevre sağlığı teknisyenliğinin bir üst öğrenimi.
Çevre Kirlenmesi vc Kontrol Programından sonra Çevre Mühendisliği Bölümünden mezunlarının, Çevre sağlığı teknisyeni olarak çalışanlar için görmüş olduğu öğrenimler birbiri ile ilgili bir üst öğrenim sayıldığına.
Fen veyaFen-Edebiyat Fak.bünyesindeki Biyoloji bölümü Sağlık Meslek Lisesi Labortuar teknisyenliğinin bir üst Öğrenimi sayıldığına.
Çevre Mühendisliği(lisans) bölümü Sağlık Meslek lisesi Çevre sağlığı teknisyenliğinin bir üst sayıldığına.
MYO bünyesinde yer alan;Ambulans ve Acil Bakım Programı Sağlık Meslek liselerindeki Aeil tıp Teknisyenliği,
Anestezi Pr /Anestezi Teknikerliği Programı Anestezi/Anestezi teknisyenliğinin.
Radyoloji ve Radyoterapi Programı
Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik bölümünün üst öğrenimi olduğuna,
Radyoloji/radyoloji teknisyenliği /Radyoloji ve bir üst öğrenimi sayıldığına,
Hacettepe Üniv.Sağlık İdaresi Yüksekokulu Sağlıkla ilgili bir üst öğrenim sayıldığına,
Kamuda sağlık memunı olarak çalışan. Sağlık Hizmetleri M Yo Tibbi Labarotuvar Pr daha sonra Maliye Bölümü vc sonra Hastane ve Sağlık Kurumlan Yöneticiliği yüksek lisans devam etmesi durumunda İlgili yüksek lisans programını tamamlaması durumunda ilgili program sağlık memurluğunun bir üst öğrenim sayılacağına,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim dalında yapılan yüksek lisans öğrenimi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu(lisans) Bölümünün mesleki bir üst öğrenimi sayılacağına,
Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Programı Sağlık Meslek lisesi. Acil tıp Teknisyenliğinin bir üst öğrenimi sayıldığına,
Farmakoloji Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenim, Hemşirelik bölümü(lisans) bir üst öğrenimi sayıldığına,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odiyometri Programında görülen öğrenimin, sağlıkla ilgili bir yükseköğrenim okluğuna.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fak.Laborant ve Veterinerlik Sağlık Pr. Meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliğinin bir üst öğrenim sayıldığına.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programı Tıbbi sekreter pozisyon unvanıyla ilgili bir program olarak nitelendirilebileceğine ve adı geçen programda görülen öğrenimin Tıbbi sekreterliğin bir üst öğrenimi sayıldığına,
Sağlık Yüksekokulları bünyesinde yer alan Sağlık Memurluğu bölümü(lisans) . Sağlık çalışanları için bir üst öğrenim sayıldığına,
Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü, Sağlık Meslek Lisesi “Sağlık Memurluğu” bölümünün bir üst öğrenimi sayılamayacağına, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi “Sağlık Kurumlan İşletmeciliği Ön lisans” programının üst öğrenim sayılmasına,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumlan Işletmeciliği (onlisans) Programının yalnızca Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfı için bir üst öğrenim sayılabileceğine ancak, Teknik Hizmetler Sınıfı için bir üst öğrenim sayılmadığına,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Onlisans Program! Sağlık Çalışanları için bir üst öğrenim olma kararlan ile ilgili olarak “Sağlık Çalışanları” ifadesiyle sağlık alanında “laborant” veya “laboratuar ■ teknikeri iği” kadrosunda çalışanların belirtildiğine ilişkin görüşü dikkate alınarak. 19/08/2006 tarihli 2006.103666 sayılı kararın \ (Anadolu Üniversitesi Açıköğrctim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının, sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılması) iptal edilmesine, söz konusu programın “laborant* veya “laboraluvar tcknikerliğf’ kadrosunda çalışanlar için üst öğrenim olduğuna, diğer sağlıkla ilgili kadrolar için üst öğrenim olmadığına,

Yüksek lisans programlarında görülen eğitimin lisans, lisans programlarında görülen eğitimin önlisans, önlisans programlarında görülen eğitimin ise meslek liselerinde alman eğitimin üst öğrenim sayılıp, sayılmamasma ilişkin Tablo

Orta Oğretim ve Kadro Unvanı Onlisans Programı Dikey Geçiş ile Tamamlanan Lisans Yüksek Lisans Programı Karar
Tıbbi Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik işletme Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, işletme lisans programının üst öğrenimi sayılabilir; işletme lisans programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans programının üst öğrenimi sayılamaz; Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans programı Tıbbi Sekreterlik ortaöğretim programının üst öğrenimidir
Sağlık Memuru ( toplum sağlığı) AOF Sağlık Teknikerliği iktisat Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, iktisat lisans programının, iktisat lisans programı AÖF Sağlık Teknikerliği önlisans programının, AÖF Sağlık Teknikerliği önlisans programı Sağlık Memurluğu (toplum sağlığı) ortaöğretim programının üst öğrenimi değildir.
Hemşirelik Hemşirelik Kamu Yönetimi Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, Kamu Yönetimi lisans programının, Kamu Yönetimi lisans programı Hemşirelik önlisans program ının üst öğrenimi sayılamaz; ancak Hemşirelik önlisans programı, Hemşirelik ortaöğretim programının üst öğrenimidir.
Hemşirelik Hastane Yönetimi ve Organ i zasyon işletme Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, işletme lisans programının, Işletme lisans programı Hastane Yönetimi ve Organizasyon önlisans programının üst öğrenimi sayılır; ancak, Hastane Yönetimi ve Organizasyon önlisans programı Hemşirelik ortaöğretim programının üst öğrenimi değildir.

____

Orta Öğretim Pr . Önlisans Programı Lisans Programı Yüksek Lisans Programı Ka r ar
Sağlık Teknisyeni Tıbbi Labarotuar Proğramı işletme Sağlık Kurumları Işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programının işletme lisans programının üst öğrenimidir. işletme lisans programı Tıbbi laboratuar önlisans programının, Tıbbi Laboratuar ön lisans program i Sağlık Teknisyenliğinin üst öğrenimi değildir.
Sağlık Memuru (toplum sağlığı) Tıbbi Labarotuar Proğramı Kamu Yönetimi Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, Kamu Yönetimi lisans programının, Kamu Yönetimi lisans programı Tıbbi Laboratuar önlisans programının, Tıbbi Laboratuar önlisans programı Sağlık Memurluğunun (toplum saqlığı) üst öğrenimi değildir.
Sağlık Teknisyeni Anestezi iktisat Sağlık Kurumları Işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, iktisat lisans programının, iktisat lisans programı Anestezi önlisans programının, Anestezi önlisans programı Sağlık Teknisyenliğinin üst öğrenimi deqildir.
Hemşire Hemşire Kamu Yönetimi Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, Kamu Yönetimi lisans programının, Kamu Yönetimi lisans programı Hemşirelik önlisans programının üst öğrenimi değildir. Ancak, Hemşirelik ön lisans programı, Hemşirelik ortaöğretim programının üst öqrenimidir
Sağlık Memuru (toplum sağlığı) Tıbbi Dok . ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı Sağlık Memurluğunun (toplum sağlığı) üst öğrenimi değildir.
Ebe K i mya Kimya önlisans program i Ebeliğin üst öğrenimi değildir.
Acil Tıp Teknisyenliği Adli Tıp Teknikerliği Adli Tıp Teknikerliği önlisans programı Acil Tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi değildir.
Sağlık Memuru
( Ortopedi Teknisyeni)
Siyomedikal Cihaz Teknolojisi Siyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programı Sağlık Memurluğunun (ortopedi teknisyeni) üst öğrenimi değildir .
Acil Tıp Teknisyeni Anestezi Anestezi ön lisans programı Acil Tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi değildir .
Adalet Meslek Yüksek Okulu Gazetecilik Gazetecilik lisans program i Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programının üst öğrenimi değildir .
Sağlık Memurluğu Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği lisans programı Sağlık Memurluğu önlisans programının üst öğrenimi değildir .
Ebe , Hemşire , Sağlık Teknisyeni , Sağlık Memuru, Laboratuar, Laboratuar Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü , Sağlık Mem. (Toplum Sağlığı), Sağlık Memuru (Anestezi Teknikeri), Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni veya Teknikeri lşletme-iktisat-
Kamu Yönetimi-
Maliye-
Uluslararası
ilişkiler-Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri ilişkiler
Işletme, Iktisat, Kamu
Yönetimi, Maliye, Uluslararası
ilişkiler ve Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri ilişkileri lisans
programları Ebe, Hemşire,
Sağlık Teknisyeni, Sağlık
Memuru, Laboratuar,
Laboratuar Teknisyeni,
Anestezi Teknisyeni, Sağlık
Teknikeri, Röntgen
Teknisyeni, Diş Teknisyeni,
Çevre, Çevre Kirlenmesi ve
Kontrolü, Sağlık Mem.
(Toplum Sağlığı), Sağlık
Memuru (Anestezi Teknikeri),
Sağlık Memuru (Röntgen
Teknisyeni veya
Teknikerliğinin üst öğrenimi
değildir

Yeni Güncel Liste İçin TIKLAYINIZ

MediHaber.Net

“Sağlık Bakanlığının Kabul Ettiği Üst Öğrenim Programları” üzerine 661 yorum

 1. Patoloji lab. Hemsireligin ust ogrenimi olur mu ? Bide 4blilerin egitim haklari hakkinda tam bilgi verir misiniz ?

  1. Yukarda olmayan durumlar için YÖK’ün bilgi edinme menüsüne yazabilirsiniz… Eğer henüz karşılaşmadıkları bir durumsa Kurulda kararlaştırıyorlar…

  2. 2.sinif hemşirelik öğrencisiyim. 2 yıllık ta saglık yöneticiliği bölümü okusam açıktan bana katkısı ne olur ileride ?

   1. Muhtemelen Hemşirelik Lisans Öğrencisisin ona göre cevaplıyorum; Önlisansın bir katkısı olmaz lisans bir yönetim bölümü okursan (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler Fakültelerinde herhangi bir bölüm.) yönetici tercihinde bir adım öne geçersin üstüne birde Sağlık Yöneticiliği alanında yüksek lisans yaparsan ikinci adımla öne çıkarsın.. Bugün il sağlık müdürleri bile açıktan kamu yönetimi, işletme okuyorlar. Neden ? Yerini sağlamlamak için 😉

    1. ben de lisans hemşirelik 2. sınıf öğrencisiyim aöf işletme bölümüne kayıt yaptırmayı düşünüyorum arkadaşa yazdığınız gibi yönetici seçme konusunda faydasını okudum. o halde y. lisans olarak sağlık kurumları yöneticiliği mi okumalıyız?

     1. Yönetici seçimi konusunda faydası mutlaka olur İşetme’ye kayıt yaptırmışsan tebrikler. Hemşirelik yada İşletmenin (farketmez) üstüne Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisansı yaparsan büyük bir kitle elersin. YL Tezli yaparsan, Master, Doktora yaparsan daha fazla kişiyi elersin. Yine de torpil mutlak adalettir bil ki hayal kırıklığına uğrama.

    2. mrblar ben yaslı bakım hizmetlerini bitirdim.dgs ile hemşireliğe gectım. su an yaslı bakım bölümünden sağlık teknikeri olarak atandım. hemşirelik bölümü bitince sağlık teknikeri kadrosundan hemşirelik kadrosuna neyle gecebiliri. unvan değişikliğe ile mi yoksa görevde yükselme ile mi yoksa intibak eğitimiyle mi? cevaplarsanız sevinirim..

     1. bu sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı açacak onunla ünvan değiştirip hemşire olabilir ya da kpssye girip hemşire olarak atanabilirsin diye biliyorum.

     2. bi soru soracağım size yaşlı bakım bölümünden mezun birisi sağlık alanında hangi bölümlere sınavsız geçiş yapabiliyor yada sınavsız geçiş oluyor mu ??

    3. acil tıp teknisyenleri için kamuda tayin istemek için yazabileceği üst bölümler nelerdir

    4. Mrb. Ben 4 yıllık Hemşirelik Meslek Yüksekokulu Mezunuyum, Herhangi bir üniversiteden Biyoloji Bölümünü kazandığım takdirde eğitim durumundan tayin alabilir miyim? İyi Çalışmalar..

  3. ben sağlık meslek lisesi toplum sağlığı mezunuyum.fakat sağlık bakanlığında hemşire olarak çalışıyorum.ben 2 yıllık önlisans okumak istiyorum.hangi bölümü okumam lazım sağlık bakanlığının kabul ettiği üst öğrenimler hangi bölümler arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim….

  4. slmlar .. ben kamuda att olarak çalışıyorum .. bu yıl 4 yıllık işletme mezunuyum .. ama aynı zamanda 2 yıllık işçi sağlığı ve iş güvenliğini kazandım ..bu bölüm bizim üstögrenim olarak sayılıyor ama işletmeden sonra intibakım yapılır mı …lütfen yardımcı olurmusunuz …

  5. slm arkdaşlar ben lıse mezunu hemşireyim ve atandım 2 yıllık örgun egitim tercih etsem kendı bölümüm ek yerleştirmede sizce egitim durumundan yer degişikligi yapar mıyım yoksa illa 4 yıllık üniv.okumak şart mı ve dıyelım kı 4 yıllık unıv geldı ben asaletın tastık olmasını bekleyecek mıyım lutfen bı kısı cevap vereblır mı lutfennnnnn

 2. acaba lisans bölümü mezunları için yüksek lisans üst öğrenim olarak kabul edilebiliniyor mu ?

  1. Lisans alanınsa alanınla ilgili yüksek lisansta kabul ediliyor…

   Örnek Hemşirelik Lisansa Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisansı oluyor.

   Ama İktisat lisans mezunuysan Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisansı olmuyor alanlar tutnası lazım …

   1. yukarıda ki tabloda yüksek lisansın üstöğrenim olduğu yazıyor ama ben bakanlığın bilgi edinmeye sordum,üstöğrenim sayılmadığını söylediler.

     1. merhaba ben Pratisyen hekimim mesleğimi çok seviyorum kamu yönetimi okursam bana zararı yararı ne olur tıp diplomam Geçersiz olurmu cevap yazarsanız sevinirim

   2. peki ben hemşirelik mezunuyum mikrobiyoloji üzerine yüksek lisans yapıyorum bu sayılıyor mu üst öğrenim olark

   3. tıbbi dökümantasyon mezunuyum üstüne işletme okudum sağlık kurumları yöneticiliği yüksek lisans yapsam üst okul sayılır mı ?

   4. mrb
    ben kadrolu anestezi teknisyeni olarak çalışmaktayım.Okul durumundan dolayı tayin yapmak istiyorum.biyoloji,veterinerlik veya psıkolojı gıbı bolumlerınden herhangı bırını kazanırsam kazandıgım unıversıtenın bulundugu ıle tayın hakkım olur mu?Bılgısı olan var ise yardımcı olursa sevınırım..

 3. BEN LİSE TIBBİ SEKRETERLİK VE DÖKÜMANTASYON BÖLÜMÜ MEZUNUYUM AÇIK ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMEÇİLİĞİ OKUSAM ÜST ÖĞRENİM SAYILIRMI SAYILMAZMI LÜTFEN CEVAP YAZIN

  1. Kardeş Yukarda Yazmış Sağlık Hizmetleri sınıfı çalışanlarının tümüne sayılır tıbbi sekreter sanki milli istihbarat hizmetleri mi ? Nasıl memursun sınıfını bilmiyorsun…

   1. ben de tıbbi dökümantasyon ortaöğretim mezunuyum.şu anda önlisans okuyorum nasıl bi fayda sağlayabilir bilgi verirmisn

 4. peki üst öğrenim sayılamayan bi 4 yıllık bölüm okuduğumuzda bize katkısı olmayacak mı yada dezavanajları ne olacak? üst öğrenim bölümleri okuduğumuzda artımız ne olacak bilgisi olan var mı???

  1. Üst öğrenim okursan maaşının çarpıldığı katsayı artar yani sağlık memuruysan sağlık lisansiyeri olursun o yüzden maaşın önemli oranda artar yaklaşık 500 TL ve kadro derecen artar. Ama üst öğrenim olmayanı okuduğunda sadece kadro derecen artar maaştaki artışta çok az olur oda kadro dereceni artırdığı için 40 TL gibi birşey maksimum…

   1. peki alakasız lisans (teknik eğitim yapı öğretmenliği) sonrası hastane ve sağlık kurumları yüksek lisans bölümünü bitirince nasıl olur maaş durumu

    1. Maaş durumunda bir değişme olmuyor.. Kadro derece atar ama maaş lisans durumun uygun olmadığı için oynamıyor… Mesela Biyoloji doğrudan üst öğrenimi değil sağlık memurlarının ama laborant üstüne biyoloji olursa oluyor onun için Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans programı tüm Sağlık Personeline üst öğrenim sayılsa bile tabanda lisans alakası olunca olmuyor…

     1. acil tıp teknisyeniyim.k.yönetimi ve yüksek lisans hastane ve sağlık kurumları yöneticiliği bitirdim.maaş etkisi olurmu..

     2. Ben biyoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim,bugün aöf den laborant ve veterinerlik kaydı yaptırdım acaba bana bir faydası olurmu yoksa hatamı yaptım?

     3. Aşağıdaki arkadaşlara cevap butonu olmadığından burdan yazıyorum.

      Cevattin İnan : Maaşa etkisi olmaz okursanız bu gibi bir mevzuu geçti.

      Onur : Sana bir faydası olmaz. Biyoloji’den mezun olmadan atanırsan Laborant Veteriner Sağlık Teknikeri olarak Biyolojiyi bitirdiğinde üst öğrenim olur. Aklında böyle şeyler var mı yada neler var bilmiyorum ama..

 5. ben önlisans tıbbi dokumantasyon ve sekreterlik bölümü mezunuyum. İşletme bölümü neden üst öğrenim sayılmamış, halbu ki yök kabul ediyor.

 6. listenin ikinci sayfasında odyometri bölümü için sağlıkla ilgli bir yükseköğretim olduğuna derken hemşirelik lise mezunu için üst öğrenim sayılır anlamı da çıkar mı?
  SAYGILARIMLA

 7. 2.sayfada sağlık memuru+tıbbi laboratuvar+maliye+sağlık kurumları yöneticiliğinde yüksek lisans yapınca üst öğrenim sayılır diyor. Ben kamuda sağlık memurluğu(odyometri) kadrosuyla çalışıyorum, işletme ve sağlık kurumları işletmeciğini bitirdim ama üst öğrenim sayılmadı?

   1. sağlık memuru (toplum sağlığı)olarak çalışmaktayım.üzerine tıbbi laboratuvar ve kamu yönetimi okudum.şuan hastane ve sağlık kurumları yönetimi yüksek lisans programını devam etmekteyim.mezun olunca üst öğrenimden faydalanabilir miyim?maliye bölümü denmiş kamu yönetimi mezunuyum ikisi de iktisat fakültesi bölümü.

   2. kardeş şimdi biz kime inanıcaz….yökün kararınamı yoksa sizin yapmış olduğunuz tabloyamı inanıcaz.elimizde tapu gibi itfaiyecilik ve yangın güvenliğinin Attlerin üst öğrenimi olduğuna dair karar var.yök 22.07.2009 tarihinde almış olduğu kararla bu bölümüde üst öğrenim olarak kabul etmiştir.hani nerede bu tabloda böyle bişey yok.birşeyler paylasırken tamamını paylasırsanız çok seviniriz.çünkü azda olsa bu bölümleri okuyup bitirien arkadaslarımız var…

    1. batuhannnn !!!
     Kime inanacağını kendin belirlersin arkadaşım !
     Bu tablo şahsımızın keyfine göre yaptığı birşey değil. Tamamen YÖK’ün yayınıdır. Aynı tabloyu sağlık müdürlüklerine de yolluyor YÖK.

     Orada yoksa sor bizde bildirelim arkadaşım !

 8. lise olarak atandığımızda ..sağlık kurumları işletmeciliği bitince üzerinde işletme okunursa maaşı lisansiyer mi yoksa ön lisans düzeyindemi alınır….yök işletmeyi sağ.kurum.işlet. ..nin üst öğrenimi sayıyor çünkü

  1. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü üzerine işletmeyi devam ederseniz lisans olarak bakanlık sizi tanır. Fakat direk işletme okursanız tanımaz.

     1. Ben Sağlık Memuru (Çevre Sağlık teknisyeni) üzerine Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans,dikey geçişle İşletme 3 ve 4.sınıfları okuyarak İşletme Lisans mezunuyum.Ama dilekçeyle kuruma başvurdum.YÖK’ün 04.11.2009 tarihli kararına istinaden üst öğrenim sayılmıyormuş.Bilginiz varsa paylaşırmısınız?

     2. Birol064,
      İşletme sayılmaz. İşletme’nin sayılması zaten bizi şaşırtmıştı. Çevre Sağlığı Teknisyeni bir Sağlık Memurudur ve İşletme sağlıkla ilgili bir alan değildir.

   1. ben sağlık meslek lisesi ebelik mezunuyum, işletme fakültesi okudum kadro derecem arttı maaş farkı için sağlık kurumları işletmesi okuyup tek dersten bıraktı(maaşta artış olmayacak denilmişti.)veteriner laborantlık bitirdim .şimdi maaşımı önlisans düzeyinde alıyorum.lisansiyer olabilmek için ne yapmam gerekiyor.Teşekkürler

    1. Size maaşta artış olmayacak diyenler yanlış söylemişler. Ayrıca tek dersten bir bölümü bırakmanızıda kınıyorum o derside verip mezun olmanızın çok gereksiz bir bölümde olsa hiçbir zararı olmazdı. Lisansiyer olmak için örgün bir bölüm okumanız gerekiyor dışardan tamamlayamazsınız.

   2. sağlık meslek lisesi hemşire olarak devlet memuru oldum. 2009 sağlık kurumları işletmeden mezun oldum intibakım yapıldı maaşımda ona göre yapıldı.2011 yılında işletmeden lisanstan mezun oldum ve kabul edilen lisans yazıları,mahkeme kararları ile birlikte kuruma başvuru yaptı ama sadece lisans mezunu diye yazıldı maaşta herhangi bir değişiklik yapılmadı.önlisans maaşına göre maaş alıyorum ve en son mahkemeye başvuruda bulundum daha herhangi bir cevap çıkmadı.3/1 yim ve ek göstergem 1100olarak geçiyor. bunu nasıl düzeltebilirim nasıl tekrar başvuru yapıp lisans olarak hesaplatabilirim saygılarımla…..

    1. sağlık memuru att bölümü olarak 4b li atandım maasın artması için açık öğretimden 2 yıllık sağlık kurumları işletmecliği okusam sonra açıköğretimden işletme okusam lisans mezunu olarak maası etkiler mi ?

    2. kardeşim bende aynı durumdayım seninle ne yapacağımı bilmiyorum.2010 da danıştay bizden yana karar vermişti ne olduda karar değişti çok üzüldüm

     1. fatma,
      Arkadaşlar İşletme’nin üst öğrenim sayılması şaşırtmıştı zaten herkesi. İşletme mezunlarına hadi kurs düzenleyelim ATT yapalım deseler nasıl itiraz ederdik onu düşünelim. Sağlık Kurumları İşletmeciliği +2 Lisans tamamlama programı açılması için çaba gösterelim üşenmeyip çeşitli üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan eğitim fakültelerine mail gönderelim.

    3. Buna yapacak çok birşeyiniz yok İşletme mezunlarını hemşire yapalım deseler ne kadar itiraz ederdiniz ? O şekilde düşünün. İşletme sağlıkla ilgili bir lisans alanı değildir. Sağlıkla ilgili örgün bir alan okumanızdır tavsiyem.

   3. Sayın editörüm sağlık bakanlığı personeliyim.. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü üzerine dikey geçişle İşletme bitirdim üst öğrenim sayılır mı sayılmaz mı?

