Hemşireler Derneği, Sağlık Meslek Lisesinde Hemşirelik Yetiştirilmesine Karşı

Türk Hemşireler Derneği sağlık personeline şiddet konusundaki meclisteki sunumuna şiddet ve çocuk hemşirelik dosyasını ele alındı.

Türk Hemşireler Derneğinin meclis komisyonu başkanlığına sunduğu roporun tüm metni

HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN!

Bu metin, ağır ve tehlikeli iş ortamlarında, ağır çalışma koşullarında halen ve yıllar yılı çocukluğu, gençliği, emeği haksızca tüketilmiş ve tüketilmekte olan tüm sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü öğrencileri ile mezunu meslektaşlarımıza sevginiz, saygının ve meslek ahlakının bir gereği olarak, bu koşullarda yetişmiş ve çalışmakta olan meslektaşlarımızın onay ve katkıları ile hazırlanmıştır. Onlara ve katkısı olan herkese şükranlarımızla. THD

ÇOCUK HEMŞİRELER
20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye‘nin de taraf olarak onayladığı “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin 1. maddesi 18 yaşından küçük herkesi “çocuk” olarak tanımlamaktadır. Çocukluk dönemi içinde yer alan ergenlik, 11–18 yaşları arasındaki dönemi kapsamaktadır. Ergenlik dönemi, gelişim dönemleri ile ilgilenen kuramcıların hemen hemen tamamı tarafından karmaşanın, fırtınanın, stresin hâkim olduğu bir dönem olarak görülmüştür. Bu dönemde ( adölesan) çocuk, tıpkı yaşamın başlangıcındaki bebekler gibi özgüven edinme sürecindedir, sağlıklı destek ihtiyacı içindedir ve kırılgandır. Eğer bu süreçte özgüveni kırılırsa bu yaranın izini tüm yaşamı boyunca taşır. Dolayısıyla çocukluğun ergenlik dönemi bireyin zayıf ve savunmasız olduğu tehlikeli bir dönemdir. Nitekim bu dönemi, örneğin, Sulivan “Ergenlik cehennemdir” diye nitelemiştir.

ÇOCUK/ ERGEN ( 11-18 YAŞ ) DÖNEMLERİ:
Ergenin gelişiminde üç basamak vardır: Fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişim. Bu gelişimler aynı anda başlamaz ve aynı süre devam etmez. Ergenin bu basamakları tamamlamadan sorumluluk yüklenmesi öz güven kaybına bu da yaşamda önemli hatalar yapma riskinin artmasına neden olur. Ergenin en büyük amacı bir an önce erişkin olmaktır. Bu nedenle kaldıramayacağı denli ağır sorumlulukların altına girebilir, başarısız olma durumunda da kişiliği ağır darbe alır.

Ergenin psikososyal gelişiminde de