   4. merhaba ben işletme 3. sınıftayım bu sene aöf açık öğretim fakültesine başvurmayı düşünüyorum bana ne gibi bi faydası olur ve kpss de nasıl faydası olur yardımcı olursanız sevinirim

 9. arkadaslar att lise mezunuyum açıköğretim sağlık kurumları işletmeçiliği att için üst öğrenim mi oluyor oradaki teknik hizmetler sınıfı hariç derken neyi kasdetmişler anlayamadım… ?

  1. Teknik Hizmetler hariç demiş arkadaşım…
   Memuriyette Hizmet Sınıfları vardır hani SH, TH, MİH, AH, EH gibi bilmem bilgin var mı ama ?

  1. Sen alanınla ilgili örnek Hemşirelik Lisans mezunuysan;
   Cerrahi Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği gibi ne yüksek lisans yapsan üst öğrenim sayılır… Ama akademik olarak doktora seviyesine gelmiş olsan dahi hekim olan doktorun maaşına gelmez maaşın o ayrı bir mevzuu…

 10. sayın editör :att olarak görev yapıyorum laborant ve veterinerlik tercih ettiğimde üst ögrenim sayılacakmı yani maaş ve derece farkı olacak mı?

  1. Fark olur en son kazanılan davalara göre yine sayılmıştı ama o iş riskli bir mahkeme reddediyor biri kabul ediyor ama sonuç muhtemelen olumsuz olacak sadece laborantlara olsun istiyor YÖK… O yüzden risksiz olan Sağlık Kurumları İşletmeciliğini tavsiye ederim 😉 daha avantajlı olur…

   1. Merhabalar ben ATT’ yim ve şuanda AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği okumaktayım.
    1.Bizde üst öğrenim sayılıyor mu? Bazı arkadaşlar ve İl Sağlık müd. üst öğretim olmadığını söylüyorlar.
    2.Listede örgün öğretim Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tıbbi Sekreterliğin üst öğrenimi olarak gösteriliyor acaba onunla arasındaki fark nedir ve onunla mı karıştırılıyor.
    Hafta sonu sınav var ve çalışıp çalışmama konusunda kararsız kaldım bu konularda aydınlatırsanız sevinirim.
    Teşekkürler…

    1. Arkadaşım üniversiteyi bitirmek yada bitirmemek konusunda kararsız kalmak çok dar bir bakış açısı. Seracılık bile olsa bitirdiğinde zararı olmaz. Ayrıca kim diyorsa onu sana belgeyle konuşsunlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği tüm Sağlık Personelleri için üst öğrenimdir ve en çok okuyanlarıda Acil Tıp Teknisyenleridir.

 11. ben lisans mezunu ebeyim.
  şimdi biyoloji geliyor bana üniverste tercihlerim arasında.bende tercih yaptım ,ve kadroluyum bulunduğum birimde,eğitim durumundan biyoloji yazdığım şehre gidebilir miyim ?

  1. Evet biyoloji sağlıkla ilgili lisans bölümüdür kadroluysanız gitmeme ihtimaliniz zor… Başarılar dilerim…

   1. bende lisans mezunu ebeyim saglık kurumları yöneticiliği veya isletmeciliğini lisans olarak okursam eiğim tayini isteyebilrmym ?

 12. ben odyometri mezunuyum kamuda çalışıyorum.lisans olarak açıköğretim fak.de sağlık bölümü yok.açıktan nasıl üst öğrenim sağlayabilirim?

  1. Açıktan tamamlayacak bir sağlık bölümü olsa özel üniversitede olsa para yığacak ama maalesef yok… DGS ile kzanıp devam etmeniz gerek yahut kadrolulara sayılan Sosyal Hizmet Lisans bölümü var Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde… Tabi kazanmak gerekiyor 2000 kontenjanlı YGS ile giriliyor…

 13. sayın editör acil tıp teknisyeni mezunuyum açık öğretimden hangi bölümü okursam üst öğrenim olur cevap verirsenz sevinirim _?

 14. Önlisans sağlık teknikeri(Laboratuvar teknikeri) olarak kamuda görev yapmaktayım.sonra sağlık Y.O Sağlık Memurluğu(Lisans) tamamladım.sağlık memurluğu lisans okuduğum bölüm bana üst öğrenim sayılıyor mu???

  1. Sayılır… Yukarıda ki belgelerde de gördüğünüz üzre.. Hemşirelik Lisans programı tüm Sağlık Çalışanlarına üst öğrenim sayılır demiş… Sağlık Memurluğu lisans programı Hemşireliğe eş değer programdır ve Sağlık Memurluğu lisans bölümleri kapatıldıktan sonra Sağlık Memurlarıda Hemşire ünvanı aldı…

 15. ben atanmadan laborant ve veteriner sağlık bölümünü bitirdiğim için atanamıyorum. artık laboratuvar teknisyeni sayılmıyorum ve bu bölümü üst öğrenim sayıyorlar laborantlara. bu nasıl iş anlamadım. okuma hakkı engellenemezmiş anayasada yazıyor ama böyle engelliyorlar.

  1. offf be kardeş , niye bir Alla rızası için araştırma yapsaydın sonra okusaydın ne olurdu yani… gül gibi diploman ekarte oluş… hayırlısı artık..

  2. Sen kendi cehaletinin kurbanı olmuşsun artık. Kimseye bir hak iddia edemezsin bunu davayla bırak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini Mahşere bıraksan orda bile kazanamazsın 😉

   Okuma hakkını engellemiyorlar sadece Anayasada yazdığı gibi eşitliği sağlıyorlar… Üniversite mezunu biriyle lise mezununu aynı değerlendirmeleri eşitliğe aykırı olurdu 😉

   Özel bir üniversitede yada kazanabiliyorsan devlet üniversitesinde Laboratuvar Önlisans okuman halinde mesleğe geri dönme hakkı elde edebilirsin… Tabi o arada birde dışardan lisans filan bitirmezsen…

   Aynısını bir Acil tıp teknsiyeni arkadaşımız yaptı tabi o örgün bir önlisans kazanmış okumuştu sonra att’lik diploması ölünce gitti bşkent üniversitesinde iki yıllık acil tıp teknikerliği okudu..

 16. Sağlık memuru kadrosunda toplum sağlığı mezunu olarak çalışıyorum ilk laboratuvar daha sonra biyoloji ve ardındanda aynı bölümde y.lisans yaptım mahkeme kararrı ile laboratuvar üst öğrenim sayıldı biyoloji bu durumda üst öğrenimmi değilmi
  tşkr

  1. Normal şartlarda laboratuvar üst öğreniminiz sayıldıysa biyoloji laboratuvarın zaten üst öğrenimidir. Eğer aksi bir durum varsa mahkemeye müraacat etmenizi tavsiye ederim. Lisansa kadar sıkıntı yok yüksek lisansın çoğu sayılıyor zaten mahkemelik bir durum olmuyor. Başarılar

   1. meraba benim size bir sorum olacak.. ben kimya mezunuyum atanamadım … zorda zaten… ben laborant teknisyenligi okusam laborant olarak atanabilirmiyim… yada anestezi ve rontgecilik okusam bunlardan birine atanabilirmiyim … bu bölümlerden birisini kazandım diyelim kpssde önlisansa mı girecem yoksa lisans mezunu olarakmı girecem bunuçok merak ediyorum beni bilgilendirirseniz sevinirim

    1. Bunları okursanız diplomanız özel sektörde geçerli olur ama devlette hiçbir anlamı olmaz okuduğunuz kimya bölümü bu bölümlerin hepsini feshetmiş oluyor. Lisans mezunuysanız önlisanstan atanamazsınız. Kimya’dan mezun olmamış olsaydınız olurdu fakat artık maalesef olmaz. Mezun olmamış olsaydınız Önlisans KPSS’yle atanırdınız ama artık böyle bir soru olamaz. Geçmiş olsun diyelim ama hiçbirşey için geç değil Hemşirelik Lisans okursanız ondan atanabilirsiniz.

  2. sinan bey bende sağlık meslek lisesi mezunu ve sonrasında tıbbi laboratuvar bitirdim.mahkemeyi kazandığınızı yazmışsınız bana 1 örneğini [email protected]

 17. sağlık memuru toplum sağlığı teknisyeni olarak çalışırken sağlık kurumları işletmeciliği bitirip, üzerine işletme bitirenler için üst öğrenim kabul edilmiş oluyor mu?

 18. Saçma !
  Herhangi bir değişikliği sezmedim… ben bu sene paramedik (ilk ve acil yardım ) bölümünden mezun oldum.. ayriyeten bingöl 112 de acil tıp teknisyeni olarak çalışıyom. diplomamı içeri, verdim yararlandım bu haktan.. ama benim büyük bir sorunum var… kariyer yapmak hedefim… acaba hemşirelik veya acil yardım afet yönetimini okusam , yüksek lisans sonra öğretim görevlisi olabilmek için mücadele veriyom.. acaba bu bölümlerin şansı ne kadar fazla ? çünkü bu sene ösys tercihimi verdim. + kpss 2012 de tekrar paramedik olarak kazandığım ile atanmayı düşünüyom… Allah Cümleten Yardımcımız Olsun…. Sistem Öyle olmuşki sınavları kazanmak daha kolay !!!!

  1. Arkadaşım öncelikle başarılar dileyerel başlayayım ama bahsettiğin sürecleri yapmak zor..

   Moralini bozmak için değil ama gerçekleri gör diye söylüyorum. Birincisi Sağlık Meslek Liseliyiz yani meslek liseli olduğumuz için akademik yetenk özürlüyüz akademik yeterliliğimiz olmuyor hani lisede anatomi çalışmak gibi değil bu işler. Mesela LYS’den sağlıkla ilgili bir fakülte kazanabilecek puanı alamıyorsan o dediğin öğretim görevlisi olmak filan zor işler. Hani lisansa tamamladın diyelim Hemşirelik Lisans yada Acil Yardım Afet Yönetimi okudun bitirdin sen zannediyor musun ki lise diplomasıyla KPSS’den tık atandığın gibi olacak bu işler ?
   1 – ÜDS-KPDS gibi yabancı dille ilgili gerçekten yeterli olman gerekiyor hani uluslararası dergilerde makale yayınlayabilecek seviyede..
   2 – ALES gibi bir sınav var ki bilgi yetmiyor mantık gerekiyor yani hani bizim sağlık mesleklerde biz öğrettikleri gibi ezberci iş değil bileceksin ama onu kullanacaksın diyor bilmem hiç merak edip açtın mı ÖSYM nin sitesinden geçmiş yıllarda çıkmış sorularına ama bir bakmanı tavsiye ederim…
   3 – Bu ALES denilen sınavda sağlık bölümleri Sayısal kısımdan değerlendirilir.. Ki sayısalı zaten yapabilse sağlıkçılar doktor olmaya uğraşırdı o da ayrı bir mesele..
   4 – kolay atanayım diye paramediklik okuyan att lerin olduğu bu ülke insanına (üç ay KPSS’ye hazırlanıp att olarak atanma yetisinden yoksun) Tıbbi bitiren sağlık memuruna tıbbın üst öğrenim sayılmaması bile müstehaktır..

 19. att yim veterinerlik va lab. bölümğ yazarsam staj yapma gibi biz orunluluğum var mı.aynı zamnada devlet memuruyum.

  1. O bölüm şu an üst öğrenim ama bir dönem iptal oldu geri kazanıldı filan tavsiyem iki yılda nelerin değiştiği bu ülkede riske atmaman zamanını emeğini… Sağlık Kurumları İşletmeciliği oku …

 20. Ebe kadrosundayım hemsirelikte lisans tamamladım.saglik kurumlari isletmeciliginde y.lisans yapacagim.üst öğrenim sayılıp sayılmaması konusunda kafam karıştı

 21. ben attyim cerrahi teknikerliğini bitirdim üst öğtenim sayılıyormu acaba bilgi verirmisiniz şuan kadrolu memurum üst öğrenim olarak görünürmü acaba

  1. Ben bizzat kadrolu Acil Tıp Teknisyeniyim üst öğrenim sayılıyor tecrübeyle sabit.. Hatta YÖK’e e-posta ile yazdığımızda cevaben şunu verdiler;

   “Yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan “Ameliyathane Teknikerliği” (önlisans) programının adı “Ameliyathane Hizmetleri” (önlisans) olarak değiştirilmiş olup, eşdeğer eğitim uygulanmaktadır.

   23/03/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği Programında görülen öğrenimin Acil Tıp Teknisyenliği’nin mesleki anlamda bir üst öğrenimi sayıldığına karar verilmiştir.”

   1. bu yazının resmi olarak gönderildiği yazı varsa bana ulaştırırmısınz hasteneye verip üst öğrenim sayılması için uğraşırız çünkü hastane saymadı.ama benim mezuniyet belgesinde cerrahi teknikerliği yazıyo ameliyathane teknikerliği değil acaba onun içinmi kabul etmedile

    1. Teşekkürler sayın editör. Aynen arkadaşım bu yazı YÖK’ten gelen e-posta cevabı…

     Cerrahi Teknikerliği yazdığından olabilir bizde dört arkadaş vardı. İkisi Erciyes ikisi Cumhuriyet mezunuydu.
     Zamanında Erciyes Üniversitesinde ki Cerrahi Tek. Cumhuriyet Üniv.de ki Ameliyathane Teknikerliği’ydi. Ameliyathane’yi sayıp Cerrahi ‘yi saymıyorlar nedendir bilinmez. Bende Erciyes’in tam isim ortaklaşması sırasında “Ameliyathane Hizmetleri” ‘ne dönüşmesine denk geldim. Yukarda ki yazıdada belirtmiş yani Ameliyathane Teknikerliği’nin devamı diye kabul ediyoruz demiş. Senin yapacağın şey Ameliyathane’yle aynı olması için ispattır. Mahkemeyle olabilir kanımca…

 22. Laboran Veteriner Sağlık proğramı 2009 aralık ayından önce kayıt yaptıran Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri çalışanları için üst öğrenim sayılmış bu tarihten sonra kayıt yaptıranlardan sadece Laborant kadrosunda görev yapanlar için üst öğrenim hakkıdır

 23. AÖF laborant veteriner sağlık proğramının lisans tamamalama hakkı ne zaman verilecek acaba

  1. Lisans tamamlama hakkı tüm sağlık teknikerlerine verilmeli… Sadece onlara ait lisans tamamlamanın açılması mümkün mü ? Açıköğretimle veteriner hekim yetiştirseniz veterinerler karşı çıkar, biyolog yetiştirseniz biyologlar karşı çıkar… Veteriner Sağlık Lisans programı daha dün açılmış bir bölüm için özellikle açılması adaletsizlik o kadar branş Sağlık Teknikerine yıllarca Sağlık Memurluğu / Hemşirelik lisans tamamlaması mümkün olmamışken…

 24. hemşirelik lisans mezunuyum hastane ve sağlık kurumları yönetimi yüksek lisansını bitirirsem üst öğrenim sayılır mı?

 25. sayın editör :att olarak görev yapıyorum laborant ve veterinerlik üst ögrenim sayılacakmı yani maaş ve derece farkı olacak mı?

  1. “Fark olur en son kazanılan davalara göre yine sayılmıştı ama o iş riskli bir mahkeme reddediyor biri kabul ediyor ama sonuç muhtemelen olumsuz olacak sadece laborantlara olsun istiyor YÖK… O yüzden risksiz olan Sağlık Kurumları İşletmeciliğini tavsiye ederim 😉 daha avantajlı olur…”

 26. lise att mezunuyum ve 112 att olarak çalışıyorum. lisans yapı öğretmenliği okudum.
  şu anda hem açıköğretim sağlık kurumları işletmeciliği hemde beykent üni hastane ve sağlık kurumları yöneticiliği yüksek lisans devam ediyorum.
  bitince yüksek lisansım sayılırmı yoksa lisans maliye okumam mı lazım?

  1. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans olarak üst öğrenim sayılır. Ama Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans programı sağlıkla ilgili bir üst öğrenim olmasına rağmen sadece Sağlık Lisasnsiyerlerine üst öğrenimdir.
   Siz Yapı Öğretmenliği Lisansiyerisiniz, Maliye okursanız Maliye Lisansiyeri olursunuz.. Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisanstan sonra DGS ile Sağlık İdaresi veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans bölümü okursanız tüm işlet tıkırına girer…

   Sağlık Lisansiyeri kavramınıda arkadaşlara biraz açalım ;
   *** Sağlıkla ilgili lisans bitirmiş sağlık personeline denir.
   * Yüksek Hemşire
   * Yüksek Sağlık Memuru
   * Sosyal Çalışmacı
   * Diyetisyen
   * Psikolog
   * Sağlık İdarecisi (Sağlık İdaresi Lisans Mezunu)
   * Sağlık Kurumları İşletmecisi (Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Mezunu)
   * Pedagog (Çocuk Gelişimi Lisans Mezunu)
   * Odyolog (Odyoloji Lisans Mezunu)
   ve diğerleri…

   *** BÜYÜK HARFLERLEDE YAZALIM Kİ SÜREKLİ SORULAN SORU BU
   “AÇIKÖĞRETİMDE HANGİ DÖRT YILLIĞI OKUSAM MAAŞA ETKİSİ OLUR ?”
   *** AÇIKÖĞRETİMDE HİÇBİR DÖRT YILLIĞIN MAAŞA ETKİSİ OLMAZ ÇÜNKÜ HİÇBİRİ SAĞLIK LİSANSİYERİ YAPMIYOR BİZLERİ…

   (Sosyoloji sorulmuş sosyolog bir sağlık lisansiyeri değildir. Kadrosu vardır ünvan değişikliğiyle geçebilirsiniz ama GİH kapsamında değerlendirildiklerinden eski maaşınızı arayabilirsiniz.)

 27. Sayın editörüm:Önlisans sağlık teknikeri(Laboratuvar teknikeri) olarak kamuda görev yapmaktayım.sonra sağlık Y.O Sağlık Memurluğu(Lisans) tamamladım.üst öğrenimim sağlık memuru olarak intibağım yapıldı.şuanda hastane ve sağlık kurumları işletmeciliğinde yüksek lisansımı yapmaktayım.benim sorum:şuan bir defa intibağım yapıldı(sağlık memurluğu olarak).peki okul bittikten sonra bu okulu bitirdiğim yüksek lisans proğramı bana üst öğrenin olur mu;?derece kadememde bir değişiklik olurmu???

 28. sayın editör şimdi aöf laborant veterinerlik bölümü biz hemşirler için bir üst öğrenim sayılıyormu çünkü yukarıda sadece laborantlar için yazıyor diğer yerde mahkeme kararı ile iptal edildi yazıyor anlamadım kesin bir cevap alabilirmiyim teşekkürler

  1. AÖF Laborant Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı yıllardır mahkemeyle bi kazanılıp bi kaybediliyor. En son yine kazanıldı yine kaybedildi. Girdiğiniz yada çıktığınız dönem kabul yada reddedilmesi sizin şansınıza…

   Bizim tavsiyemiz riske atmayıp üst öğrenim sayılması garanti olan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programını okumanız…

 29. aöf laborant veterinerlik bölümü biz hemşirler için bir üst öğrenim sayılmıyor yani. ben geçiş için başvurumu sadece bu bölüme yapmıştım acaba şimdi bu durumda okuyayım mı yoksa 1 sene daha bekleyip sağlık kurumları işletmeciliğine mi geçiş yapayım inanın karıştım ya…anlamadığım neden YÖK ısrarla bizi reddediyor ki…

   1. TŞK EDİYORUM AMA YORUMLARI OKUDUĞUMDA HALİL BAYRAKTAR KESİNLİKLE RİSKE GİRMEYİN ŞEKLİNDE YORUMLARDA BULUNMUŞ.DEDİĞİM GB BEN BAŞVURUMU YAPTIM AMA ŞAYET ÜST ÖĞRETİM SAYILMAZSA BOŞUNA BAŞLAMAYAYIM…SENEYE TEKRAR BAŞVURU YAPIP SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİĞİ BÖLÜMÜNE KAYIT YAPTIRAYIM…GERÇEKTEN İKİLEMDE KALDIM AMA BEN

     1. Danıştay dan alınan kesin bir mahkeme kararı var.. o nedenle kormadan okumanızı öneririm. ama yinede siz bilirsiniz.

 30. ben sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) kadrosundayım.2006 da biyolojiyi bitirdim.üst öğrenim sayıldı.2009 daki YÖK kararlarına göre üst öğrenim sayılmadı.YÖK bilgi edinmeye başvurdum ve 18.08.2010 tarihli YÖK kararına göre üst öğrenim sayıldığını bana mesajla bildirdiler.bakanlık bunu kabul etmedi benden bu kararın belgesini istediler.dilekçeyle YÖK e başvurmama rağmen henüz elime geçmedi.böyle bişey olabilir mi?! sağlık bakanlığının bundan nasıl haberi olmaz hayret ediyorum.ben o evrağı onlara götürdükten sonra onların işi ne orda bunu da anlamış değilim.

  1. Bizim sahada sergilediğimiz performansı masabaşında yarısını sergilemekten aciz insanların garabetine uğramışsınız…

   Sayılmış bir üst öğrenimin geri bozulması nasıl sözkonusu olabiliyor anlamadım ?

   Kazanılmış bir hakkın kaybedilmesi sözkonusu olamaz eğer 2006’da sayılmışsa 2009’da ki sayılmaz denmesi sizi bağlamaz…

  2. eren bey merhaba acaba intibak sorununuz çözüldümü haber verirseniz sevinirim. aynı durumla şu anda bende uğraşmaktayım. bimer aracaılığıyla yök e başvurdum ama hala cevap alamdım

 31. kadrolu att olarak çalışıyorum.bu üst öğrenim programlarından mesela ilk ve acil yardım teknikerliğini kazansam bulunduğum ilden üniversite nedeniyle tayin durumu kabul olunur mu??lütfen bu konuda bilgilendirin beni…

  1. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği
   21/14. maddesi şu şekildedir:

   “Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.”

   Kişiler ilgili işlemin icrası için idareye bireysel başvuru yapabilecekleri gibi idarenin hukuka aykırı gerekçe ile talebi ret etmesi halinde idari dava yoluna da başvurabilirler.”

   Buradanda anlaşılacağı üzere önlisans okuyorsan kadroluda olsan tayinin olmaz. Sözleşmeliysen Tıp’ıda kazansan tayinin olmaz… Mahkemeleşerek yaptırmaya uğraşan sözleşmelilerde yok değil…

 32. att olarak 2007 atandım ftr iş ve uğraşı terapisi bölümünü bitirdim.müdürlüğe verdim ancak yök ün kararı gereği üst öğrenim sayılmıyormuş.sınavsız geçişle olan diğer bölümlerden işci sağ.iş.güv. itfaiyecilk yan.güvenl. sağlıkkur.işltmeciliği.gibi bölümler üst öğrenimsayılıyor bu aşamada ne yapmalıyım dava mı açmalıyım yoksa yök itiraz dilekcesimi yazmalıyım cvp yazarsanız çok sevinirim.

  1. YÖK’e sayılan bölümleri yaz ve o bölümlerle Acil Tıp Teknisyenliğinin derslerini karşılaştıran bir belge hazırla ortak derslerin alanla ilgili senin bölümünde daha fazla olduğunu onların sayılıyorken senin hayli hayli sayılman gerektiğini ve okuduğun üniversitenin senin meslek hayatına katkıda bulunduğunu daha kaliteli hizmet verdiğini filan yaz bir kaç sayfa belgeyle YÖK’e postala bunu. Kurulda böyle şeyleri değerlendiriyorlar tavsiyemdir. Bununla aynı anda mahkemeye başvur ve Sağlık Teknisyeni olarak çalıştığını Sağlık Teknikeri olduğunu branşı her ne olursa olsun üst öğrenimin olduğunu filan savun…

 33. biyoloji neden bizim üst bölümümüz sayılıyor ki sağlıkla ilgili hiç bi ders görmüyolar yok büle bişey ya hepsi iş hayatında bizden ögreniyo herseyi devlet bilmiyo mu bunu

  1. Arkadaşım sen yukarıdaki laborant arkadaş gibi cehaletinin kurbanı olacaksın… Komplekslerinden kurtul üst öğrenim ne demek onu önce öğren muhabbeti anla ondan sonra yaz… Biyolojide üst öğrenim olmasa neyle lisans tamamlayacaksınız akıllı ? Sakın başka bir yerdede böyle konuşma biliyor zannetsinler… Tıp mı sizin üst öğreniminiz biyoloji değilde ?

   (Okumuşta yazmışsan eğer yukarda işletmeden bahsettik ne yani işletmenin att’ye üst öğrenim sayılmasını isteyen arkadaş “işletmeciler ankara siyasaldanda mezun olsa bizden daha kötü att’likte” mi diyor ?)

   Tavsiyem cehaletinden kurtul 😉

 34. Sayın editör:şuan kamuda kadrolu Lab.teknikeri olarak görev yapmaktayım.Sağlık Memurluğu(Lisans) bitirerek intibağımı yaptırdım.şuan yüksek öğrenimim Lisans(Sağlık Mem.) olarak pbs de gözükmekte.şimdi ben dikey geçiş sınavını kazanarak,farklı bir İl de Hemşirelik (Lisans) proğramı kazanırsam o il e tayin isteyebilirmiyim??Benim aklıma takılan şu ki; Sağlık memurluğu(lisans)ile Hemşirelik(Lisansın) eşdeğer sayılacağı durumundan dolayı tayinimin öğrenim görecek olduğum İl e alamayacak olduğumdan şüphem var.şöylede bir durumda var ki,sağlık memurluğuyla hemşirelik farklı kodlara sahip alanlar olduğu…ama bilmiyorum nasıl olur sonucu…bu karmaşık konu ile ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim…

  1. Bu şekilde bir tayin isterseniz sonucu gerçekten tesadüfi birşey olur… Ne kadar kanunen hakkımız var olsada azda olsa inisiyatiflik durum var… Normalde Sağlık Memurluğunu okumamış olsanız kesinlikle olur derdim ama bu şekilde kesinlikten bahsedemeyeceğim… Ama malum neyin eşdeğer olup neyin olmadığını bilmeyen bürokrasinin gözüne takılmayacağını tahmin ediyorum… Hemşirelik kazandım diyerek gitmeniz halinde olabilme ihtimali var…

   Laborantsanız biyolojiyi kazanmak daha mı zor ? Biyoloji olursa garanti gidersiniz bence biyolojiyi kazanıp riske atmamalısınız… Saygılar

 35. sayın editör ben tıbbı dök.ve sek.mezunuyum.4 yıllığa tamamlarsam ne gibi artılarım olur.hangi bölümü tamamlarsam intibak yaptırabilirim.işletme sayılmıyormuş diyolar.şuan kamuda çalışıyorum.bilgilendiriseniz sevinirim.teşekkürler.

  1. Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik için Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümleri harici üst öğrenim sayılmaz…

   Ne gibi artıları olur sorusu üniversite mezunu biri için çok saçma.. Üniversite mezunu olmak iyidir diyeyim sen anla 😉

   Üst öğrenim sayılmazsa özel hizmet tazminatı dediğimizi alamazsın yani maaşını lisansiyer sağlıkçı değilde önlisansiyer sağlıkçı olarak alırsın istersen galatasarayda işletme oku bu değişmez…

   Ama nerede olursa olsun üst öğrenim olsun yada olmasın okuduğun lisans bölümü senin kadro dereceni aynı oranda ilerletir. Ek göstergeye erken düşmene yardımcı olur (Ek göstergeyi de bilmeyebilirsin kanımca) ve liyakate dayalı seçimlerde öne atar seni.. Bunlar senin anlayabileceğin küçük yararlar…

 36. ben meslek lisesi hemşirelik mezunuyum.sağlık kurumları işletmeciliği aöf okudum intibak yapıldı.şimdi işletmeye devam ediyorum .işletmeyi bitirince bana üst öğrenim sayılır mı.yani lisans mezunu olurmuyum.ikinci intibağım yapılır mı teşekkürler

  1. Arkdaşım İşletme 657 sayılı DMK’ya göre Sağlık Hizmetleri sınıfında olmadığı için sayılması mantıken doğru değil kanunende doğru değil ama mahkemeyle saydıranlar var onlarda kazanılmış haktan dolayı geri dönüş olmuyor. Burada aslında bir açık var Sağlık Kurumları İşletmeciliği İşletme ve Sağlık arasındaki köprüyü kuruyor bu ayaktan mahkeme Sağlıkçılara Sağlık Kurumları İşletmeciliği’ni üst öğrenim sayıyor sayınca ona intibakın yapılıyor ve İşletmeyi bitirince de İşletmeyi Sağlık Kurumları İşletmeciliği’ne üst öğrenim sayıyor burada sahtekarlık gibi birşey oluyor bakanlıkta bundan memnun değil. Sen DGS’ye gir Sağlık İdaresi Lisans Oku tavsiyem…

   1. sayın editör ben aöf sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü okuyorum herkez atanma şansım olmadığını boş bir bölüm olduğunu söylüyo sizce öylemi bide ben 2+2 yapmayı düşünüyorum ama dgs yele hangi bölümü seiçiceğim konusunda karasızım sağlık idaresimi sağlık yönetimi sağlık kurumları işletmeciliğimi yolsa işletmeye mi geçeyim yardımcı olursanız sevinirm şimdien teşekkürler

    1. Sağlık Personeli değilseniz açıkçası sizin için çokta dolu bir bölüm diyemem. Sağlıkla ilgili sekreterlik yapabilirsiniz özel hastanelerde belki yararı olur ama kimse sizi hastane müdürü yapmaz. Devlete zaten hastane müdürü olmak için bir sürü donanım gerekir. DGS ile geçmek istediğiniz alanlardan;
     – Sağlık Kurumları Yöneticiliği
     – Sağlık Yönetimi
     – Sağlık İdaresi
     zaten üçü de aynı bölüm ve aynı ünvanla aynı işi görür. Fakat siz tabanınız sağlıkçı değilseniz KPSS’yle müdür, yönetici atanmaz bu bölümler sağlık personelleri için çok kıymetlidir fakat sizin için çok bir anlam ifade etmez İşletme’ye devam etmeniz belki alanınızı daha geniş tutacağından yararlı olabilecektir.

 37. yukarıda bir cevap da editör sağlık kurumları işletmeciliği üstüne işletme okunmasına bakanlik kabul ediyo diyo
  ösym nin bu yayınladığı yazıda da öyle görünüyo

 38. sayın editörler..
  ben kadrolu att olarak çalışmaktayım .. zamanında cahillikten direk işletmeye yazıldım ve bu sene mezun oldum ve geçen hafta en azından derecem yükselsin diye intibak dilekçemi verdim
  1) şimdi ben sağlık kurumları işletmeciliğini okusam yani lisanstan sonra sonra ön lisans okusam maaşım ön lisansa göre artarmı ?
  2) diyelim ki sağlık kurumları işletmeciliğini okudum .. daha önce de bitirmiş olduğum işletme diplomasını da buna göre tekrar değerlendirilip lisansiyer olarak maaşımı alabilirmiyim
  3)bunların dışında da bir işletme mezunu olarak … arkadaşım sen bu saatten sonra şunu oku veya bunu yap diye bir öneriniz var mı :),
  not: att olarak mesleğimden çok memnunum amacım maaşımın yükselmesi..
  şimdiden teşekkür ederim…

  1. Lisans değil alanınızla ilgili olmayan bir doktoradan sonra bile oksanız Sağlık Kurumları İşletmeciliği’yle maaşınız önlisans düzeyinde artar bizzat tecrübeyle sabit.

   Ama işletmenin mezuniyet tarihi daha eski olduğu için onu Sağlık Kurumları İşletmeciliği’nin üstüne saymazlar…

   Tavsiyem Sağlık Kurumları İşletmeciliği’ni bitirip DGS ile Sağlık İdaresi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans örgün programlarına yerleşip o şekilde tamamlamanız… Pürüzsüz üst öğrenim sayılır işede yarar çalışan bir memur için 😉

   1. bilgiler için tşk ederim .. öss başvuru yapmamıştım ama 2. üniversite olarak ekimde kayıt yapıyolarmış … bu sene başlıyrum sağlık kurum işletmeciliğine

    birde işletmede gördüğüm derslerden muaf olumuyum acaba bilginiz varmı ?

     1. sayın admin .. aöf bürosu ile görüştüm muaf olmazsınız diyorlar tum dersleri tekrar alacaksınız dıyorlar .. bu konuda bilginiz varmı ??

 39. mrb ben 112 de att olarak clşmakdaym bu yıl unuversıtede acıkögretım den işletme fakultesı geldı bunun bana bı avantajı olurmu ona gore kayıt yaptırmayı duşunuyorm?

  1. şule hanım bi üst yorumda benım dştüğüm durumu okuyabilirsiniz..
   4 yıllık işletme okuyosunuz maaşınız yukselmiyor derecenz yukselıyor sadece.
   sağlık kurumları işletmesine yazılırsanız 2 yıllıktır maaşıda önlisans maaşı alırsınız .. iyi günler

 40. sayın editör, aydınlatıcı yorumlarınızdan dolayı teşekkürler. ben sağlık memuru(toplum sağ)+tıbbi laboratuvar önlisans bitirdim(1993).derece ve kademe ilerlememi verdiler ancak kadromu 2006 yılında yapılan ünvan değişikliği sınavı ile lab teknikeri olarak değiştirdim.şuan aöf işletme dikey geçişle işletme 4. sınıf okuyorum. yorumlardan anladığım kadarıyla üst öğrenim sayılmayacak. Şuan 1/4 derece ve 2200 ek göstergedeyim. Benim sorum okul bitince emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşıma bir katkısı olcakmı Yani emeklilik ek göstergesi önlisans bitirenler 2200, lisans bitiren memurlar 3000 den emekli oluyor..değerli yorumlarınız için teşekkürler….

  1. Öncelikle çok ileri bir alan olduğu için çok aydınlatıcı olamayacağım ama ek göstergenin kadro dereceyle ilgisi olduğunu biliyorum (4’e düşünce ek göstergeye düşülüyor) eğer ek göstergeye alan dışı lisans etki ediyorsa emekliliğe etkisi olur ama etmiyorsa çok olmaz.. Saygılar

 41. ben 2 yıllık önlisans tibbi sekreterim.işletme bitirdim üst öğrenim sayılmadı.şimdi tekrardan sağlık kurumları işletmeciliğini bitirsem işletme üst öğrenim sayılırmı
  şimdiden teşekkürler..

 42. sayın editör lisans hemşirelik mezunuyum,uzaktan eğitim kamu yönetimi yükseklisans kazandım bitirdiğimde kadro, derece, maaş vs değişir mi ve üst öğrenim sayılıyor mu?cevabınızı bekliyorum

  1. kadro derece değişir ama yüksek lisansta alanınla ilgili yada değil ayrımı yapılmadan çok az maaş değişmesi oluyor fazla olmuyor.. Yukardada yazdığım gibi isterseniz alanınızla ilgili “Doktor” olun hekim yani tıp doktoru değilseniz; hekim maaşı alamazsınız.. Burdanda çıkarılabileceği üzere durum bu.. Saygılar

   1. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.lisans hemşirelik mezunuyum 4 yıllık hangi bölümleri kazanırsam eğitim durumundan yararlanıp il dışına gidebilirim?bitince geri dönme gibi bir şart var mı?

     1. sağlıkla ilgili alanlar olma şartı varmış biyoloji dışında nereleri yazabilirim.

     2. hemşirelik lisans mezunu için YÖK ün kabul ettiği sağlıkla ilgili 4 yıllık bölümler nelerdir ? Eğitim durumundan il dışı tayini yapmak istiyorum.tesekkürler.

     3. lisans mezunu hemşire 4 yıllık sağlıkla ilgili bölüm kazanması halinde eğitim durumundan tayin isteyebilir mi acil cevap lütfen…

 43. kadro derece değişir ama yüksek lisansta alanınla ilgili yada değil ayrımı yapılmadan çok az maaş değişmesi oluyor fazla olmuyor.. Yukardada yazdığım gibi isterseniz alanınızla ilgili “Doktor” olun hekim yani tıp doktoru değilseniz; hekim maaşı alamazsınız.. Burdanda çıkarılabileceği üzere durum bu.. Saygılar

  1. herhangi bir alanda yükseklisans yapınca uzman hemşire ünvanı alabiliyoruz mu?teşekkürler…

    1. kamu yönetimi hemşirelikle ilgili değil bu alanda yüksek lisans yaptığımızda uzman hemşire ünvanını alamıyoruz mu yani

 44. TSK da 10 yıllık laboratuvar teknikeriyim Bu yıl dgs ile biyoloji bitirdim.5 in 2 sinden 3 ün 1 ine yükseltildim .ama ünvanım hala laborant gözüküyor benim anlamak istediğim bunun için görevde yükselme sınavına girecekmiyim? bunu değiştirmek için dilekçe vermeliymişim …yalnız bulunduğum ilde biyolog kadrosu yok ben bu dilekçeyi verirsem boş biyolog kadrosu olan başka bir yere tayin edilirmiyim ki bunu istemiyorum…ünvanımı değiştiripte aynı ilde aynı görevde kalmam mümkün mü? (bulunduğum yere eğitim durumu ile geldim kadro fazlası görünüyorum )

  1. Kadro dereceniz yükselmesi normal ama önemli olan lisansiyer maaşı mı alıyorsunuz ? Yoksa Önlisansa devam mı ?

   Biyolog ünvanına geçmek için Ünvan Değişikliği Sınavına girmeniz gerekir. Ki bu sınavı Sağlık Bakanlığı en son 2006’da açmıştı Milli Savunma Bakanlığı ne zaman açtı ve açcak bilemem açsa bile biyolog ihtiyacı çok olmadığından kadro açığıda olmayacaktır. Sizin yapmanız gereken biyolog maaşını alıp görevinize devam etmektir.

   Bildiğim kadarıyla yetki farkı yok. Laboratuvar sorumlusu olmakta filan önceliği vardır muhtemelen siz o hakların hepsinden yararlanabilirsiniz.

 45. ben saglık meslek lisesi hemşirelik mezunuyum ,önlisans olarajk iki yıllık ilk ve acil yardım bölümü geldi.Bu bölümü okumamın benim için bir getirisi olur mu?maaş veya başka bir ek getirisi.yoksa hemşirelik bölümümün üzerine başka bir bölüm okumam daha mı mantıklı yardımcı olursanız sevinirim

  1. Tercih etmeden sorsanız daha mantıklı olurdu ama İlk ve Acil Yardım Teknikerleri’de Bir “Sağlık Teknikeri” olduğu için önlisans maaşı almanız ve kadro derecenizin artmasında tabiki her bölüm gibi katkısı olur. Muhtemelende Hemşirelik’inde üst öğrenimi sayılıyor.

 46. SAYIN EDİTÖR BEN ÖNLİSANS TIB.DOKÜMANTASYON VE SEKR. MEZUNUYUM. HERKESİN YAPTIĞI GİBİ ÜZERİNE İŞLETME OKUDUM SAYILMADI. ŞİMDİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANSI YAPACAĞIM YÖKÜN BU KONUDA KARARI VAR MI BİLMİYORUM AMA YÜKSEK LİSANS YAPINCA İŞLETMEM DE KABUL EDİLLİR Mİ LÜTFEN CEVAP VERİN….

  1. Hemşirelik lisans mezunu şuan da calısıyor. Öğrenim durumundan tayin istiyor sağlık dışı fakülte okusa faydası oluyorrmu yada saglıkla ilgili muhendıslıkler oluyorsa bunlar neler acaba ?

   1. Hemşirelik Lisans mezunu Yüksek Hemşire kadrosuyla SH sınıfında çalışıyorsa Sağlıkla ilgili Lisans bölümünü kazanması halinde tayini yapılır. (Hemşirelik hariç. Yüksekokul hemşirelik mezunuysa Fakülte hemşirelk için oluyor.) Mühendisliklerin Sağlıkla ilgili olanlar Sağlıkla ilgili Lisans bölümü sayılacağını sanmıyorum. Çünkü Biyomühendisler, Biyomedikal Mühendisleri gibi meslekler devlette TH sınıfında çalışırlar. Tabi sorup araştırmanız yine tavsiyemdir.

  2. Üstüne Tıbbi Dökümantasyonla ilgili Master, Doktora dahi yapsan “SAYILMAZ”. Tabanıyın yani lisans alanıyın uyması gerekir. Sağlık İdaresi yada Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisansını bitirmen dahilinde devamında okuduğun hepsi sayılır..

 47. sayın editör, aydınlatıcı yorumlarınızdan dolayı teşekkürler. ben 112 de idari memur (vhki)ünvanıyla çalışmaktayım.lisans işletme mezunuyum.teknik veya sağlık ile ilgili önlisans programlarından birini okuyup ünvan değişikliği sınavına girebilir miyim.lisans mezunu olduğumdan önlisans olarak unvana girebilir miyim.değerli yorumlarınız için teşekkürler.

  1. Sayın İdris Bey,

   Sağlıkla ilgili herhangi bir önlisans bölümü bitirmeniz halinde Sağlık Bakanlığı’nın ilk açtığı Ünvan Değişikliği Sınavında SH kadrosuna geçebilirsiniz. Lisans İşletme mezunu olmanızın hala bir değişiklik olmamışsa bir önemi yoktu.

 48. sayın editör ben 4bli önlisans radyoloji teknikeriyim son dgsde kırşehir hemşirelik bölümünü kazandım (lisans) eğitim durumundan kırşehire gidebilirmiyim gidebilirsem bunun için ne yapmam gerekiyo şimdiden tsk ederim cvplarınız için

  1. 4/b lilerde eğitim durumu tayini yok.. Ancak bu konuda mahkemeye verip kazanan kişiler var. sendikanla görüşüp mahkemeye vermen gerekiyor.

 49. sayın editörün ben tıbbı dok. ve sek önlisans mezunuyum 3. sınıftan başlayıp açık öğretim okumak ıstıyorum sızce hangi bölümü okumalıyım ?

  1. Hepsi sizin için aynı olduğu için beğendiğiniz birini seçip okuyabilirsiniz. Yönetim alanında okursanız belki bir görevde yükselme sınavında işe yarayabilir.

   İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin tüm bölümleri yönetimle ilgilidir ve diplomaları eşdeğerdir hiçbirinin diğerine önceliği yada üstünlüğü yoktur. Çalışma Ekonomisi de okusan Kamu Yönetimi de okusan farketmez fakülten önemli 😉
   (Örn. Fen Edebiyat Fakültesi Fizikten mezun olan Fizikçi, Mühendislik Fakültesi Fizikten mezun olan Fizik Mühendisi, Eğitim Fakültesi Fizikten mezun olan Fizik Öğretmeni ünvanı alır. Bu emsalden bakabilirsiniz.)

 50. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.2 yıllık hangi bölümleri okursam S.B ünvan Değişikliği sınavında işime yarar? ben lisans mezunuydum.sınavsız sınavsız ikinci üniversite 2 yıllık okuyabileceğim bölümler var mıdır?

  1. Ben tıbbi sekreter olarak çalışmaktayım aynı zaman Sosyal Hizmet Bölümü okuyorum okul bitince diplomamın bana faydası olurmu bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirseniz sevinirim.

  2. Önlisans olarak açıköğretim sisteminde ünvan değişikliği ile geçebileceğiniz bir alanın eğitimi verilmiyor. Lisans sosyoloji var fakat eğer sağlık personeliyseniz sosyologlar GİH olduğundan düşük maaş alırlar geçtiğinize pişman olursunuz. Sağlık Kurumları İşletmeciliğiyle de kimse sizin ünvan değişikliğiyle müdür yapmaz. Müdürün nasıl olunduğunu yaş itibariyle sanırım siz benden daha iyi bilirsiniz. Ki hakkıyla olayım deseniz ve hiçbir adaletsizlik olmasa bile ciddi bir çalışma ve CV gerektiriyor. Saygılar

 51. ben 1995 sağlık memuru (toplum sağlığı) bölümünü bitirdim.özel hastanede çalışmaktayım. 2008 de laboratuvar veterinerlik bölümünü bitirdim. bir türlü atanamıyorum sağlık bakanlığının bize yapacağı bir uygulama varmı teşekkürler…

 52. sn. editör:ben lise ebelik bölümünden mezunum. Bu yıl 2 yıllık diyaliz teknikerliği bölümünü okuyacağım.Ebeliğin bir üst bölümü sayılır mı. Sayılmaz ise unvan değikliği sınavını mı beklemem gerekiyor.Ayrıca bu 2 yılık diyalizin lisans için bir üst öğrenim bölümü var mıdır. Teşekkürler.

  1. Bu konuda YÖK’e danışmak gerek çünkü bugüne kadar karşılaştırılmış bir örneği yok. Hemşirelere sayılır ama ebelik hakkında bilgimiz yok. Ama kadroluysanız bir şekilde saydırırsınız kafanıza takmayın. Diyalizde sadece Hemşirelik Lisans bitirmeniz halinde üst öğrenim olabilir..

 53. syn editör ben 2 yıllık fizik tedavi okuyorum atandıktan sonra saglık kurumları işletmeciligi okumayı düşünüyorum bu benim konumumu nasıl etkiler hastane içinde hiç bir bilgim yok bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Önlisans bir alan bitirmiş olduğunuz için hiçbir şekilde özlük haklarınızı etkilemez kadro dereceye bir üniversite daha bitirmiş olduğunuz için bir hediye yapılır ama kimse sizi bu okulu bitirdiniz diye müdür yapmaz hatta bırak müdürü sorumlu dahi yapılmada önceliğin olmaz zaten önlisans mezunu olduğun için liseden önceliklisin ikinci önlisansın sana faydası olmaz 😉

 54. saglık kurumları işletmeciligini aöf den okumam bölümümün üst ögrenimi olarak kabul edilir mi lisansiyer olarak mı görünür bunlara da cevap bekliyorum sizden

 55. bir sorumda şu kpss ile atandıktan sonra mı okuycaksın aöf yi üst ögrenim sayılması için acil cvp beklıyorum lütfennnnnn

 56. Sayın editör: Lise Sağlık Memurluğu (Toplum Sağlığı) + Lisans İşletme bölümleri mezunuyum.(Önlisans Yok)… Yüksek Lisansta Sağlık Yönetimi programı üst öğrenim sayılırmı ?
  teşekkürler

 57. sayın editör aydınlatıcı bilgilerinize tşk ederim.ben lise mezunu ebe olarak atandım.ön lisans tıbbi.lab. mezunuyum intibakım yapıldı.sanırsan üst öğrenim olarak sayılmıyor.açık öğretimden okuyup lisansiyer olabilirmiyim.yada açık öğr.sağlık kurumları işletmeciliği okusam beni nekadar etkiler.maaşım artarmı.bırde sağlık teşkilatı falan dıye bır mevzuat var buna göre bashekım ve bashemsıreler kalkacakmıs kamu yönetimi okusam üst ögrenım sayılmasabıle gelecekte idari amir olabılırmıyım.

  1. 1 – Açıköğretimde sağlık personelleri için üst öğrenim sayılabilecek bir lisans alanı yok.
   2 – Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans okursanız maaşınızı ve kadronuzu etkiler üst öğrenim sayılır. Ne kadar derseniz az değil çevreden araştırınız 😉
   3 – Başhekim ve Başhemşirelerin kalkması gibi bir durum sözkonusu değil olamazda. Başhemşire olmak için Lisans tabanın Hemşire olmalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında “YÜKSEK” lisans yapmış olan yüksek hemşireler öncelikli Yönetim alanında lisans okumuş olupta Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında “YÜKSEK” lisans yapmış olan yüksek hemşireler daha önceliklidir.

   4 – İdari amirlik için (Müdür, Müd.Yrd.) Yönetimle ilgili bir lisans alanı mezunu olman şart. Sağlık İdaresi Lisans mezunları yada Yönetimle ilgili bir lisans alanı üzerine Sağlık İdaresi alanında yüksek lisans yapmış olanlar daha önceliklidir.

 58. ebe ve hemşireliğin önlisans ve lisans hakkı verildi verilecek diye oyalıyorlar sizce bu hak verilir mi sağlık liselerine

  1. Evet verildi. Lise tabanı ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu olanlara hangi önlisans alanından mezun olduğuna bakılmadan lisans tamamlama hakkı verildi. Hemşirelik ve Sağlık Memurluğunda hala devam ediyor.
   HELİTAM / atauzem.atauni.edu.tr

 59. sayın editiör ilk öncelikle bu durumun benim için acil bir durum teşkil ettiğini belirtmek istiyorum lüfen bana yardımcı olun.laborant ve veteriner sağlık bölümünü bitirip kpss ile sağlık teknikeri olarak atandım.dikey geçişle fen ed.fak.biyoloji bölümünü kazandım ve şuan 2.sınıftayım sorum şu olacak biyoloji bölümü benim için üst öğrenim sayılıyormu cvplarınızı bekliyorum ona göre okulu bırakacam lütfen yardımcı olun.

  1. bende veteriner sağlık mezunuyum ve biyolojiyi okumayı düşünüyorum ama aynı şey aklıma takılıyor bi sonuca varırsanız burdan paylaşırsanız sevinirim

 60. sayın editörüm ben bu yıl ki ösysde labaratuar ve veteriner sağlık bölümüne tercih yaptım ve oldu ama okumak konusunda tedirginim yaptığın araştırmalarda kafamı karıştırdı tekniker olunca sadece hayvanlar üzerinemi görev yapıyoruz yoksa diğer labaratuarlardada görev yapılabiliniyormu ben istiyerek seçmedim bu bölümü ama tavsiye ederseniz kayıt yaptırıcam bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirimm

  1. Kamuda ve Özelde zaten yeterince atanmayı ve iş bulmayı bekleyen Tıbbi Laborant olduğundan dolayı sizin bu alanda çalışmanız imkansız görünüyor. Fakat Tarım ve Köyişleri bakanlığı KPSS ile bu alana özel alım yapıyor araştırmanızı tavsiye ederim. Bu bölümün örgün okullarına baktığınızda hiçbiri Sağlık Meslek Yüksekokulları bünyesinde değildir çünkü Tıbbi Sağlık Teknikeri ünvanı almaz.

 61. mrb.ben sağlık meslk laboratuvar tekn mezunuyum.şimdi aöf laborant veteriner okuyorum seneye mezun olunca biyoloji okumayı düşünüyorum.ozamanda biyoloji üst öğrenim sayılırmı?

 62. slm kamuda vkhi olarak çalışıyorum sosyal bilimler [önlisans meznuyum] hangi bölümü bitirsem kadrom deyişir

 63. sayın editör lisans mezunu hemşireyim çalışıyorum yüksek lisans olarak sağlık kurumları işletmeciliği düşünüyorum bana katkısını öğrenmek istiyorum . Kararsız olduğum için aile danışmanlığı sertifikası mı almalıyım aile danışmanlığının geleceği nedir ? Bilgi verirseniz çok sevinirim.

  1. Aile danışmanlığının geleceği parlak fakat psikologlar bu alana başkasının girmesini istemediği için bu konuda haksız karalama yapabilirler bilginiz olsun.

   Yüksek lisansın kadro dereceye etkisi oluyor fakat maaşa üst öğrenim olsada olmasada çok farkı olmuyor. Ama kariyer düşünceniz varsa kesinlikle Sağlık Kurumları İşletmeciliğinin bir sağlık lisansiyerine faydası olur. Örn. Siz başvurduğunuzda Sağlık Kurumları İşletmeciliği’nde Yüksek Lisans yapmamış birini başhemşire yapamazlar yaparlarsa mahkemeye verip kazanabilirisiniz. Nevşehir Devlet Hastanesinde örneği var. Lisans Mezunu olmayanları başhemşire yapmışlardı lisanslar mahkemeye verdi ve tüm hemşirelik alanında lisans mezunu olmayanları görevden aldı mahkeme.

 64. sayın editör son danıştay iptal kararına göre laborant ve veteriner sağlık önlisans attlerin üst öğrenimi sayılacakmı lütfen cevap bekliyorum..

 65. ben 112 de kadrolu paramediğim dgs ye girdim örgün eğitim hemşireliğe geçemedim ouanlar yüksek…açık öğretim düşünüyorum acaba hangi bölüm en mantıklısı işim için maaş için her yönden yani? şimdiden teşekkürler…

  1. Acil Tıp Teknikerleri için Hemşirelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi dışında (A.Y.A.Y. içinde lise tabanınızın A.T.T. olması halinde) üst öğrenim sayılmayacağı için hangi alanı okursanız okuyun maaşa ve özlük haklarına faydası olmaz. Yönetimle ilgili bir fakülte okumanız (İktisat, İşletme fakültelerinin tüm bölümleri yönetimle ilgilidir.) faydanıza olabilir. Eğer müfredatta ki Üniversite Matematiği pürüz çıkarmayacaksa. Saygılar

 66. hastane de çocuk gelişimcisi olarak çalışıyorum.(4 yıllık lisans mezunuyum) odyoloji ve konusma bozuklukları alanında yüksek lisansı kazandım. tayin olma durumum var mı? yoksa istifa etmek zorunda mı kalırım .

  1. Odyolog ünvanı almış oluyor musunuz ? Yani KPSS’yle odyolog olarak atanabiliyor musunuz ? Eğer atanabiliyorsanız ünvan değişikliği sınavı yapılması halinde gçebilirsiniz aksi takdirde hastanenin ihtiyacı doğrultusunda hastane sizi odyolog olarak görevlendirebilir.

 67. ben lisans mezunu 4b li çalışan hemşireyim aynı zamanda farmakoloji yükseklisans mezunuyum. bu durumda üst öğrenim olarak kabul ettirebilir miyim. 4b lilerde de yüksek lisans mezunu olmak bir şey farkettiriyor mu?

 68. paramedik mezuyum..lisans tamamlamak istiyorum.lisans tamamladığımda aldığım lisans diploması paramedik diplomasını geçersizmi kılıyo.

  1. Lisans tamamlamak için “Hemşirelik yada A.Y.A.Y.” okumanız gerekir. Herhangi bir lisans bitirmeniz halinde Acil Tıp Teknikeri diplomanız ölmez ancak şu olur. Eğer atanmamışsanız yada istifa etmişseniz kanunda ki alt öğrenim düzeyinden sınava girip atanamazsın ibaresinden dolayı Acil Tıp Teknikeri olarak atanamazsın. Ama atanmışsan kadroluysan hiçbir sıkıntı olmaz ne okursan oku mesleğini devam ettirirsin.

   Hemşirelik okursam Hemşire mi yaparlar diye korkup okumayan Acil Tıp Teknikerlerinden olma arkadaşım. Çünkü yüksek Hemşirelik okuduğunda KPSS’yle tekrar atanmadıkça istesende kimse seni Yüksek Hemşire yapmaz. Ki olabilsek daha ne isteriz sağlık alanında kaç alan var lisansiyer maaşı alan ?

   Saygılar

 69. Sayın Editör.1998 meslek lisesi ebelik bölümü mezunuyum..1999 dan beri kamuda görev yapmaktayım..Geçmiş yıllarda lise mezunlarına önce önlisans sonra uzaktan eğitim ile lisans tamamlama hakkı verilmişti.Hak tanınan yılda henüz mezun olmadığım için faydalanamadım. bu projenin tekrarı ile ilgili herhangi bir bilginiz varmı acaba.Cevabınız için teşekkürler..

 70. ben lise mezunu hemşireyim sözleşmeli olarak görev yapıyorum açık öğretimden sağlık kurumları işletmeciliği okuyacam daha sonra açıköğretimden nasıl lisans tamamlayabilirim lisans hemşire ünvanı alabilmek için

  1. Lisans hemşire ünvanını sadece lisans hemşirelik mezuniyeti ile alırsınız tıp bile okusanız alamazsınız başka alanlarda. Sağlık Kurumları İşletmeciliği’nden de lisans hemşireliğe DGS ile geçiş yok. Yeniden ÖSS’ye girip kazanmanız gerekir. Saygılar

 71. ben bu sene lise hemşirelik mezunuyum fakat derecemin ve maaşımın artması için 4 yıllık bitirmek istiyorum ebelik düşünüyorum ne gibi katkısı olur yararları ve zararları nelerdir acıklayabilir misiniz biraz acelede 2.tercihlere kadar öğrenmem lazım bunu ve ben 4 yıllık ebeliği bitirdkten sonrada hemşire olarak devam etmek istiyorum beni zorunlu olarak ebelikte calıştırrlar mı ?

  1. Sen lise hemşire olarak atanmışsan sen istemedikçe tıp bile bitirsen seni kimse doktor olarak çalıştıramaz.

   Lise hemşire olarak atanıp ebeliği bitirirsen senin üst öğrenimindir ve lisans hemşire maaşı alırsın fakat yüksek hemşire olmazsın yüksek ebeler başhemşirelikte hemşirelerle aynı mı değerlendiriliyor o konuda bilgim yok ama aynı değilse sana başhemşirelikte faydası olmaz. Ki ebe olarak çalışsan bile kimse seni zorla doğumhaneye sokmaz.

 72. arkadaşlar ben att yim 112 de çalışıyorum …myo tıbbı mümessillik ve pazarlama okudum acaba üst öğrenim sayılıyormu…ayrıca bununla ilgili herhangi sayılma durumları varsa bana ulaştırabilirmisiniz…9 ay oldu 3 dilekçe verdim hala cevap vermediler…

  1. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Acil Tıp Teknisyenleri için üst öğrenim sayılıyor diye biliyorum herhangi bir okuyanla rastlamadım ama saymasalar bile mahkemeyle filan saydırılır. Çünkü dayandığın haklı sebeb şu ; ÖSYM seni bu programa öğreniminin devamı niteliğinde yerleştirdi.

 73. ben ön lisans radyoloji mezunu bir memurum.derecemin ve maaşımın artması için okuyabilecegim bir bölüm varmıu:?

 74. Konuyla alakalı değil ama çok önemli bir sorum olacak yanıtlarsanız sevinirim ?

  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Reh. Bölümü 4.sınıfa geçen bir Lisans öğrencisiyim. İkinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği okumak için ekim ayında başvurmam gerekiyor. Bu bölüm 2 yıllık fakat ben hem ilgili olduğum için hem de askerlik tecil süremi de uzatmak için 2 yıllık bittiğinde askerlik kaidesi olmadan bunu 4 yıllık işletmeye tamamlayabiliyormuyum ?

  Yardımcı olursanız sevinirim… Saygılar

  1. İkinci Üniversite kapsamında girebilirsin tamamlayadabilirsin ama sana meslek hayatında önlisans olduğu için faydası olmaz. Askerliğide erteleyemezsin lisans bitirenler askere gitmeden önlisans okuyamazlar tecil etmez üniversite. Yüksek lisans yaparsan askerliği rahatlıkla tecil ettirebilirsin. İşletmeyede direk başla Sağlıkla uğraşmadan tavsiyem.

   Not: Geç kalmışsın millet 1. sınıfta ikinci üniversiteye başvuruyor.

 75. arkadaşlar ben sağlık meslek lisesi acil tıp teknisyenligi bölümü 2010 mezunuyum şuan kadrolu att olarak çalışmaktayım .benim derece kadememim düşmesi maaşımın artması için örgün olarak okumam gereken acil tıp teknisyenliği bölümüne üst ögrenim sayılan bölümler hangileri . soruma cevap alabilirmiyim acaba rica etsem

   1. tamam biliyorumm iki yıllık bi bölüme direk geçişle veya sınavla gitme sansım bitti çünkü eski mezunum ,peki acil yardım ve afet yönetimi okuya bilmem içinn kaç puan almam lazımm bu bölümede girerken sadece puan faktörümü yoksa bundada kaç yılında mezun oldugumuz faktörü gecerli mi

 76. yök tıbbi laboratuar ve teknikleri bölümünü ortaöğretim hemşirelik mezunları için üst bölüm seçmişti fakat ilgili yazıyı bulamıyorum konu ile ilgili bilginiz varsa geri dönüt bekliyorum teşekkürler.

   1. ortaöğretim hemşirelik mezunları için başka önlisans programı yada üst bölüm programı varmı peki?

    1. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı var.
     Bunda Matematik olduğundan yakınanlar için Atatürk Üniversitesin’de kontenjansız Mersin Üniversitesinde de Kontenjanlı uzaktan eğitimle Matematiksiz olarak okunabiliyor tavsiye edebilirim.

 77. ben 4 yıllık ebelik mezunuyum kamuda çalışıyorum.açıköğretim sağlık kurumları işletmeciliği okursam kadromu etkilermi?

   1. Ben lisans ebelik mezunuyum 4/b olarak calsaktayim ben hangi bolumu okursam üst ögrenim durumundan yazdigim yere tayinim cikar ve bunun icin de kadro verilmesini mi bekemem gerekiyor ? Bu konuda beni aydinlatirsaniz cok sevinirim

 78. arkadaşlar ben patoloji lab mezunuym ama okuduklarımdan bir şey anlamadım bana gerçekten bu yazılanları anlayan biri anlatabilirmi bu konu beni ne derece etkiler şimdiden teşekkkür ederim

 79. ben sağlık meslek hemşirelik bölümünden mezun oldum nevşehirde çalışıyorum ankaraya gitmek için ankaradan bölüm kazansam oraya gidebilir miyim bide hangi bölüm olur yardımcı olursanız çok sevinirim…

   1. 4/B’liysen senin gitmen çok zor arkadaşım. 4/B’lilere eğitim durumundan tayin hakkı yok fakat mahkemeyle kazanabileceğini varsaydığımızda Ankara sınırları içinde bir üniversiteden “SAĞLIKLA İLGİLİ EN AZ DÖRT YILLIK BİR BÖLÜM” kazanman gerekir. Mahkemenin kesin lehine sonuçlanması için de Lisans Hemşirelik’ten başkası kurtarmaz seni arkadaşım. Kadrolu olsan Psikoloji, Biyoloji filan gibi bölümlerde sağlıkla ilgili lisans olduğundan tayinin yapılıyor.

 80. meraba ben biyoloji 3.sınıf öğrencisiyim ikinci üniversite olarak laboratuar veterinerlik,sosyal hizmetler yada sosyoloji okumak istiyorum ..ilk sorum labotuar veterinerlikte benim lisansta verdiğim ortak derslerim var bunlardan muaf olabiliyomuyum?2.ben hem biyoloji hem aöf bitirdiğimde kpssde ikisinden de tercih yapabiliyomuyum çünkü 4 yıllıgı bitirince 2yıllık kpss sınavı hükümsüz oluyo diye duydum?3.maselef ülke şartları geregi tüm üniversiteli arkadaşlarım ekmek kapısı pesinde hepsine saygı duyuyor ve sabır diliyorum bu bölümle içersinde veye farklı olarak bana katkısı vey iş bulmam açaısından faydası olabilecek bölümleri tavsiye edebili misiniz? şimdiden teşekkürler…

  1. 1. Anadolu Üniversitesinde her dersi almak zorundasın (ki zaten mesleki dersler olduğu için hiç kurtarırın yok)
   2. Lisans bitirirsen daha alt bir öğrenimden atanamazsın. Bu yüzden sadece biyolojiden atanabilirsin.
   3. Sosyoloji olabilir ama tavsiyem Atatürk Üniversitesinde Sosyal Hizmet lisans uzaktan eğitim bölümü var onu tavsiye ederim. Fakat LYS’yede girip kazanman gerekiyor. Saygılar

   1. atatürk üniversitesi aöf sosyal hizmetleri duydum ama dönemde yaklaşık 2.500 tl harç yatıyo son düzenlemey le belki azalmış olabilir ayrıca lys de olsa kontenjan var diye biliyorum

    1. LYS’deki kontenjan aşılabilir bir durum en son ek yerleştirmede ki boş kontenjanları gördüyseniz anlarsınız.

     2500 TL harç çok değil bunun haricinde hiçbir mastaf yapmadan okuyorsun. Bir çok örgün üniversitenin (ki harç harici masrafları yıllık minimum beş milyara gelir öğrencinin) diplomasından daha kıymetli bir diploma veriyor.

   2. ayrıca laboratuar veterinerliği lisans diploması almadan bitirsem ve atansam sonrasında lisans mezunu olmamında bana faydası olurmu..son olarak atama durumu biyoloji,biyoloji öğretmenliği ile kıyasla nedir?saygılar…

    1. Lisans Diploması almadan bitirir ve lisans diploması almadan atanırsan daha sonradan bitirdiğinde bu senin için üst öğrenim sayılır ve biyolog maaşı alırsın. Öğretmenliğini bilmiyorum ama biyoloji lisans programı üst öğrenim sayılır ve maaşı etkiler.

 81. Ben sağlık meslek lisesi ebelik bölümü mezunuyum.4 yıllık aöf işletme bitirdim.Sonra 2 yıllık aöf sağlık kurumları işletmeciliğini bitirdim.Lisans tamamlayıp ek göstergemi yükseltmek istiyorum.Ne yapmalıyım?Teşekkür ederim.

 82. merhaba
  merhaba lise sağ. mem. mezunuyum 2010 da 4 yıllık işletme bitirdim 2012 sağlık kurumları işletmesi bitirdim yök işletmeyi sağlık kurumları işletmesi önlisansın üst öğrenimi sayıyor ben önce 4 yıllık işletme sonra sağlık kurumları işletme bitirdim başvurduğumda bakanlık beni sağlık lisansiyeri sayarmı ? yök ün yazısında “sağlık kurumları işletmeciliği bitirenler için işletme bölümü üst öğrenimdir” diyor teoride aynı ama sıralama değişik .. yorumlarınız nedir ? şimdiden teşekkür ediyorum…

  1. Aynı durumla bizzat arkadaşımda karşılaştım. Önce Sağlık Kurumlarını bitirmiş olsan oluyor fakat sıralama değişikliği yüzünden olmuyor. Bu açıdan sıkıntı olmuş yapabileceğiniz birşey yok belki farklı bir bölüm okuyo örneğin kamu yönetimi üst öğrenim saydırmaya çalışmalı SKİ için.

 83. merhaba
  ben aöf LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK bölümü okumak niyetindeyim. DGS ile veterinerliğe geçiş konusunda çok farklı bilgiler okudum ve aklım karıştı. bu önlisans programını açık öğretimden bitirdikten sonra veterinerliğe geçiş yapabiliyor muyum? ya da hangi bölümlere geçiş yapabiliyorum? bir de henüz bu bölümlerin DGS hakkı olmadığını okudum. bu doğru mu acaba?
  şimdiden teşekkürler..

 84. Hemşirelik lisans mezunuyum.2/2 siyim.Sendika öncülüğündeki Sağlık kurumları İşletmeciliği Yüksek lisans örgün (1 yıılık) eğitimim yarın başlayacak.4.400 tl ödeyeceğim.Yazdıklarınızdan çıkardığım sonuç benim derecem düşük olduğundan fazla etkisi olmayack,maaşda da fark yok.Yönetim mezunlarından sonra başhemşirelik şansım olacak.Yol yakınken dönmelimiyim. Amacım idareci kadrosuna geçebilmek.Bu anlamda tavsiyelerinizi merak ediyorum.Teşekkür ederim…

  1. Zaten durumu gayet güzel izah etmişsiniz. Ama idareci kadrosu için gerekli olan tüm koşulları sağlamış olacaksınız. Tabi ki burası Türkiye olduğundan bu yeterli olmayacaktır demek istediğimi sizde anlıyorsunuz. Ama şu da bir gerçek ki bugün il sağlık müdürleri bile açıköğretimden Kamu Yönetimi, İşletme okuyor ve Sağlık Kurumları İşletmeciliğinde Yüksek Lisans yapıyorsa bence yapmanızın hiçbir zararı olmaz. Saygılar ve Başarılar

 85. merhabalar,önlisans anestezi mezunuyum ama sağlık bakanlığında sağlık teknisyeni anestezi kadrosunda çalışıyorum. açıköğretim de çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler lisans bölümünün hem maaşa hemde kadro ve dereceye etki ettiğini yani üst öğrenim olduğunu duydum.bu konu hakkında ki bilgilerinizi paylaşır mısınız? şimdiden teşekkür ederim.iyi çalışmalar.

  1. Benim böyle bir duyumum olmadı açıkçası. Bu İş Sağlığı bitirenlere başka bir bakanlığıkta çalıştığında sayılmış fakat bizde aynısı olur mu bilmiyorum. Anestezi Teknikerlerinin Teknisyen kadrosunda çalıştırılması gibi bir sıkıntı var maalesef. Umarım çözülür en kısa sürede. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bir İktisat Fakültesi bölümüdür sağlıklada ilgisi yoktur sayılmaz sayıldığını söyleyenide ilk defa görüyorum. Saygılar

 86. 112 de kadrolu att olrak çalışmaktayım sağlık kurumları işletmeciliği önlisans bitirdim şuan açıköğretim işletmeye 3.sınıf dikey geçiş yaptım merak ettiğim işletme bitince hala döner sermaye ve maaşımda sağlık kurumları işletmeciliğinin artı farklarının devam edip etmeyeceği?

  1. 🙂 arkadaşım biz sağlıkçıların en büyük eksiği mevzuat maalesef bu soru sorulamamalı bile ama cevaplayalım..

   Kazanılmış hakkını kaybetmezsin. Kimse sana ATT olarak çalışırken Sağlık Kurumları İşletmeciliği bitirdin hadi mecburen müdür olacaksın demediği gibi İşletme bitirdin bu üst öğrenim değil Sağlık Kurumları’ndan geçmişsin bu diploman iptal olur demez. Bilmem mantığını anlatabildim mi ?

 87. sa ben saglık meslek lisesi hemşirelik mezunuyum bu snee şimdi ben üniversite olarak tıbbı labarotouar tek. kazandım bu bölüme gidersem hemşirelik diplomam yanarmı veya herhangi zaraı olurmu hemşireliğime yada yararları ne olablir lütfen cevap veriseniz kayıt için pazertesi gitmek gerokyor…

  1. Twitter adresine yazarsanız daha çabuk cevaplarım buraya çok nadiren giriyorum.

   Arkadaşım atanmadan herhangi bir üniversite bitirirsen lise diploman devlet için yanar özelde çalışabilirsin ama devlet artık seni son mezun olduğun okulla muhatap alır. O yüzden atanmadan bitirme. Ha ben bunu dedim diye de okumamazlık etme git bitir bir dersi bırak mezun olma atanıncada o dersi ver mezun ol çünkü atanınca mezun olursan sana kadro derecen ve üst öğrenimin açısından büyük faydaları olacaktır. Başarılar

 88. sorun olursa üniye kayıt oldum gunden ıtıbarenmı başlar o diplamamı alıncamı sorun olur

 89. merhaba,
  ben lise hemşirelik mezunuyum 2005 yılında örgün eğitimde hastane yönetimi ve organizasyonu bitirdim. 2005 de kpss ye hemşire olarak girdi 2007 da atandım. ön lisans intibakım atandığım tarihte mezun olduğum için kabul edilmedi. bu yıl aöf de işleme bitirdim. kabul edilir mi?
  kabul edilmezse, hizmet kalite standartları yada sağlık kurumlerı işletmeciliğinde yüksek lisans yaparsam intibakım yapılır mı?
  cevabınız için şimdiden teşekkürler..

  1. Gün ve ay vermediğiniz için iki türlü cevaplayayım. Üniversiteden mezun olduğun tarihten sonra atanmışsan bu zaten bir suç keşke hiç vermeseydin üniversite diplomanı. İntibakını yapmamakla kamışlarsa şükret normalde atamanın iptali dahi sözkonusu. Neyse şimdi sen hiç o diplomayı vermemişsin gibi kabul ederek işletmeye geçtiğini düşünelim. İşletme senin için bir üst öğrenim değildir dolayısıyla üstüne ne yüksek lisans yaparsan yap sayılmaz. Çünkü lisans tabanının sayılması gerekiyor. Açıklamam gereken bir yer var mı ?

 90. mb ben ebelik lise mezunuyum kadroluyum ben2 yıllık hagi bölümü okumalıyımki yükselebileyim meslek anlamında yada farklı bir mesleğe geçiş yapayım

  1. Farklı bir mesleğe ünvan değişikliğiyle geçileceğinden ve ünvan değişikliği sınavını Sağlık Bakanlığı uzun bir süredir yapmadığından ve uzun bir süredir yapmayacağından hangi mesleği istiyorsan seç ve geçiş yap. Ne okursam üstöğrenim olur diyorsan dışardan üst öğrenim olabilecek okuyabileceğin birşey yok ama önlisans Sağlık Kurumları İşletmeciliği okuyabilirsin. Tereddütsüz, pürüzsüz her sağlık personeline üst öğrenim sayılıyor 😉

 91. sağlık kurumları işletmeciliği bölümü mezunuyum kpssde tercih yaparken tıbbi sekreter bölümü olara değelendirebiliniyormu bunu öğrenmek istiyorum tıbbi sekreter ünvanıyla tercihte bulunabilirmiyim??

  1. Hayır bulunamazsın. Tıbbi Sekreter Önlisans ünvanına Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon Önlisans mezunları hariç hiçkimse başvuramaz.
   *** Tıbbi Sekreter Sağlık Teknikeri ünvanını alır ve diplomasında Sağlık Bakanı imzası olur Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunlarının diplomasında sadece rektör ve dekan imzası olur. Sağlık Bakanı imzası gereken diplomaların ünvanlarına Sağlık Bakanı imzası olmayanlar asla atanamazlar. Mesela Çevre Sağlığı Teknikerlerine bu hakkı verebilme imkanı var ama Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunlarına asla. Saygılar

 92. diş protez teknikerliği aöf den 4 yılığa tamamlama imkanı var mı bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Yanlış değilse KPDS yani Kamu Personeli Dil Sınavından bahsediyoruz. ATT değil onda tüm memur sınıfları aynı onda farkettiren iki durum var;
   1. Hangi puanı aldığın A – B – C (D ve E seviyeleri dil tazminatı alamaz.)
   2. Bildiğin dili işinde kullananlardan daha az tazminat alıyorsun. Eğer çalıştığın yerde tercümanlık yapıyorsan kullanıyorsundur. Ama ben hastalarla vakada iletişime geçiyorum diyorsan o sayılmıyor arkadaşım.
   Ayrıca şöyle söyleyeyim dil tazminatı için öğrenilecek birşey değil çünkü az farkediyor A puanı alsan ve işindede kullansan bile 100 Lirayı geçmez. Ama dilin yararları farklı şekilde olur o da bir gerçek. Bir dil öğrencisi olarak söyleyeyim bunuda 😉 Saygılar

 93. meraba benim size bir sorum olacak.. ben kimya mezunuyum atanamadım … zorda zaten… ben laborant teknisyenligi okusam laborant olarak atanabilirmiyim… yada anestezi ve rontgecilik okusam bunlardan birine atanabilirmiyim … bu bölümlerden birisini kazandım diyelim kpssde önlisansa mı girecem yoksa lisans mezunu olarakmı girecem bunuçok merak ediyorum beni bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Sen artık o bölümleri hepsini bile okusan atanamazsın kimya diploman sana yararı olmadığı gibi almadığın önlisans diplomalarının hepsinide yaktı. Onları bitirirsen Önlisansa girmen gerekir fakat saçma olur olmayacak duaya amin denmez. Ataman iptal olur aldığın maaşlarıda faiziyle devlet geri alır. Hemşirelik lisans kurtarabilir eğer Kimya’da hazırlık okumamışsan. Saygılar

 94. kpss puanıyla üniversite hastanesinde 4/b ‘li kimyager olarak atandım.1 yıl çalıştıktan sonra aynı kpss puanı ile sağlık bakanlığında vhki olarak atandım.sorum şu daha önce ki sözleşmeli kimyager olarak çalışmam nedeniyle kazanılmış bir hakkım var mıdır? kuruma dilekçe verip sınavsız kimyager kadromu istersem kadroyu alabilir miyim yoksa unvan değişiklliği sınavına girmem mi gerekecek? saygılar iyi çalışmalar…

  1. Ünvan Değişikliği sınavına girmen gerekir. Üniversite ve Bakanlık zaten farklı kurumlar ama aynı olduğunu varsaysak bile durum değişmez kadrona göre çalışırsın. İhtiyaç varsa geçici olarak görevlendirebilirler ama bu durumda Kimyager maaşımı alırsın VHKİ ‘mi onu Mutemedine bi sor derim.

 95. merhaba kamuda çalışan lise mezunu hemşireyim.açıköğretim işletme lisans yaptım.şimdi ise sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisansa başlıyacagım. yüksek lisansı bitirirsem maaş ve dönerime etki edermi.acil cevap lazım yüksek lisans başvuruları cuma günü bitiyor.iyi çalışmalar.

  1. Cevabın ne kadar acil olduğunu bilemiyorum ben editör değilim nadiren siteye giriyorum Twitter’dan yazın.

   Kadro derece dışında etkisi olmaz lisans tabanın sağlıkla ilgili olması gerek yukarda bir kaç mevzuuda da bahsi geçti.

   Yüksek lisansla birlikte önlisansa da başla ki yıllar geçtikçe finanse edebilsin. Başarılar

 96. Biyolog olarak 4bli çalışmaktayım. Sağlık kurumları işletmeciliği okursam üst öğrenim sayılır mı? Önlisans olduğu için sayılmaz diye biliyorum araştırdım bir bilgiye ulaşamadım. İşletme okursam ve üzerine sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisansı yapsam daha mı faydalı olur? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Sağlık Kurumları Yüksek Lisansını sizin için şu an neyin üzerine yaptığınızın önemi yok. Laboratuvar Teknikeri kadrosunda çalışan Biyologlar Biyolog maaşı mı alıyor Laborant maaşı mı önemli olan konu bu. Eğer Biyolog maaşı alıyorsa üst öğrenimin etkisi olur Laborant maaşı alıyorsa daha lisansı saydmamışki devlet Yüksek Lisansı nasıl saysın diyebilirim. Saygılar

 97. Ya da sağlık kurumları işletmeciliği okuyup dikey geçiş ile dört yıllık okusam işime yarar mı? Çünkü halen doktora yapmaktayım.

 98. ben 2008 ebelık mezunuyum (lıse).2009 dan berı ebe olarak calısıorum ama artık bolum degıstırmek ıstıorum yanı ebelık yapmak ıstemıorum bunun ıcın labaratuvara gecmek ıcın laborant veterıner saglık bolumune kayıt yaptırdım ama su an ust ogrenım degıl dıerek kafamı karıstıranlar oldu bn bolumu okuyayım mı okumayım mı bna yardımcı olursanız sevınırım

  1. Tıp bile okusan bölüm değiştiremezsin arkadaşım eğer bunun için okuyorsan sildir kaydını. Madem öyle üst öğrenim olsun yani maaşımı önlisans düzeyinden alayım diyorsan Sağlık Kurumları İşletmeciliği diyorum Laborant Veteriner sürekli muallakta bir bölüm riske atmaya gerek yok 😉

 99. Sayın Editör Ben ilk atandığımda laboratuvar teknisyeni olarak atandım .daha sonra aöf sağlık memurluğu bitirdim daha sonra hemşirelik lisans tamamladım ,hemşirelik lisans laboratuvar teknisyenliğinin üst öğrenimi sayılıyormu acil cevap saygılar….

  1. Hemşirelik Lisans tüm sağlık personelinin üst öğrenimidir.

   Sağlık Memurluğu önlisans mezuniyetiniz Laboratuvar Teknisyenliğine üst öğrenim sayılmışsa zaten Sağlık Memurluğu üzerinden değerlendirileceğiniz için hiçbir pürüz çıkmaz.

   Saygılar

 100. YÖK ün üst öğrenimler genelgesinde “kamuda sağlık memuru olarak çalışan sonra tıbbı laboratuvar programını daha sonra maliye bölümünü ve hastane yöneticiliği sağlık kurumları işletmetciliği yüksek lisans yaparsa üst öğrenim sayılır “ibaresi var. Ben İ.Ü Tıbbi Laboratuvar mezunuyum ve kamuda 15 yıldır laboratuvar teknisyeni olarak çalışmaktayım. Sağlık Bakanlığında ünvamız Sağlık Memuru branşımız Laboratuvar Teknisyeni olarak geçmekte.Bu durumda yukardaki üst öğrenim şartlarını yerine getirmiş olsam üst öğrenim sayılır mı?
  Kaldı ki biz yukardaki dörtlü basamağın( sağlık memuru+Tıbbi Laboratuvar+Maliye+Hastane yöneciliği ve Sağlık kurumları işletmeciliği yüksek Lisans) basamağının ikincisi olan Tıbbi Laboratuvar bölümü mezunu olduğumuz için zaten buna hak kazanmış olmuyormuyuz? cevaplarsanız sevinirim. teşekkür ederim.

  1. O bir istisna aynı şekilde bir daha gönderilse olur mu orası da muamma.. Olur diyemem çünkü YÖK lisans tabanı sağlık olmadıkça kabul etmiyor. Bu yüzdende açıköğretimde sağlıkçılara üst öğrenim sayılacak bir lisans programı açılmıyor. Ayrıca Yüksek Lisans üst öğrenim sayılır demiş yüksek lisans maaşa zaten etki etmiyor ki kadro derece düşürüyor. Ben yapar mıydım hayır yapmazdım. Hele ki Biyoloji bölümlerinin boş kaldığı şu yıllarda devam zorunluluğu olmayan fen-edebiyatlarda tamamlamayı denerdim. Saygılar

 101. ben şuanda aile hekimliğinde asistan hekimim..
  sağlık kurum işletmeciliği açıköğretimden okumayı düşünüyorum…bana ne tür faydaları olabilir..gereksiz mi yoksa söyleyebilirsiniz yani…

  1. Bence gereksiz. Çünkü siz zaten Pratisyen Hekim olduğunuzda Yüksek Lisans mezunu olmuş oluyosunuz. Diyeceksiniz ki yüksek lisansta iki yıl önlisansta hatta dersler bile aynı. Zaten mesele süre yada eğitim değil ünvan ve diploma olduğu için uzaktan eğitimle yüksek lisans şeklinde bu eğitimi alırsanız yararı olur. Örn: Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
   Saygılar

 102. meraba ben heşirelik(lisans) mezunuyum şuan kadrolu olarak çalışıyorum başka bi ilde matematik bölümünü kazandım öğrenim durumundan oraya geçme sansım var mı cevap veriseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 103. mrb ben hemsirelik 2. Sınf ögrencisiyim(üniverste) acık ögretim 2 yıllık saglık kurumları işletmeciligi okursam bana maas olark ver calısma yerinde ne faydası olur? Acil cvp verrsnz sevinirm

  1. Çalışma yerinde hiçbir faydası olmaz maaşınada bi faydası olmaz sen zaten lisans mezunusun.
   Yararı olması için Lisans İşletme, Kamu Yönetimi gibi bölümleri oku mezun oluncada bunların yada hemşireliğin üzerine Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında Yüksek Lisas yap. Yönetici olabilmek için tüm yeterlilikleri bu şekilde sağlamış olursun.
   Geç kalmışsın şimdi millet aynı anda örgünle birlikte başlıyor dışardan okumaya 😉 Hızlı koş açığı kapat … Başarılar

 104. ben laborant ve veterıner saglık teknıkerlıgı mezunuyum..ozel yada devlet hastahanesınde ısbası yapılmıyor denıyor dogru mu?

  1. Özel hastanelerde laborantlık yapabilirsin ama sen Veteriner Laborantsın diğer arkadaşlar Tıbbi Laborant farkınız bu. Bu farktan ötürü devlette Sağlık Bakanlığına atanamazsın hastanelerde görev yapamazsın. Ama Tarım Bakanlığının alımları alıyor onlara başvurabilir herkes gibi devlet memuru olabilirsin. Başarılar

 105. lise hemsirelik mezunuyum atandim ayni zamanda labaratuar. onlisans orgun okuyorum …. biyolojiye dikey gecis yapsam maasimi lisans olarak alabilirmiyim etkilermi tskler ….

   1. cevap icin tsk ederiz … lisansiyer dediginize gore 4yillik lisans hemsireleride dediginiz gibi bashekim yard. olabiliyor ozaman dogrumusr . biyoloji lisnstan sonra bi sinava girmem gerekiyormu bunun icin .. tekrardan tskler

 106. hemsırelık 2 sınıf ogrencısıyım ıkıncı unv olarak saglık kurumlar ısletmecılıgıne basvuru yaptım bana faydası olur mu bıtırdıkten sonra ne yapmalıyım bırdr ben hastane mudurlugu falan dusunuyorum bunun ıcın ne yapmam gerekıyo bılgı verebılır mısın tesekkur ederım

  1. Başlamışsın artık hayırlı oldun diyelim ama onu bitirdikten sonra İşletme’yle devam et çünkü sen zaten lisans mezunusun o alanda yüksek lisans yapmazsan sana yararı olmaz arkadaşım. Ama İşletme okursan yararı olur tabi üstüne Sağlık Kurumlarında yine yüksek lisans şart. Herkes hemşireliğe girerken bunları düşünerek girer ama hastane müdür ve yardımcılarına baktığında liseden sağlık personeli ama üniversitesi yönetim mezunlarıyla doludur. Yani bütün bunları başhemşireliğe oynamak için yap artık birde başhekim yardımcılığına 😉

 107. arkadaşlar bi konuda yardımınızı rica ediyorum ben bi türlü bulamadım.
  lise hemşirelik mezunuyum. açıköğretim labaratuvar ve veterinerlik 2 yıllık okudum. yalnız 4 yıllığa yükseltmek istiyorum. hangisini okusam faydalı olabilir acaba şimdiden teşekkürler
  işletme, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi,maliye,uluslararası ilişkiler,konaklama işletmeciliği
  yoksa hiç gerek yok böyle kalsınmı

 108. ben yaşlı bakımı bölümü son sınıf ögrencisiyim acaba saglık kurumları işletmeciliği veya soyal hizmetler bölümü okusam bana ne gibi bi katkısı olur saglık alanında lütfen yarımcı olur musunuz atamalar daha yeni başladı

 109. merhaba arkadaşlar,ben lise çıkışlı 657ye tabii hemşireyim,açıköğretim sağlık kurumları işletmeciliğinden, açıköğretim işletme bölümüne devam ettim ve 2010 yılında mezun oldum,mezun olur olmaz da sendika aracılığıyla dava açtım çünkü aynı durumda olup da kazanılan bi kaç dava örneği buldum,ancak 2 yıldır sonuçlanmadı.halen önlisans çıkışlı olarak maaş almaktayım,bakanlığın yayınladığı bu belgeyle iyice kafam karıştı.sizce ne yapmalıyım ???

 110. Arkadaşlar hemşirelik lisans mezunuyum açıköğretim fakültesinden bir bölüm okumak istiyorum ama henüz karar veremedim aklımda ki bölümler sağlık kurumları işletmeciliği ve kamu yönetimi sağlık kurumları biraz daha ağır basıyor çünkü dgs ile 4 yıllık sağlık kurumları yöneticiliğine geçme şansım var ve ayrıca lisans tamamlama ile de kamu yönetimi diploması alınabiliyormuş bu bölümden sizce ne yapmalıyım acil cvp verirseniz sevinirim başka bölümde önerebilirsiniz(işletme gibi) ama neden belirtirseniz memnun olurum

  1. az önce araştırdım sanırım sağlık kurumları işletmeciliği daha mantıklı çünkü ordan zaten kamu yönetimi 3. sınıfa dgs ile geçilebiliyor ayrıca sağlık kurumları işletmeciliği 4 yıllık lisans programına da geçilebiliyor

  2. Direk Kamu Yönetimi yada İşletmeye başlayın daha ast bir diploma olduğu için hiçbir faydası olmaz. Sağlık İdaresine geçmenin mantığı neden yok; Kamu yada İşletme üzerine iki yıl o alanda yüksek lisans yapsan zaten onun diplomasına muadil oluyosun üstüne bile çıkıyosun ayrıca hemşirelik lisans mezuniyetinde cabası oluyo ve önüne geçiyosun. DGS’yle örgün gideceksin minimum üç yılda ve öğrenci gibi her gün gidip gelerek tamamlayacaksın çok mantıklı değil.

 111. Ben 4 yıllık açö işletme bölümündeyim. Bu sene 3 e geçtim.Sınavsız saglıkla alakalı başka bi bölüme geçiş yapabilir miyim sizce .?Bi bilginiz var mı?YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM?

   1. dersanedeki hocam açıkögrtim 4 yıllık işletme bölümünü bitirdikten sonra sınavsız ikinci üniversite okuyabilecigimi söyledi saglık kurumları işletmeciligini yani..oda olmassa saglık kurumlarna geçiş nasıl yapabilirim sınavsız…..bilgilendirirseniz sevinirim….

   2. düz lise mezunuyum.4 yıllık açıkögretim işletme bölümünü bitirdikten sonra saglık kurumları işletmeciligi bölümüne yatay ya da ikinci üniversite olarak okuyabilir miyim?bilgilendirirseniz sevinirim…..

    1. 4 yıllıgı bitirmeden önlisansı okuduktan sonra saglık kurumları işletmeciligi bölümüne geçiş yapabiliyor muyum?önlisans olarak

     1. Dört yıllık işletme okuyorsan niçin Sağlık Kurumları İletmeciliği okuyasın ki sana hiçbir yararı olmaz sağlık personeline üst öğrenim sayıldığı için yararı var fakat sana olmaz arkadaşım sen işletmeyi bitir üstüne yüksek lisans şeklinde yap sağlıkçı değilsen yine yararı olacağını sanmıyorum ama.

 112. ben sağlık memuru toplum sağlığı (Lisans) ve AÖF Kamu Yönetimi mezunuyum sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisansına (sağlık memuru transkrip kayıp olduğu için ) AÖF diplomasıyla ve transkripiyle başvursam ilerde Sağlık memuru üst ögrenimi olarak saydırmamda herhangi bir sorun olurmu. Şimdiden Teşekkürler.

  1. Onun sorun olacağını sanmıyorum mesela laboratuvar teknisyenine biyoloji direkte üst öğrenim sayılır teknikerliğinin üzerinede sayılır o açıdan baktığında senin o mezuniyeti nasıl elde ettiğinin önemi yok sağlık lisans tabanının üstüne elde ettiğin için üs öğrenim sayılabileceği gibi kamunun üstüne yaptığın için idari olarakta sağlık idarecisi ünvanını kazanmış oluyorsun. Başarılar .. Saygılar

 113. ben lisans sağlık memurluğu mezunuyum sağlık bilimleri enstitüsünde fizyoloji tıp yüksek lisans okuyorum bu benim için üst öğrenim sayılır mı bilgilendirirseniz sevinirim editörüm saygılarımla

 114. iyi geceler ben sağlık meslek lisesi hemşirelik mezunuyum. ve şu anda üniversitede ilk ve acil yardım bölümü okuyorum. kpss atamalarda okuduğum yere atanabilmek gibi bir durumum var mı ve bu nasıl gerçekleşiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkr edrim.

  1. Atamalarda okuduğun yere atanman senin puanına bağlı devlet bunda hiçbir öncelik tanımaz. Ama kadrolu atanmışsan atandıktan sonra eğitim durumundan tayin isteyebilirsin. Eğitim durumundan tayin içinde eğitim gördüğün program dört yıl ve daha fazla süreli olacağından sana yararı olmaz. Ama okul okuldur bir şekilde bir yere atanılıp çalışarak bitirilir.
   İzmir – Kayseri
   Sivas – Kars gibi iller arasında çalışıp okuyanlar oldu..

   Başarılar

 115. hemşirelik lisans mezunuyum.psikiyatri hemşireliği tezli yükseklisans yapıyorum.bana maaşım ve kadememle ilgili olarak ne gibi bir değişiklik oluşturur?

  1. Yüksek Lisans alanının üst öğrenim olup olmaması maaşta çok bir etkisi olmuyor kademe olarakta hangi alan olursa olsun bir kademe artırıyor fakat Hemşirelik Kanunundaki düzenlemeler dikkate alındığında (ki zaten bunları bilerek bu eğitime başlamışsınızdır.) uzman hemşire kadrosuna bir dilekçeyle geçebiliyorsunuz o zaman maaş farkeder mi bilmiyorum ama özellik arz eden görev farkı alırsınız. Ayrıca tezli yapıyor olmanız kurumunuzda diğer yüksek lisans yapanlardan tezsiz yapanlardan daha öncelikli olduğunuz anlamına geliyor.
   Saygılar

 116. merhaba ben tıbbi sekreterlik okuyorum ama dgs yle sağlık kurumları yönetciliği ni okuyunca hastanelere yönetici olma ihtimali ne
  ?

  1. Muhtemelen Tıbbi Sekreterlik Önlisans okuyorsun. DGS’yle Sağlık Kurumları YÖneticiliği lisans bölümüne geçer ve bitirirsen senin için üst öğrenim sayılır ve sağlık lisansiyeri maaşı alırsın. Yöneticilik için gereken şart Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans mezunu olmak yada yönetimle ilgili bir lisans alanının üzerine (iktisat, işletme, siyasal b. fakülteleri) Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında yüksek lisans yapmaktır. Bu şartları bile sağlayan o kadar çok kişi var ki torpilin olmazsa olmaz arkadaşım sırf yöneticilik için örgün gidip gelip okursan kendine yazık edersin ama dışardan hiçbir okulun sağlayamadığı sağlık lisansiyeri olma şansını da Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans programı sağlar.
   * Ömür boyu bu sektörde durmayı planlıyorsan neden en üst öğrenim düzeyinden maaş almayasın 😉
   Not: Hastane müdürleri ve yöneticileri hep torpille olduğu için arkandan iyi söylemezler. Neden yöneticiler hastanelerin en eğitimlileri değil sanıyorsun 😉

   Başarılar

 117. merhabalar arkadaslar ben lise mezunu tıbbi sekreter olarak atandım 4alıyım. 2yıllık optisyenlıktende mezun konumundayım. aday memurlugumun bitimine 10 ay var psikoloji bölümüne hazırlanıyorum. çalıştıgım il dışında özel bi ünv. kazanırsam eğitim hakkım var mıdır? bu durumda eğitim hakkına sahip old. bölümler nelerdir? şimdiden teşekkürler:)

  1. Sağlık personelinin öğrenim durumundan dolayı nakil isteyebilmesi için,

   1- Memurun, sağlık ile ilgili bir alanda dört yıllık yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirmesi,
   2- Boş kadro olması, gerekmektedir.

   Sağlık Personeli ünvanını alan tüm dört yıllık bölümler için geçerlidir. Psikoloji, Biyoloji, Diyetetik, Hemşirelik, Sağlık İdaresi, Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Sosyal Hizmet…

   Özel yada devlet üniversitesi olması farketmez öyle bir ibare bulunmamaktadır.

 118. MERHABA.

  BEN ÖN LİSANS TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMINDAN MEZUNUM.HANGİ LİSANS BÖLÜMLERİNE DGS İLE GEÇEBİLİRİM?YA DA AÖF’DE HANGİ BÖLÜM OKUYABİLİRİM? MAAŞIMIN ARTMASI İÇİN HANGİ BÖLÜM OKUMALIYIM. 4B’Lİ OLARAK KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞIYORUM. LÜTFEN CEVAP YAZIN. TEŞEKKÜRLER.

  1. AÖF sisteminde İktisat ve İşletme Fakültelerinin tüm bölümlerine direk kayıt yaptırabilirsin fakat AÖF sisteminde üst öğrenim sayılabilecek bir bölüm yok senin için maalesef. Mahkemeyle saydıranlar oluyor ama geri iptal oluyo filan yani 😉 Tavsiyem gir DGS’ye kazan ve örgün oku. Önce kadrolu atan bence herhangi bir okul bitirmeden evvel 😉

 119. merhaba ben sağ. müd. V.H.K.İ. OLARAK ÇALIŞIYORUM. BU SENE İNŞ. AÖF 4 YILLIK KAMU YÖNETİMİNİN BİTİRECEM. ACABA KAMU YÖNETİMİNİ BİTİRDİĞİMDE ÜST ÖĞRENİM SAYILACAK MI? EĞER SAYILMAZSA BAKANLIĞA DAVA AÇSAM KAZANMA İHTİMALİ VAR MI? CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

 120. merhaba ben lise tıbbi sekretrlik mezunuyum ve şuan adıyamanda kadrolu çalışmaktayım ve malatya iline eğitim durumu tayinine başvurmam gerekiyo tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümüne kayıt yaptırdım tayin durumum olurmu.

 121. slm ben açıktan tıbbı laborant veterinerlik 1 sınıf kpps atamaları nasıl sizce nasıl bir bölüm yorumları okurken tedirgenleştim aslında teşekürler

  1. KPSS atamaları en zor sağlık bölümlerindendir ama yinede bi öğretmenden kolay iş bulur kolay atanır daha fazla maaş alırsın 😉 KPSS’den yüksek alman gerekiyor.

   KPSS Önlisans / Ortaöğretim o kadar kolay bir sınav ki ona takılıp atanamayanları anlamıyorum bence yüz alanlar atansa da 98’ler isyan etse eyvallah ama 70’le att ler atanıyor biz neden atanamıyoruz diyerek ağlayanlara kızıyorum astı arası on puan yirmi puan çalış emek ver 90 yap atan elinden alan mı oluyor ?

 122. Merhaba , lisans mezunu sağlık memuruyum şuanda hemşire kadrosunda çalışıyorum , sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans yapmayı istiyorum , üst öğrenim sayılır mı ? bu yüksek lisansın bana faydası olur mu?

 123. ben önlisans kadrolu tıbbi sekreterim.benim üst ögrenim saglık kurumları yöneticiliği herhalde.Ben örgün okuyacam bu bölümü, egitim durumundan tayin istesem sıkıntı cıkar mı acaba ? tskrler

   1. sunu unuttuum hocam bu s.k.yntctgi bitirsek 4 yıllık, maasta bi degisiklik olur mu ? üst ögrenimde olur herhalde..tskr

    1. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Lisans (4 Yıllık) hem maaşta hem kadro derecede hemde kariyerde en uygun olanı. Başka bir alanda lisans bitirip Sağlık Kurumları Yöneticiliğinde Yüksek Lisans yapmış biriyle eşit oluyordun direkt fakat şu an seninde yüksek lisans yapman gerekiyor. Yine de önde olursun 😉 Yönetmelikte ki ibare şu şekilde;

     HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN;
     Önceki düzenlemede, hastane müdür ve müdür yardımcışlığına başvurabilecekler şu şekilde tespit edilmişti: “Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak”

     Bu belirleme değiştirilmiştir. Yeni belirleme şu şekildedir: “Sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak”

     1. baska bölümden mezun olup da bu bölümde yüksek lisans yapmıs birinin onun 4 yıllıgını bitirenlerle aynı tutulması sacma..o zaman bu bölümü bitirip yüksek lisans yapılırsa öncelik bu sefer bizim olması lazım :)cok tskr.

 124. merhaba ben tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik önlisans mezunuyum büro yönetimi okursam lisans sayılırmı ve(ardından) sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans yapabilir miyim

  1. Ardarda kaç önlisans okursan oku kimse seni lisans mezunu saymaz hiçbir anlamıda olmaz. Dört yıllık okuyacağı bölümünde üst öğrenim olması için öncelikle sağlıkla ilgili olması gerek yani o bölümle atanmış olsan aynı hizmet sınıfında mı çalışacaksın onu sorgula ?

 125. Merhaba oncelikle verdiginiz tum bilgilerden dolayi cok tesekkur ederim.Ben bu sene aciklise ihl den mezun olacağım( ygs ye gireceğim ) tds ; ( tibbi dokmntasyn ve sekr.) onlisans okuyup üstüne buro yönetimi ve yön asist okumak istiyorum
  Soru 1 : tds ustune buro yön ve yön. asist okuyunca lisans sayılır mı
  Soru 2: Buro yonetimi ;tibbi dokumantsyn ve sekreterligin ust bölümü sayılır mı
  Soru 3: tibbi dokum. ve sek. Bölümünü saglık lisesi mezunlarına öncelik veriyorlarmış ben( devlet – özel) üniv. Hangisine yerleşmem daha kolay olur

  1. TDS okuduktan sonra üstüne kaç iki yıllık okursan oku kimse seni lisans olarak saymaz.
   Büro Yönetimi dört yıllık olsa bile sağlıkla ilgili değil sen bir sağlık hizmetleri sınıfısın. Keşke sağlık hizmetleri olmasaydım deme sağlık hizmetleri sınıfı en yüksek maaşı alır.
   Sağlık meslek lisesi mezunlarına öncelik veriyorlar onların çoğuda kayıt yaptırıyor fakat geç mezun oluyorlar. Devlettede yerleşebilme imkanın olur doğu üniversitelerine filan bak özellerdede sıra gelmeyebilir sen Dİcle, Fırat, Van, Kars, Erzurum filan buralara bak arkadaşım.

 126. Açıköğretim sosyoloji bölümü mezunu yönetimle ilgili yüksek lisans yapabilir mi? Ya da hangi alanda yüksek lisans yapabilir? Teşekkürler…

 127. İyi günler ben kadrolu att olarak görev yapmaktayım.2010 yılında sağlık kurumları işletmeciliğini bitirdim ve intibak yaptırdım.Halen döner ve maaş farkını almaktayım.Sağlık kurumları işletmeciliği üzerine 2 yıl daha okuyarak işletme bölümünü bititrdim.Şimdi işletme fakültesi benim maaş ve dönerime katkısı olur mu yada üst öğrenim sayılmayıp maaş ve dönerimde kesinti olur mu.*

  1. Yukarda ki yorumlarda bu durumdan defalarca bahsettik..

   Normal de bu bölüm üst öğrenim sayılmıyor ama intibak+intibak mantığıyla mahkemeyle saydıranlar oluyor. Direk kabul edebilecekleriniş sanmıyorum ama bi mahkemeleşirsiniz. Pes etmeyin emek vermişsiniz.

 128. arkadaşlar ben acil tp teknisyeniyim ancak henüz atamam olmadı acaba iş sağlığı ve güvenliğini okursam ATT diplomam iptal olurmu

  1. Arkadaşım bölümü okursan değil atanmadan evvel o bölümden mezun olursan diplomanı kamu da kullanamazsın. Ha bölümü okumayayım da deme bölümü oku kolay bir dersten kal hocaylada görüş ki yanlışlıkla bir dersi varmış diyor geçiriyor, geçirmesin. Sen ATT olarak atanana kadar okul uzasın atanınca o dersi verir mezun olursun.
   Başarılar

 129. slm arkadaşlar sağlık meslek lisesi anestezi teknisyenliği bölümü mezunuyum açık öğretimden sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programını okusam üst öğrenim olarak sayılır mı teşekkür ederim.

 130. ben düz lise düzeyinden ambulans şoförlüğüne atandım 1,5 yıldır çalışıyorum. 2 yıllık anestezi kazanmıştım benim bir üst öğrenim sayılır mı.

  1. Üst öğrenim senin için sayılmaz sen GİH sınıfı bir personelsin sürücü kadrosu ile Sağlık Bölümünün ilgisi olmayacağından sana sayılmaması normal. Ha dersen ki bu anesteziyi kazanmıştım okumadım kazansam ne yararı olurdu diye; Ünvan değişikliği sınavı ile Anestezi Teknikerliği’ne geçebilirdin ama bir sonra ki ünvan değişikliği sınavı ne zaman onu kimse bilmiyor 😉 Lisans İktisadi veya İdari Bilimlerden birini okumanı tavsiye ederim senin için yararlı olur 😉

 131. merabalar ben paremedık mezunuyum 4 yıllıga tamamlamak ıstyrm acık ögretımden hangı bolumu okumam lazım ve kacıncı sınftan baslarım

  1. 1 – Acil Tıp Teknikerliği (Paramedik) bölümünü lisansa tamamlayacak bir bölüm yok çünkü tamamlayacağın bir alan yok.
   2 – Lisans Sağlık Personeli olup nasıl lisansiyer maaşı alırım diyorsan dışardan okuduğun bölümlerle bu olmaz.
   3 – Nasıl dersen; DGS ile bir Hemşirelik lisans bölümüne yerleşirde iyi çalışarak minimum 3 yılda bitirmen dahilinde olur. Zor iştir, yürek ister, azim ister 😉
   4 – Hemşirelik harici hiçbir bölümde 1 sınıfın dışında başlayamazsın Hemşirelikte de Fakülte bünyesinde olmayanlarına gördüğün dersleri düşerlerse 2. sınıftan başlayabilirsin. Fakülte bünyesinde olanlara ise hiç alternatifsiz sıfırıncı sınıftan yani hazırlıktan başlıyorsun.
   5 – Başarılar

   1. ama paramedik mezun olup neden lisans mezunu alan dalımız yok yaa. bende lisans a tamamlamak istiyordum ama yapacak pek birşey görünmüor sanrım .s

 132. Merhabalar. Ben saglik hizmetleri meslek yüksek okulu tibbi laboratuvar önlisans mezunuyum.önlisans mezunu olarak göreve basladim.sonra acikögretim maliye lisans programini bitirdim. sonrada saglik kurumlari isletmeciligi yüksek lisans programindan mezun oldum. Bu mezuniyet benim için üst ogrenim oluyor mu.
  Yukarida programlara baktim.tamamen benim durumuma uygun bir üst ogrenim maddesi var.Bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Senin bu durumunun örnekleri var ve çeşitli kararlar var on tane reddedilmişse bir onaylanmış ve onun peşinde koşuyoruz. Bugün olsa bile lisans tabanın sağlıkla ilgili olmadığı için yarın bozulma ihtimali olan bir karar bence şu an üniversitelerde bölümler kapanacak neredeyse fırsat varken bir biyoloji bölümüne başlamak en mantıklısı. Uğraşın ama sonucun olumlu olmasına sevinmeyin saygılar.

 133. merhaba kamuda ebeyim sağlık meslek çıkışlıyım üst öğrenim sayılması için ne okuyabilirim ve öğrenim için tayinde hangi bölümleri tercih etmeliyim merak ediyorum

  1. Öğrenim için tayinde “sağlıkla ilgili lisans” diye bir ibare var. Buna istinaden dört yıllık sağlık bölümleri olur. Hangisi sağlık bölümü ben bilmiyorum da demeyin arkadaşlar. Lisans hangi meslekler Sağlık Hizmetleri sınıfında değerlendiriliyorsa onlar. Sağlık Kurumları İşletmeciliği de tüm sağlık personeli için tereddütsüz üst öğrenim sayılır.

   Başarılar

 134. merhabalar.att mezunuyum şu an paramedc okuyorum.öğretim üyesi olmak istiyorum ama bunun sağlık meslk mezunu olrk zor olacğnı tahmin edyorm.galiba sağlıkla ilgili 4 yıllık bölüm bitirmem gerekiyo.okuduğum bölümden hemşireliğe geçiş mi yapmalıyım 4 yıllığa tamamlamk için yoksa sağlıkla ilgili fakültemi bitirmem gerekiyor.tabi hemşirelik fakültesi de az yerde var sizin bu konuda kendmi gelştrmem için tavsiye ettğnz üniversiteler neler? bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Öncelikle ileri görüşlü bir karar için tebrik ederim. Sağlık Meslek Lisesi olmanın zararını burada göreceksin çünkü bir çok şeyde tabanın olmadığı için eksik olacaksın. Birinci olarak şunu söyleyeyim “LİSANS TAMAMLAMAK” gibi bir olay yok sağlıkçılar için. DGS ile de girsen LYS ile de girsen en az dört yıl okumalısın. Sağlık Bilimlerinde üniversitede kalmak için öncelikli olanlar Sağlık Bilimleri Fakülteleridir. Sağlık Yüksekokullarına göre daha kaliteli eğitimleri olduğu için mülakatta artı olarak geçer fakülte olması. ALES akademik yeteneği ölçen bir sınavdır ondan geçerli iyi bir not alman gerek ayrıca ÜDS/KPDS ‘dende 70 üstü alman gerekir bu da iyi bir yabancı dil demek. Bir şekilde bir Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik alanına yerleşip bu şekilde ilerleyebilirsin. Uzun bir süreç sabır ve azim gerektirir. Paramedik alanına hoca olma gibi özel bir branş yok acil hemşireliği anabilim dalından ilerlersen belki bir meslek yüksekokulunda paramedik derslerine girebilirsin (ki MYO’lar fakülteler dururken tercih edilmeyen yerlerdir o yerlere geldikten sonra mecbur kalmadıkça MYO derslerine girmezsin bile)
   – Hacettepe – SBF Hemşirelik
   – Ankara Ü. – SBF Hemşirelik
   – Dokuz Eylül – Hemşirelik Fakültesi
   – Ege Ün. – Hemşirelik Fakültesi
   – Gazi – SBF
   – İStanbul Ü. – Florence Nightingale Hemş. Fak.
   – Marmara Ü. – SBF
   Özelde de
   – Acıbadem
   – Medipol tavsiye edebilirim.

   Eğer kazanabiliyorsan bunlar kazanamıyorsan diğer Fakülte bünyesi Hemşirelikler daha sonra da diğerleri..

 135. merhaba
  laborant ve veteriner sağlık ön lisans programından mezunum Aile Sağlığı Merkezlerın de görev alabılır mıyım.Eğer kı görev alabılıyorsam kaçıncı derece kabul görürüm

 136. mrb 657 li paramediğim peki bizim lisans tamamlam ız nasıl oluyor bu konuda bilgilendirirmisni,z

 137. arkadaşlar 4b li att yım .. üst ögrenım olarak meselaa işçi saglıgıı ve iş guvenligi okusam .. egıtım durumundan okulun oldugu yere tayin isteme gıbii bi durumum olurmuu ? bılgısii olan varmii .. cevap yazarsanız sevınırım teşekkurlerr

  1. Soruyu sormadan önce yukardakileri bi oku üşenme arkadaşım bunu yazan okuduğundan biliyor 😉

   “DÖR YIL SÜRELİ SAĞLIKLA İLGİLİ BÖLÜM OLURSA EĞİTİM DURUMU TAYİNİ YAPILABİLİR”

   Üst öğrenimiyse 4/b’liler mahkemeyle bir ihtimal yaptırabilir.

 138. ben yaşlı bakım hizmetlerini bitirdim ygs ile hemşireliğr gectım. ve hemşireliği okurken yaşlı bakım teknikeri olarak atandım. hemşirelik okulu bitince diplomayı bakanlığa verdiğim zaman intibak görecek miyim ve hemşire kadrosuna gecirecekler mı beni. hemşirelik bir üst ögrenım oluyor mu?

  1. Hiç kimse seni bu okulu bitirmiş hadi bu kadroya geçirelim demez. Hatta sen istesen bile geçemezsin. Ancak unvan değişikliği sınavına girerek geçebilirsin oda açılırsa eğer.

   Fakat Hemşirelik senin üst öğrenimin sayılır bu yüzden yüksek hemşire maaşını alabilirsin 😉

 139. Merhabalar.. Ortaöğretim hemşirelik mezunuyum 657 ye tabii olarak çalışıyorum. Bildiğiniz gibi ortaöğretim hemşirelik mezunlarına Tıbbı labaratuvar teknikleri programı üst bölüm sayıldı bu bölümü örgün kazandım aynı zamanda aöf ten Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programını ikinci üniversite kapsamında yazdım. intibakımın yapılabilmesi için sizce hangi üniversiteyi önce bitirmeliyim? Görüşleiniz için tesekkürler…

  1. Eğer şahsi görüşümü soruyorsanız ikisinide aynı anda bitirin zararı olmaz yararı bile olur. Örgün zahmetli olabilir ama onun kattığı şeyleri uzaktan eğitim katamaz. Dışardan da SKİ bitirirsiniz SKİ diplomasını bir ay önce alırsınız stajı filan olmadığı için. Laboratuar sizi Sağlık Teknikeri yapar diplomanızda Sağlık Bakanı imzası olur ama SKİ sizi Sağlık Teknikeri yapmaz bakan imzası da olmaz. İkiside üst öğrenim sayılır. İkisini birlikte nasıl yapayım filan demeyin insanların aynı anda okuduğu ürgün üniversiteleri düşününce ne kadar tembel olduğumuz göreceksiniz. (Yandal, Anadal vb.)

   1. Son bi sorum daha olacak: 657 ye tabii personelin 4 yıllık eğitimi belgelendirmesi dışında, 2 yıllık üst öğrenim programı için de eğitim hakkı tanınabilir mi? ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim..

 140. Merhabalar, ben kadrolu sağlık memuruyum(toplum sağlığı).SML mezunu olarak atandım.Daha sonra 2010 yılında AÖF işletme bölümünü bitirdim ve bunu bakanlığa bildirdim. Şimdi şunu sormak istiyorum, biyoloji bölümünü kazansam, eğitim durumundan tayinim çıkar mı? Bitirmiş olduğum işletme, tayin olayını engeller mi?Şimdiden teşekkürler…

   1. Bakanlık sen zaten işletmeyi bitirmişsin, şimdi biyolojiden eğitim durumu tayinin olmaz diyemez değil mi?Çünkü en son bitirdiğin okul geçerli oluyo diye bi durumda var?

    1. Mantıklı bir yaklaşım değil sizinki. İşletmeyle ilgili bir kadroya mı atandın ? İşletmeci olarak mı çalışıyorsun ? GİH de misin ? Bu soruların hepsinin cevabı “Hayır”

     Sağlık Hizmetleri sınıfında çalışan bir personelsen Sağlıkla ilgili bir bölüm kazanman halinde diğer okullarıyın hiçbir önemi yok 😉

 141. sayın editör benim durumum şöyle ben 2008 anadolu üniversitesi ( açıköğretim fakültesi ) işletme LİSANS bölümünü bitirdim.2011 de Ankara üniversitesi uzakten eğitim tıbbı dökümantasyon bölüne kayıt yaptırdım ve hala okuyorum 2012 bu bölümden mezun olucam bu sene kpss sınavına önlisasn düzeyinde girdim. işletme ve tıbbı dökümantasyon farklı bölümler acaba tıbbı dökümantasyondan atanabilir miyim cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.

  1. Net cevap veriyorum acebasız : Atanamazsınız !

   İşletmeden mezun olmuşsanız daha ast bir öğrenim durumundan atanmanız mümkün değil sadece özel sektörde diplomanız geçerli olur onun dışında size bir yararı olmaz.

   Yerleştirilmeniz olsa bile (ki artık ÖSYM kod kriteri koydu) atamanız yapılmaz yapılsa bile farkedilir farkedilmez iptal olduğu gibi aldığınız maaş yada maaşlarıda yasal faiziyle geri ödersiniz.

 142. biz paramediklerin üst bölumu yokmu admın cevaplarsanız sevınırım. bizim lisans tamamalayacaqımız bolum yokmu..

  1. Arkdaşım öncelikle Paramedik diye bir kadro ne devlette ne üniversitelerde ne de herhangi bir Türk kurumunda yok.

   Acil Tıp Teknikerlerinin ve tüm sağlık teknikerliği bölümlerinin üst öğrenimi Hemşirelik Lisans bölümüdür. Bunu da dışardan okuyamazsın örgün olarakta 3 yıldan önce bitiremezsin.

 143. mehaba. ben sağlık bakanlığına bağlı kadrolu eczacıyım.farmakoloji abd.da yüksek lisans yaptım, uzman eczacıyım.şu anda 2 yıllık ücretsiz izindeyim ve bu esnada yüksek lisansım bitti.bununla ilgili işe tekrar başladığım zaman kurumumda yapmam gerekenler nelerdir?

 144. iyi günler ya sağlık kurumları işletmeciliği önlisans mezunuyum da bunu lisansa tamalamak istiyorum hangi bölümler var onu bilmiyorumda yardımcı olabilir misiniz.

  1. Sizi sağlık lisansiyeri edecek tek bölüm DGS sınavı ile kazanmanız halinde gidip örgün okuyabileceğiniz Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği gibi bölümlerdir.

   Dışardan İşletme’ye tamamlayabilirsiniz ama sizi sağlık lisansiyeri yapmaz maaşınıza da etkisi çok cüzi olur sadece kadro derecenizi artırır.

 145. merabalar ya ben sağlık işletmeciliği önlisans mezunuyum da lisansa tamamlamak istiyorum hangi bölümlerden tamamlayabilirim onu bilmiyorum.acaba yardımcı olabilirmisiniz.

 146. mrb ben kadrolu paramediğim suan sağlık kurumları işletmeciliği okuyorum önlisans dgs ile 4 yıla tamamlıycam acaba hastanenin yönetim birimine gecebilir miyim 4 yıl okuduktann sonra kpss ye girmeden yardımcı olabilirmisiniz birde sağlık kurumları işletmeciliğini 4 yıla tamamlamazsam maasıma yansımaz mı önlisans olarak çünkü paramedik bölümünü bitirdim

  1. Merhaba, Öncelikle kadrolu Paramedik olmaz devletin hiçbir yerinde böyle bir kadro yok. Kadrolu Acil Tıp Teknikeri’ysen Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans okumanın sana hiçbir faydası olmaz yöneticilik artısı sana getirmez çünkü senin önlisans diploman onun işini görüyor zaten.
   DGS ile Sağlık Kurumları İşletmeciliğinden kazanıpta Lisans Sağlık İdaresini kazanırsan ve bitirirsen üstüne yüksek lisansını yapman dahilinde yönetici olabilirsin ama sadece bunlar yetmiyor tabi.
   Ayrıca 112 sisteminde yönetici olamazsın Halk Sağlığı ve Kamu Hastanelerinde çalışıyorsan mümkün. 112 sisteminde doktor dışında yönetici kadrosu yok.

   1. tesekkür ederm bilgilendirdignz için peki saglık kurumları işletmecilignde yüksek lisans yapınca hastaneye gecemezmiyim kurumlar arası gecis yaparm die dusunmstum acil tıp teknikerleri suan hastanede calısamıo malasef alımlar hep 112 istasyonlarına ayrıca diplomamda paramedik yazdıgı için oyle soyledim ben.

    1. Bir yıl gibi bir dönemde YÖK “Paramedik” adlı bir bölüm açtı ama bunu saçma buldu çünkü hiçbir yerde bölüm adı mezun ünvanıyla aynı olamaz örneğin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olursanız Bilgisayar Mühendisi olursunuz ama Bilgisayar Mühendisi diye bölüm olmaz yök bu şekilde bir yanlış yaptı ve Paramedik bölümünden Paramedik mezun etti. Neyse ki erken farkedilerek düzeltildi. Kurumlararası geçiş şu an için zor bir durum. Sağlık Kurumları İşletmeciliği bitirseniz bile anlamı olmaz çünkü ünvanınız hala Acil Tıp Teknikeri yani ünvanınızın Sağlık kurumları İşletmecisi olması gerek ki o kadroya geçebilesiniz o kadroyla hastaneye geçebilesiniz. Bu da maalesef Ünvan değişikliği yada Görevde yükselme olmadan mümkün değil.

 147. sağlık meslek lisesi hemşirelik mezunuyum.2002 de sağlık kurumları işletmeciliğini bitirdim.2005 te de lisans tamamlamaya başvurarak işletmeye tamamladım.2006 da intibak için başvurdum ama üst öğrenim olarak kabul edilmediğini söylediler.2010 de kamil sabahın mahkeme kararı ve bir kaç kazanılmış davayı örnek göstererk mahkemeye başvurdum.2009 da yökün:işletme lisans programı sağlık kurumlarının üst öğrenimi sayılır diye kararına rağmen 2011de mahkeme red cevabı verdi.mahkeme masraflarınında bana yıktı tabi.bir ay içinde bir üst mahkemeye itirazda bulndum.1 yıldır bu mahkeme sonucunu bekliyorum.2011 mart ayında yökün bu kararına ait belgeleri ve örnek mahkeme kararlarını sağlık bakanlığına çalıştığım hastaneye ve sağlık müdürlüğüne bir dilekçeyle bildirmemem rağmen hiç bir sonuç alamadım.hala beklişyorum.bu ne iştir anlamadım.hiç biryerede hiç bir cevap yok

  1. Hanımefendi öncelikle Sağlık Kurumları İşletmecilği Önlisans doğrudan üst öğreniminiz sayılır bu konuda eğer mezun olur olmaz diğerini bitirmeden vermişseniz sıkıntı yoktur. İkincisi İşletme mezunu kamuya atandığında SH sınıfında başlamadığı için zaten baştan riskli bir davaya girmişsiniz. Ki riskli davalara girerken her sonucu göze almak durumundasınız. İşletme Mezunu Sağlık Lisansiyeri değildir o yüzden daha fazla uğraşmanız çok doğru değil. Yukarıda da yazdığım gibi ben çok tavsiye etmiyorum bu durumu. Ama siz mahkeme yolunu denemişsiniz olmamış üzülerek pes etmenizi tavsiye ederim.

 148. SHMYO Tıbbı laboratuvar mezunuyum hastanelerde fabrikalarda sağlık personeli olarak calışabiliyormuyuz.

  1. Hastanelerin inisiyatifine bağlı bir durum olmakla birlikte Fabrikalarda İş Yeri Sağlık Personeli ünvanıyla çalışamazsınız fakat iş yerinin inisiyatifinde herhangi bir sağlık personeli olarak çalışabilirsiniz. Yani fabrikanın sizin diplomanıza ihtiyacı yok Sağlık Memuru ve Hemşire olması gerek şu an ATT’lere de uğraşıyorlar. Yine de değişiklik olabilir yönetmelikleri takip etmeni öneriririm. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına yaz ve cevap bekle çıkabilecek bir yönetmeliği beklemeni tavsiye edebilirler.

 149. Merhaba admin.ben bu yıl sağlık kurumları işl.yazıldım.ama bu bölümü yazdığım kötü mü oldu iyi mi bilmiyorum.genelde herkes kademe atlamak için aöf okuyor.Okul bittikten sonra avantajları ve dezavantajları neler?yani illa iş bulabilir miyim birde tam olarak bu mesleğin amacı nedir?

   1. 1.Yanlışıkla buraya yorum atmışım.Attıktan sonra da silemedim kusura bakmayın…
    2.Evet meslek değiştirmek için değil kademe atlamak için okuyorlar.
    3.sorunuzun cevabı ise daha okuyorum…

    ve yetkili cevap yerine sert sorularınız için teşekkürler..

    1. Sert cevaplardan dolayı afedersiniz. Bu şekilde yorumlara ihtimalleri gözeterek cevap vermek zor oluyor bu yüzden sorular sertti. Sağlık personelleri için Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans bölümü üst öğrenimdir ve kadro dereceyede etkisi olur.

 150. Merhaba.Ben Att olarak Tunceli’de görev yapıyorum.
  Ygs de Ankara 4 yıllık sosyal hizmetler bölümünü kazansam oraya tayin olabiliyor muyum eğitim durumundan ?
  Att ‘ ler eğitim durumundan 4yıllık üniversiteler kazanınca o şehire nakil olabiliyor mu hangi bölümler de geçerlidir?
  cevap verirseniz sevinirim teşekkürler.

  1. Esma Hanım,

   Örneği yok çünkü bu bölümü okuyan arkadaşımız henüz yok. Fakat Sağlık Bakanlığının eğitim durumu tayini için gerekli olan gerekçelerde; 4 yıl ve üzeri Sağlıkla ilgili bir bölüm ibaresi geçmiş olduğu için Sosyal Hizmet Lisans programı da Sağlıkla ilgili olduğu için (Sosyal Hizmet Uzmanları memuriyette Sağlık Hizmetlerinde değerlendirildiği için söylüyorum.) başvurduğunuzda olumlu sonuç almamanız için bir neden görünmüyor.

   Başarılar

 151. Meraba şu an biyoloji botanik alt bölümünde yüksek lisans yapıyorum mezun olup bi yerde çalışmak istediğimde,derece olarak yüksek lisans mezunu mu sayılıcam ve yüksek lisans biyoloji mezunlarının aile hekimliği için önü açıldı diyolar bi bilginiz var mı?Şimdiden teşekkürler…

  1. Biyoloji mezunlarının aile hekimliği konusunda dedikodular çıkmasına rağmen resmi ve ciddi bir durum henüz söz konusu değil. Ki olursa da bu yüksek lisansın iki yıl yoğun bir hemşirelik eğitimi ile yapılması söz konusu olabilir. Çalışmak istediğiniz yerde sizin hangi diplomanız gerekiyorsa onu kullanabilirsiniz.

 152. merhaba ben lisans mezunu ebeyim. suanda da yenidoğan yoğun bakımda çalışıyorum. aile danışmanlığına başvurabilir miyim? acıklamalarda ebelerle ilgili bir bilgiye rastlayamadım…bu konuda yardımcı olabilir misiniz ? şimdiden tesekkürler 🙂

 153. 2002 att bölümü mezunuyum.2004 itfaiyecilik ve yangın güv. bitrdim.2010 da att olarak atandm.yüksekokulu devreye sokablirmym.

  1. 2002’de Acil Tıp Teknisyenliği’nden 2004’te İtfaiyecelik’ten mezun olmuşsanız 2010’da atanmanız yasal değil o yüzden o diplomanızdan hiç bahsetmemeniz tavsiyemdir. Alt bir öğrenimden atanamazsın atanırsan ve devletin bundan haberi olursa ataman iptal olur.

 154. lab teknikeriyim biyoloji bitirdiğimde ünvan değişikliği sınavına girecekmiyim yani üst öğrenim sayılan bölümler bittiğinde maaş ve dönerde nasıl etki ediyor . ünvan değişikliği sınavına girmeden dönerim yükseliyormu?

  1. Ünvan değişikliği sınavına girersen sadece görev ünvanını değiştirirsin ama Laborantlar ile Biyologlar arasında görev açısından çok bir fark olmadığı için gerek yok sadece dilekçenizle intibakınızı yaptırmanız yeterli maaşınızı Biyolog (Lisansiyer) olarak alırsınız.

 155. ben sağlık memuruyum veteriner laboratuvar okuyorum burada yazdıgına göre bizim üst bölümümüz değilmiş doğrumu bizim üst bölümümüz nedir acaba allah bunların b….. versin bir var bir yok faydalananlar var biz neden faydalanamıyoruz ben sınıftayım

  1. Mantıklı olarak Veteriner Sağlık çok farklı bir alan baştan beri sayılması bile hataydı ve reddedildi. Red-Kabul durumu bir kaç defa kısır döngüye girdi en son sayılmasına rağmen yine reddedilebilir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği gibi bütün Sağlık Personeline üst öğrenim sayılabilen bir bölüm varken risk alarak bu bölümü okumanın bir mantığı yok. (yeni başlayacaklar için söylüyorum)
   Laborant Veterinerliği saydıranlar Lisans tamamlama bekliyorlar ama böyle bir çalışma yok. Sağlık Kurumları İşletmeciliği için Lisans tamamlama durumuysa daha kolay oluşturulabilir.
   Başarılar dilerim.

 156. ben ambulans ve acıl bakım teknıkerlıgı mezunuyum . lisan tamamlamak ıcın hemşirelik bölümünu secebılıyormuyum yadA nasıl bır yol ızlemem gerekıyor yardımcı olurmusunuz ?

  1. Öncelikle Lisans tamamlamak demeyelim çünkü +2 şeklinde olduğunda öğrenimin devamı niteliğinde olduğunda lisans tamamlama diye adlandırılıyor.

   DGS ile Sağlık Lisansiyeri olmak için tel şart Hemşirelik Lisans.

   DGS’ye girip iyi bir puan almanız ardından minimum 3 yıl örgün okumanız gerekmekte.

   Başarılar

 157. emekliliğime 2 yıl kalmış an. ün açıköğ. sağlık teknikerliği 2 yıllık mezunuyum . radyoloji alanındayım.tüm şartlar 1/4 2200 deyim yeterli bir durum mu farklı yol almalımıyım.?üst öğrenimim ne olur saygılar….

  1. Ne gibi bir kariyer istiyorsunuz sorunuzu alamadım kadro derece 1/4 yani daha öte yol yok sizin için. Üst öğrenim olarak Hemşirelik olur hatta sizin için Atatürk Üniversitesi HELİTAM var tavsiye edebilirim.

   Başarılar

 158. lise mezunu hemşireyim. açık öğretimden önlisans veya lisans okumak istiyorum.sağlık kurumları işletmeciliğini okusam sonrası için yükselme yani lisansiyer sağlık çalışanı olma şansım varmı bilmiyorum. laborant veterinerlik okumayı düşünüyorum. bu bölümü bitirdiğimde üst öğrenim sayılırmı derecem ve maaşım artarmı? lisans düzeyine kadar okumak istiyorum ama hangi bölüm benim için mantıklı olur? yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler

  1. Laborant Veterinerlik okumanıza gerek yok çünkü Üst öğrenim sayılması riskli bir bölüm. Emeğinizi riske atmak istiyorsanız sizin tercihiniz ama Sağlık Kurumları İşletmeciliği Risksiz ve Tereddütsüz sayılan bir bölüm. Sağlık İdaresi Örgün Lisans bölümüne geçerseniz DGS ile tamamlayabilirsiniz. Dışardan lisans tamamlaması açılma ihtimali en yüksek olan bölümlerden biri Sağlık Kurumları İşletmeciliği’dir.

   Örneğin Laborant Veteriner’lere lisans tamamlattığınızda nasıl bir ünvan verilebilir ? Açıköğretim mezunu Veteriner Hekim mi ? Henüz Türkiye’de hiç adı duyulmamış lisans Laboratuar mı ?

   Tavsşyem Sağlık Kurumları İşletmeciliği 😉

 159. bir sorum daha olacak sosyal hizmetler lisans bölümünü okusam benim gibi lise mezunu bir hemşire için ne faydası olur. kurumda sosyal hizmet uzmanı olarak çalışma şansım varmı?

  1. Ünvan değişikliği sınavıyla Saosyal Hizmet Uzmanı kadrosuna geçme ihtimaliniz olduğu gibi valilik oluru ile de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışabilirsiniz. Ayrıca Sağlıkla ilgili bir lisans bölümüdür kadroluysanız maaşınızı lisans üzerinden alabilirsiniz.

 160. Merhabalar ben birkaç hafta önce 4b li anestezi teknikeri olarak atandım .Bu yıl da ygs sınavına girip fizik tedavi ve reh. bölümünü okumak istiyorum .Bu bölümün diplomasını alınca , ben çalıştığım hastane de fizik tedavi uzmanı olarak görev yapabilir miyim bu mümkün mü ,bunun için ne yapmam lazım ? yardımcı olur musunuz . 2.sorum ise şu herhangi bir sağlık meslek lisesinde öğretmenlik yapma şansım var mı ? şimdiden teşekkürler 🙂

  1. Merhabalar, Öncelikle atanmışsınız hayırlı olsun. YGS sınavında başarılar dilerim. Şimdi sorularınıza gelelim.
   1 – Fizik Tedavi Uzmanı olmak için Tıp Fakültesi + İhtisas yapman gerekir.
   2 – Fizyoterapist olmak için Fizik Tedavi önlisansa sınavsız yerleşmen yada Fizik Tedavi Rehabilitasyon Lisans kazanman gerekir.
   3 – Sonradan bu okulu bitirmiş olursan Ünvan Değişikliği Sınavı ile ünvan değiştirip Fizyoterapist olabilirsin.
   4 – Ünvan Değişikliği Sınavına sadece kadrolu memurlar girebilir.
   5 – Uzun bir süreç ve sizin için mümkün görünmüyor FTR okuduktan sonra KPSS Lisans ile atanman alternatif bir yol.
   6 – Lise KPSS’de 80’i geçebilenler Lisans KPSS’de ancak 60’ı geçiyorlar bu da bilginize.

   Başarılar

 161. sayın edıtor ben 2001 att mezunuyum su anda sınavsız gecıse basvurdum acıkogretımden bır üst bölümü okumayı dusunuyorum hangı bolumu önerırsınız tesekkurler

  1. halide hanım açıköğretimde sınavsız geçiş yapabileceğimiz hangi bölümler var acaba?bende geçişi düşünüyormda.

  2. Sınavsız geçişte yeni mezunlar öncelikli olduğu için çok şansınız görünmüyor ama üst öğrenim sayılsın ama matematik olmasın derseniz;
   Mersin Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin Matematik ve Sayısal dersleri olmayan (Uzaktan Eğitim) Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programları var tavsiye edebilirim.

 162. 4bli radyoloji teknikeri olarak görev yapıyorum. hemşirelik haricinde üst öğrenim sayılan bölümleri öğrenmek istiyorum.. Biyoloji sayılıyo mu mesela… teşekkür ederim

  1. Biyolojinin sayıldığına dair bir örnek yok fakat Biyoloji’yi saydıran çeşitli Sağlık Meslekleri var. Saydırılabilir, saydırılmasada mahkemeyle problem ortadan kaldırılır. En olmaz durumda Radyobiyoloji yüksek lisansı yaparsınız bu alan size üst öğrenim sayılıyor. Başarılar

 163. ben sağlık meslek çevre sağlığı teknisyeniyim üst olarak hangi bölümü okursam bana hem kadro hem maaş olarak faydası olur minimum ve maksimum düzeyde yazarsanız sevinirim

  1. Çevre Sağlığı Teknikerliği (Önlisans)
   Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Önlisans)

   Çevre Sağlığı Teknisyenlerinden Kamu Yönetimi, İşletme gibi bir kaç bölümü üst öğrenim saydıranlar var ama güncel bir durum henüz yok.

 164. ben sağlık meslek att bölümü mezunuyum şu an 657 att olarak çalışıyorum. hangi bölüm üst öğrenim sayılıyor bi de hangi bölümü yazarsam eğitim durumu tayini isteyebilirim bilgisi olan yazabilir mi teşekürler..

  1. Eğitim durumu tayini için üst öğrenim sayılan bir Lisans (4 Yıllık) bölüm olursa kesin sayılıyor. Sayılmayan sağlıkla ilgili bir Lisans (4 Yıllık) olursa da yüksek ihtimalle tayin oluyor. Sağlıkla ilgili olmayan ama Fakülte bölümleri ve önemli bazı lisans bölümlerindede Eğitim Durumu Tayinine onay verildiği görülmüştür. (Örn. Ankara Üniv. Hukuk Fak. kazanan bir ATT hiç pürüzsüz eğitim durumu tayinini yaptırmıştı.)

 165. iyi günler ben radyoloji bölümü (lise)memur olarak atandım.daha sonra 2 yıllık radyoloji teknikerliğini bitirdim. hangi bölümü bitirirsem bana bir faydası olur……bir üst öğrenim hakkı kazandırır. teşekkürler..

 166. Sayın editör ben sağlık meslek lisesi att bölümü mezunuyum sınavsız geçişe başvursam hangi bölümleri açık öğretim den okuyabilirim?Ve hangi bölüm üst öğrenim programı sayılır?ACİL cevap verir misiniz?Ona göre ygs ye başvuru yapcam.Şimdiden teşekkürler…

 167. ben sağlık memurluğu lisans mezunuyum ve sağlık çalışanıyım yazıda okuduğuma göre üst öğrenim olarak geçiyor. bana getirisi nedir ve bundan faydalanabılmem ıcın nereye basvurmam gerekır cevaplarsanız sevınırım

 168. Sayın editör:

  16 yıldır devlet memuruyum, sağlık meslek lisesi mezunuyum, radyoloji teknisyeni olarak çalışıyorum, iki yıllık açıköğretim sağlık kurumları işletmeciliği okuyorum üst öğretim olarak sayılıyor mu? üst öğretim olarak sayılan başka bölüm varmı? teşekkürler..

  1. Sayın Murat Hocam,
   Sağlık Kurumları İşletmeciliği tüm Sağlık Personellerine üst öğrenim sayılıyor. Üstadım yalnız “Öğretim” değil “Öğrenim” olacak zira öyle bir kavram yok.
   Saygılar

 169. peki çevre sağlığının bi üst öğrenimi çevre korumada nie bu son alımlarda haksızlık yapıldı kaldırıldı kodumuz nıe neden? kımse duymuo kı sesımızı bırsuru ınsanın geleceğiyle oynandı bılıomusunz her zman ust program ust program ust programsa kaldırmayın tercıhlerde kodumuzu degılse kabul etmeyın ust program dıe

 170. mrb
  657’ye tabi anestezi teknisyeni olarak çalışmaktayım.okul durumu ile tayin yapmayı düşünüyorum.Biyoloji, veterinerlik veye psikoloji gibi bölümlerden birini kazandığım takdirde kazandığım üniversitenin bulunduğu ile tayin isteyebilir miyim?
  Bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim???

  1. bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımlarını beklıyoruz..ya da editörden bir bilgi bekliyoruz 🙂

 171. Merhabalar,
  Hemşirelik Lisans mezunuyum. Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans tezli programını bitirmek üzereyim. Aynı zamanda açık öğretim fakültesi sağlık kurumları işletmeciliği (önlisans) programını bitirmek üzereyim. Hem kademe hem de ücret konusunda faydalı bir konumda olmak için; yukarıdaki yorumlardan da anladığım kadarıyla sağlık kurumları önlisans programını bitirdikten sonra dgs ile işletme okumam gerekiyor sonra da belki sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans programına başvurmam gerekiyor. Ama farklı bir yol/seçenek var ise ya da bundan sonra nasıl devam etmeliyim konusunda yorumlarınızı/önerilerinizi almak isterim. Teşekkürler. Kolaylıklar…

  1. Lisans mezunu bir memurun önlisans Sağlık Kurumları İşletmeciliği okuması anlamsız. Neden ? Hastane müdürlüğü kadrosu olsa ve sadece Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans mezunu biri ve lisans mezunu bir hemşire olsa lisans mezunu önceliklidir. Çünkü lisans mezunudur. Yani sizin diplomanız zaten önlisansın işini yapıyor o yüzden okumanızın bir anlamı yok. Ama; üstüne işletme yada kamu yönetimi gibi yönetim bilimleri ile ilgili lisans okursanız farkeder Sağlık Kurumları İşletmeciliği YL yaparsanız çok daha farkeder PhD yaparsanız çok çok daha farkeder. Siz zaten anlamışsınız durumu. Tavsiyem SKİ Önlisanstan Yönetim Bilimleri alanında bir lisansa (iİşletme, Kamu Yönetimi) devam edip bitirmeniz ve SKİ YL yapmanız. Ki Hemşireliğin üzerine SKİ YL De yeterli olur ama fzla diploma sadece yarar getirir.
   Akademik yaşamınızda ve kariyerinizde başarılar Ayşe Hocam 😉
   Saygılar

 172. sağlık meslek lisesi laboratuvar mezunuyum . şu anda devlet hastanesinde çalışıyorum aöf laborant veteriner sağlık 2.sınıf bitiyor üst öğrenim saylıyor diye biliyorum ama muallakta kalmakda istmeiyorum .bir ikinciside bu sene lisans tamamlama geliyormu yoksa sadece dgs mi var ..yardımcı olursanız çok sevinirimm…..(lütfen)

  1. AÖF Laborant Veteriner sadece Laboratuvar harici Sağlık Memurlarına muallakta sizin için bir problem yok. Siz okuyun ve bitirin sizin üst öğreniminizdir. Bir kaç yorum önce bununla ilgili birşey yazdım ama size cevaplattırmak için sorayım;

   Laborant Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümüne lisans tamamlama geldiğinde lisans mezunu olana ne ünvan vereceğiz ?

   AÖF mezunu Veteriner Hekim mi ?

   Türkiye de olmayan bir ünvan Laboratuvar Lisansiyeri mi ?

   Saygılar

 173. SAĞLIK MESLEK LABORATUVAR MEZUNUYUM KADROLU OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM LABORANT VETERİNER SAĞLIK ÜST ÖĞRENİM SAYILIYORMU LİSANS TAMAMLAMA BU YIL OLACAK DİYORLAR SINAVSIZ BİLGİNİZ VAR MI ACABA….

 174. Ben meslek lisesinde 3.sınıfta okuyorum bölmüm kimya ama hemşire olmak istyorum ben grblrmym anestezi bölümüne

  1. Hangi meslek lisesinin hangi bölümünde okuyorsun ?
   Hemşire olmak istiyorsan yapacağın tek şey var oturup YGS çalışmak ve Sağlık Yüksekokulu kazanmak.
   Anestezi Önlisans bölümüne girmek içinde yine YGS’ye çalışman yine gerekiyor fakat Anestezi’ye sadece doğuda ki üniversitelere girebilirsin. Sınavsız geçişten dolayı batıda ki üniversitelere girmenin sınavla ilgisi yok Türkiye 1. olsan yine giremezsin. Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi bölümü mezunları sen Türkiye 1. olsan bile senden daha önceliklidir. Tercih kılavuzlarında batıdaki üniversitelerin taban puanlarının 190’larda olması doğuda ki üniversitelerin taban puanlarının 400’lerde olması sadece bununla açıklanabilir.

   YGS’ye çalış tercih zamanında tekrar görüşelim. Başarılar

 175. mrb ben sağlık meslek lısesı radyolojı bolumunden mezun oldum 657li olarak çalışıyorum aöf tıbbı laboratuvar ve veterınerlık radyolojının üst öğrenim olarak sayılıyor mu lutfen acıl bı bılgı

  1. Muğlak bir durum şimdilik sayılıyor fakat yarın ne olacağı belli değil. Sağlık Bakanlığı Laborant Veteriner Sağlığın sadece Laborantlara üst öğrenim sayılmasını istiyor. Bence riske atmayın Sağlık Kurumları İşletmeciliği tereddütsüz herkese sayılıyor. Sağlık Kurumları İşletmeciliğini tavsiye ederim.

   1. sağlık kurumları işletmeciliği okuyanlarda maaşda bi etkisi olmadığını sadece kademe ve derece ilerlemesi olduğunu söylüyorlar bu konuda bilgi verebilir misiniz

 176. Merhaba;

  Ben düz lise eşit agırlık bolumu mezunuyum. 2013 ygs ye girip saglık kurumları işletmeciliği okumak istiyorum.
  Syn editörum bu mumkunmudur?
  Sizden bu konuda destek bekliyorum.
  İlginiz için teşekkürler.

  1. Bu mümkündür fakat eğer bir sağlık kurumunda çalışmıyorsan bunun sizin için çok bir anlamı olmayacaktır. Çünkü bu bölümden atama olmaz hiçbir devlet kurumu KPSS ile yönetici almaz. Bu bölüm Sağlık Bakanlığının memurları için açılmıştır. Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışan bir sağlık personeliyseniz size maaş ve kadro derece bakımından faydası dokunacaktır. Tüm sağlık personelinin üst öğrenimidir.

 177. Mrh. Ben Ağız ve diş sağlığı önlisan mezunuyum. bi kaç ay önce kadrolu atamam oldu.. bir kaç sorum olacaktı sayın editör;
  Maaşımın derecemin yükselmesi için ne yapmalıyım tam olarak?Okuduklarımdan anladığım kadarıyla açık öğretim işletmenin buna çok bir faydası yok. Peki ön lisans sağlık kurumlarının varmı? Yada lisans sağlık kurumları işletmeciliğinin ?
  Fakat şöylede bir durum var ben bölümüm üzerine bi lisans tamamladığımda pozisyon değişikliği yapmakta istiyorum mümkün mü?Kadrolar arası geçiş gibi..
  vee bi örgün öğretim kazandığımda çalışma saatleri okul saatleri nasıl olacak; nasıl bi kolaylık sağlanıyor?

  Bir günümüzün diğer günümüzle aynı olmaması için çablamalıyız diye düşünüyorum, İnşallah herkes istediği hedeflere ulaşır..
  Bu hedeflere gidecek olan yold, bize yorumlarınızla yaptığınız yardımlaar için teşekkürler!!

  1. Merhaba M.Yusuf Bey,
   Düşüncelerinize mukabele ediyor ve iafadelerinize teşekkür ediyoruz. Tüm sağlık personeli arkadaşlarımızın mesleğinde ilerlemesi akademik hayatında ilerlemesinden başka birşey değil istediğimiz.
   Kadrolu Sağlık Memuru’ysanız (Ağız Diş Sağlığı da Sağlık Memuru’dur) herhangi bir pürüz olmaz. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Önlisans) dışardan eğitimine devam edebilirsin ama lisansına örgün devam etmen gerekir. Etmeli misin dersen; bence örgün kazanabiliyorsan Sağlık İdaresi Lisans bölümüne örgün devam et çünkü üst öğrenim sayılır.

 178. sayın editör ben saglık meslek lisesi hemşirelik mezunuyum üzerine laborant veteriner saglık bitirdim üst ögrenim olarak sayılıyo bana 657 liyim ben 4 yıllık bir bölüm okumak istiyorum nereleri tercih edebilirim alanıma giren bölüm nedir ?

  1. bende sml mezunu hemşireym. lab. ve vet. sağlk bölümüne 2012 yılnda kayt yaptrdm. maaş durumumu etkiler mi . seni etkiledi mi. cevap verirsen sevinirm. teşekkürler

 179. lise tıbbi sekreterim 657 4/a kadrolu olarak 4 senedir çalışıyorum. Hiç bir önlisans okumadım. 2 yıllık odyometri kazanırsam okulun olduğu ile tayinim çıkarmı bu konuda bilgisi olan biri yardımcı olursa şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar.

  1. Odyometri Önlisans olduğu için yerleştirildiğiniz üniversiteye tayininiz çıkmaz fakat Odyoloji lisans bölümleri var onlara yerleşirseniz tayininiz olur.

   Dört yıldır hiçbir okul okumamışsanız çok kaybınız var ama zararın neresinden dönerseniz kardır. Aylık 300 lira gibi bir farktan 4 yıldır mahrum kalmışsınız.

   1. Öncelikle bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. 4 Yıllık okumadım ama iki yıllıkda okumadım. Yani lise çıkışı ile işe başladım ve halen lise mezunuyum. Bu durumdan dolayı iki yıllık odyometri kazansam tayin hakkım olurmu.

 180. 1 – Siz ne fayda bekliyorsunuz ?
  2 – İşletme sadece kadro derecenizin ilerlemesini sağlar.
  3 – Acil Tıp Teknikeri kadrosunun olduğu tek yer İl Ambulans Servisi Başhekimliği olduğundan ve idari kadroları sadece sağlık lisansiyerleri ve hekimlerden oluşması şart olduğundan işletmenin başka faydası olmaz.

 181. ben liseden diş protez teknisyenliği okudum atandım açıktan saglık kurumları ısletmecılıgı okuyorum intibak yapablırmıyım maasıma etkı edermı

 182. ben att yim aöf sağlık kurumları işletmeciliği okudum 3. sınıf kamu yönetimi okuyorum bu bölüm ilerde işime yarar mı ya da işletmemi okumalıyım yardımcı olursanız sevinirim.

 183. ben 17 yıllık hemşireyim lab.ve vet.önlisans okudum fakat ben 4 yıllık bir okul istiyorum bana yardımcı olurmusunuz hangi bölüme geçiş yapabilirim yada sıfırda okuyabilirim bölümümle ilgili bir 4 yıllık açıköğretim istiyorum bu konuda bilgilendirme

  1. 4 yıllık bir okul örgün eğitim mi ? Uzaktan eğitim mi istiyorsunuz ?
   Dışardan herhangi bir bölüme geçiş yapamazsınız. Örgün olarak DGS ile kazanmak şartı ile Biyoloji Lisans yada Veteriner Hekimliğe geçiş yapabilirsiniz. Sıfırdan okumaya gelince dışardan herhangi bir dört yıllık size üst öğrenim sayılmaz örgün okumanız şart. Üst öğrenim sayılmayan bölümlerden de bir yönetim bölümünü okumanızı tavsiye ederim. (İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesinde ki tüm bölümler yönetim bölümleridir.)

 184. sayın editör cevabınız için teşekkürler fakat benim bir kaç ayrıntılı sorum daha olacak; gerçekten bu konuda ehil biriyle görüşmem gerekiyor.. çünkü artık doğru şekilde değerlendirmek istiyorum vaktimi.. rica etsem bu sorularımı cevaplamak için mail adresime yazar mısınız ?

  1. Buradan cevaplayamayacağım bir soru yoksa buradan yazışabiliriz. Ayrıntılı sorulara en ayrıntılı cevapları verebiliriz. Amacımız sağlık personellerinin öğrenim kalitesini yükseltmek. Saygılar

 185. Merhaba ben Kocaelide ön lisans iş ve uğraşı bölümünü okumaktayım. Lisansa tamamlayabilmem için herhangi bir dalda açıköğretim okusam olur mu , ya da okuyabilirmiyim ? Hangi bölümleri okuyabilirim ? Ve bunun sonucunda diyelim ki ön lisansın üzerine İşletme okudum, iş ve uğraşı mesleğim lisans olarak mi görünecek ?

  1. Lisansa tamamlayabileceğin bir bölüm yok fakat sınavsız Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne devam edebilirsin dışardan.

   Herhangi bir lisans bölümünü bitirmeden atanman gerekir eğer bitirirsen alt öğrenim düzeyinden atanamazsın diploman sadece devlet kapısı için ölür.

 186. Günaydın,ben ağız ve diş sağlıgı(önlisans) mezunuyum,dgs ile sağlık kurumları işletmeciliği okuyup lisans a tamamlasam üst öğrenimim sayılır mı

  1. – Sağlık İdaresi
   – Sağlık Kurumları İşletmeciliği
   – Sağlık Kurumları Yöneticiliği
   – Sağlık Yönetimi
   Lisans bölümlerinden herhangi birine örgün olarak DGS ile yerleşir ve mezun olursan sana üst öğrenim sayılır. Başarılar

 187. ee nolmus çevre korumanın ust ogrenımı cevre saglıgı ama alım yapılırken saglık bakanlıgı kaldırıor cevre saglıgı ıle cevre koruma farklı dıe ne degısıorr hanı?

  1. Sizin söylediğiniz şey çok saçma Naz hanım.
   Diğer arkadaşlara örnek olsun diye söylüyorum. Onlardanda yorum bekliyorum;
   Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans bölümünün Acil Tıp Teknisyenliğine üst öğrenim sayılıyor olması Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans bölümü mezununun Acil Tıp Teknisyeni yetkisi alması anlamına gelir mi ? Hayır.

   Çevre Koruma çok farklı bir bölümdür. Sağlık Hizmetleri MYO’da değil Teknik Bilimler yada Düz MYO’larda bulunur ve “SAĞLIK TEKNİKERİ” unvanı almaz. Çevre Sağlığı ise Sağlık Hizmetleri MYO’dan bulunur ve “Sağlık Teknikeri” unvanı alır. Müfredatı da birbirinden farklı bölümlerdir. Çevre Koruma Çevre Sağlığı Teknisyenleri için üst öğrenim sayılıyor olabilir ama bu Çevre Koruma mezunlarının Çevre Sağlığı Teknikeri olmazı anlamına gelmez. Eğer atamanız olmuyorsa bunu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile görüşmeniz gerekir. Sağlık Bakanlığında sadece Sağlık Teknikeri unvanı ile çalışabilirsiniz fakat bölümünüz bu unvanı vermiyor çok farklı ve alakasız bir bölüm. Saygılar

 188. Merhabalar benim bir sorum olacaktı ,yeni 4b’li anestezi teknikeriyim .4b’lilerin eğitim hakkı var mı .yani ikinci bir üniversite okuma şansımız var mı .2 yıllık yada 4 yıllık bir bölüm fark ediyor mu…Ben önce 2 yıllık bir üniversite bitirip ardından dgs sınavı ile başka bir bölüme geçmeyi düşünüyorum bu mümkün müdür ?

  1. 4/B’lilerin eğitim hakkı yoktur ama hukuki ve anayasal sebeplerle mahkemelerde kazanıp gidebiliyorlar. Bunun içinde “Sağlıkla ilgili dört yıl ve üzeri” bir bölümü kazanman gerekir. İki yıllıklar isterse Anestezi Teknisyeni olarak Anestezi Teknikerliğini kazan hani o kadar tutsun üst öğrenimler birbirini yinede tayinin olmaz dört yıllık olması şarttır. Doğrudan dört yıllık düşünsen daha iyi edersin. Zaten Anestezi Teknisyeni olduğun için Hemşirelik tavsiye edebilirim. Başarılar

 189. mrb ben lısans mezunu kadrolu hemsireyım alan dısı klınık psıkolojı yuksek lısans programına basvurumu yaptım ve kabul edıldım bana getırısı nedır bıtırınce klınık psıkolog olarak gorev yapabılırmıyım doktora yapma sartı varmı bılgılendırırsenız sevınırım tesekurler

  1. Merhaba, Bu alanda yaptığınız uzmanlık aslında klinik psikolog yapamktadır sizi ama bir çok psikoloji otoritesi bunu kabul etmemekte ve uygulama yaygın olmadığından abes karşılanmaktadır. Örneğin mahkemeler sizi bilirkişi Psikolog olarak kabul etmektedirler. Bu konuyla ilgili sizinde araştırmanızı tavsiye ederim. Sağlıkla ilgili bir alan olarak hemşireliğin kabul edilmemesi mantık dışı olur. Sağlık Bakanlığı ile görüşmenizi ve doğrudan bir onay alarak hastane yöneticilerinizle görüşüp denemenizi tavsiye edebilirim. Eğer hastanede psikolog yoksa valilik oluruyla yapabilmeniz mümkün görünüyor. Hastanenizde bulunan Pskiyatr’larlada görüşüp bilgi almanızı tavsiye edebilirim. Bu konuda bende merak ediyorum bilgileri paylaşalım teşekkürler.

 190. ben imam hatip okuyorum ama a t t istiyorum 4 yıllık olmasada 2 yıllık okuya bilirmiyim acaba ben

  1. İmam-Hatip lisesi okuyorsan senin için Acil Tıp ölmüş demektir çünkü 4 yıllık lisesinden mezun olmamışsan iki yıllık üniversitesine girmen ÖSS Türkiye birincisi olsan bile “İMKANSIZ” Dört yıllık Hemşirelik bölümüne üniversitede gidebilirsin.

 191. Mrh, Sayın editör ben sağlık memuruyum (önlisans mezunu) kadrolu.. bölümüm dışında yani yüksek öğrenimi sayılmayacak bir örgün öğretim kazansam mesela öğretmenlik gibi .. aynı zamanda memuriyetime devam edip okuyabilir miyim? vee fakülteyi bitirdiğimde;öğretmen olarak,kadrolar arası geçiş yapabilmem münkünmü?
  cevaplarsanız gerçekten çok sevinirim, beni ve benim gibi muammada kalan arkadaşlarımı aydınlatmış olacaksınız.. Teşekkürler.

  1. Bölümün dışında bir dört yıllık kazandığında tayininin olması kesin değil ama mümkün. Örneğin batıda bir yerde çalışıyorken doğuda bir üniversite kazanmışsan zaten kadro boşluğu olduğu için tayininin çıkması muhtemeldir. Hem çalışıp hem okuyabilirsin ama mezun olduğunda ünvan değişikliği ile öğretmenliğe geçemezsin çünkü Sağlık Bakanlığında öğretmen kadrosu bulunmamaktadır. Kurumlar arası geçiş ise Türkiye’de zor bir olaydır o yüzden KPSS ile yeniden Milli Eğitime atanmak size daha kolay olur. Kurumlararası geçiş bakan düzeyinde “referans selamı” ister. Eğer o düzeyde bi “referans selamınız” varsa öğretmenlikle uğraşmayıp İİBF,Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültesi okuyup Kaymakamlık, Müfettişlik gibi mesleklere yönelmenizi tavsiye ederim.

 192. Merhaba.hocam benim durum biraz karmaşık.Kimyagerim.şu an tıbbi görüntüleme teknikleri 1.sınıf öğrencisiyim.4 yıllık mezunu olduğum için tıbbi görüntülemeden atanma şansım yok.ben Kimya bölümünü hayatımdan silmek istiyorum.iş imkanım yok ve gerçekten çok pişmanım bu bölüme ettiğim emekler için.sağlık kurumu işletmeciliği tezsiz yüksek lisansını yaparsam bana devlet atamalarında bir etkisi olur mu acaba.kimyadan nasıl kurtulabilirim yaş daha da geçmeden.yardımcı olursanız çok memnun olurum

  1. Üzgünüm ama sizin için çok geç maalesef. Tıbbi Görüntüleme’den atanıp üstüne bütün bunları yapmış olsaydınız bu kadar emeğin gerçekten faydasını görürdünüz ama bu şekilde sağlık bakanlığında istihdam olamazsınız. Görevde olan personelden bu eğitimleri tamamlayanları yönetici yapıyor sağlık bakanlığı. Maalesef Kimya bölümü sizin için kara bir leke olarak kalmış. Özellerde yöneticilik yapabilirsiniz Radyoloji Teknikerliğide yapabilirsiniz.

 193. Merhabalar, ben aöf. Sağlık Kurumları İşletmeciliği okumaktayım 1.sınıftayım doktor asistanlığı olarak bi hastahanede görev alıyorum kendimi geliştirmek adına ama ambulans ilk yardıma geçmek istiyorum normalde böyle bi şansım varmı?eğerki yoksa da sağlık kurumları işletmeciliğinden gidebileceğim dalları öğrenebilir miyim.. Cevabınızı bekliyorum,çok teşekkür ediyorum şimdiden:)

  1. Muhtemelen sertifikalı tıp sekreterliği yapıyorsunuz. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans bölümünden sadece
   İşletme
   Sağlık İdaresi
   Sağlık Kurumları İşletmeciliği
   Sağlık Kurumları Yöneticiliği
   Sağlık Yönetimi
   bölümlerine geçiş yapabilirsin başka bir bölüme yatay yada dikey geçiş yapamazsın. Buralardanda KPSS ile yönetici ataması yada herhangi bir memuriyetin ataması yok. Önce sağlık personeli olarak sağlık bakanlığına girip sonra bu bölümleri okuyanlar için çok önemli bir bölümdür. Siviller için önü açık bir bölüm değil.

 194. ben lise tıbbi sekreterlik mezunuyum daha sonra büro okudum şimdi ben atamalarda tıbbi sekreter olaraktercih yapabilir miyim

  1. Kamuda Tıbbi Sekreterlik diploman ölmüştür. Atamalarda son mezun olduğun öğrenim durumundan tercih yapabilirsin. Tekrar Tıbbi Sekreterlik Önlisans okumazsan Tıbbi Sekreterlik hayatın sona ermiştir.

 195. Merhaba editör, lise mezunu tıbbi sekreter olarak göreve başladım. Önlisans sağlık kurumları işletmeciligini okudum dg ile işletme le lisansa tamamladım dereceka dememe etkiledi fakat. Özel hizmet tazminatımı almadım üst öğrenim sayılmadı.nasıl haklarıma kavusurum.

 196. Sayın Editör Öncelikle yaptığınız bilgilendirmeler için sizlere sonsuz teşekkür ederim.Emeğinize sağlık.
  Ben daha öncede yazmıştım;Memuriyete ilk atandığımda sağlık meslek lisesi (laboratuvar teknisyenliği) ile başladım daha sonra A.Ö.F Sağlık memurluğu önlisans bitirdim intibakım yapıldı.Daha sonra ATATÜRK Üniversitesi sağlık bilimleri Hemşirelik Lisans bitirdim;Ama benim bakanlıktaki ünvan ve branş daha deyişmemiş sağlık memuru/laboratuvar teknisyenliği yazıyor acaba benim ünvan değişikliğ sınavına mı girmem lazım mı ki ünvanım hemşire olsun.?.Birde hemşirelik lisans bitirdiğim için Yüksek Hemşire mi oluyorum.????? teşekkürlerimi sunar başarılarınızın devamın dilerim. saygılar

  1. İntibakınızın yapılması o göreve atanmanız anlamına gelmez. O görevin unvanına atanmanız için unvan değişikliği sınavına girmeniz gerekir. Tıp fakültesi bile okusanız durum aynı. Saygılar

   1. tıp fakültesi bitirsem ünvan değişikliği sınavına girmem gerekmiyor malesef sayın editör

 197. sayın editör,ben tıp fakültesi öğrencisiyim,kendimi hastane yöneticiğine yatkın görüyorum,hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi lisanslarından hangisini tercih etmem gerekir?

  1. Kaçıncı sınıfsınız bilmiyorum ama size önlisans mezuniyetinin bir getirisi olmaz. Bu süreçte Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat bölümlerinden birini okursanız size artısı olur ayrıca da üstüne sağlık kurumları yöneticiliği alanında yüksek lisans yaparsanız ikinci bir artınız daha olur. Öğrenciyken okuyabileceğiniz bölümleri listeledim. Hukuk okumak zorlu süreçtir tıp fakültesinden sonra tekrar göze alabileceğinizi sanmıyorum ama avukatlık isterseniz tabi ki mümkün.

 198. Merhaba;
  657 Att kadrosunda 112 de çalışıyorum.
  2012 yılında aöf işletme lisans bitirdim.
  (Öncelik sağlık kurumları işletme önlisans okuyup devam etmediğim için pişmanım)

  Şimdi yuksek lisans yapmayı arzu ediyorum.

  Şu şartlarda yuksek lisans sağlık kurumları işletme ( tezli tezsiz olmasının önemi?) (uzaktan eğitim)
  Ya da beykent üniversitesi hastane ve sağlık kurumları yönetimi tezli yuksek lisans programı…(uzaktan eğitim)

  Hangi bölümü tercih etmeliyim?
  Şu koşullarda yuksek lisans yapmam zaman kaybı mı olur emin olamadım…

  Yardımcı olursanız memnun olurum.
  İlginize teşekkür ederim.

  1. Sağlık Kurumları İşl. Önlisans okumadan bitirdiğiniz için pişman olmayın çünkü bitirerekte İşletme’ye tamamlasaydınız yine birşey değişmeyecekti.

   Bence Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans’a dışardan başlayın aynı anda yüksek lisansada devam edin. Tezli olması tezsiz yapanların önüne geçirdiği gibi akademik bir unvan sahibi yapar sizi. Başarılar

   1. slmlar bende filizle aynı durumdayım ..işletmeden sonra sağlık kuurumları işletmeciliği yerine işçi sağlığı iş güvenliğini okumak istiyorum …bu şartlarda 4 yıllıktan sonra 2 yıllık üstögrenim sayılacak bir bölümü okumanın bana faydası olucak mı ( maaş açısından )

 199. ben sağlık memuru toplum sağlığı mezunuyum laboratuvar ve vetrinerlik bitirimp zorlada olsa intibak yaptırdım şimdi bu okulun üstü olarakta biyoloji veterinerlik bölümleri var biyoloji üst öğrenim sayılır sanırım ama veterinerlik okusam üst öğrenim sayılırmı intibak yapalırmı acaba .teşekkürler

  1. İkisi de sayılır fakat Biyoloji daha kolay ve mesleğinize yakın. Veterinerliğe geçmenizi tavsiye etmem çünkü zorlu bir süreçle mezun oluyorsunuz veunvan değişikliğine girerek veteriner kadrosuna geçiyorsunuz sağlık bakanlığında sadece merkez teşkilatında veteriner hekim kadrosu olduğu için mecburen Ankara’ya atanıyorsunuz ayrıca da maaşınızda yüksek sağlık memurundan düşük oluyor. Biyoloji tavsiye edebilirim. Şu anda pedagojik formasyonun kaldırılmasına istinaden taban puanların düşmesini fırsat bilebilirsiniz.

 200. merhaba sağlık meslek lisesi acil tıp teknisyenliğini bitirdim.aöf laborant veteriner sağlık bölümüne başladım.sorum şu bu bölümü bitirmem halinde kamuya atamalarda att olarak atanabilirmiyim? yoksa kamuda att hakkımı kaybetmişmi oluyorum? şimdidien teşekkürler

  1. 1 – Başlamışsan değil oradan mezun olursan kamuya atanamazsın. Atandıktan sonra mezun olursan herhangi bir sıkıntı olmaz.
   2 – O bölümün üst öğrenim sayılması hala muğlak bir durum. Sağlık Kurumları İşletmeciliğini okumanı tavsiye ederim.

 201. merhaba arkadaşlar. ben ortaöğretim ebe + hemşirelik lisans mezunuyum. şu ana kadrolu olarak çalışmaktaym. tezsiz sağlık krumları işletmeciliği yüksek lisansa başvurdum kabul edildi fakat gidip gitmeme konusunda tereddüt yaşıyorum. üst öğrenim sayılıyor mu? derece-kademe ve maaşa bi etkisi oluyor mu? ayrıca bu tezsiz yüksek lisansı tamamladığımda nerelerde ve nasıl kullanabilirim, hangi yolu izlemem gerekiyor. işime yarar mı sizce? şimdiden teşekürler..

  1. Okumanın zararı olmaz ama parasal açıdan zorlayacaksa maaşınızı çok etkilemez kadro dereceyi mutlaka etkiler. Tezli yapanlar tezsizlerin önüne geçer öncelikli tercih edilirler. Bir gün işe yarar diye düşünüyorum. Bugün bu alanda ki YL sınıflarında ki makam sahipleri eğer orada olacaklarını bilselerdi çok önceden okurlardı. Saygılar

 202. merhaba arkadaşlar ben 2002 yılında toplum sağlığı memuru olarak işe başladım aynı yıl fen edebiyat fakültesi biyoloji bölümünü bitirip intibak yaptırdım. 2002 yılında sağlık bakalığından görüş alarak lisansiyer düzeyin de maaş almaya başladım. ancak 2013 yılında 2009 yılındaki yök kararından dolayı maaşım lise mezunu olarak ödenmeyeye başladı. sizce verilen hak bu şekilde geri alınabilirmi. bu durumda olan arkadaş varsa ve bilgi paylaşırsa sevinirim.

  1. Verilen hakkın geri alınamaması gerekir bu durumu sendikanızın hukuk müşavirliğiyle görüşebilirsiniz. Ayrıca kadrolu olduğunuz için Biyoloji bölümü sağlıkla ilgili bir bölümdür üst öğrenim sayılması gerekir.

   1. ilginiz için teşekkür ederim sayın editör.ancak benzer durumda olan arkadaşlarda var bu konuda sendika dışında nerelerden bilgi alabilirim. birde eren isimli bir arkadaşın yorumuda buna benzer arkadaşla nasıl iletişime geçebilirim.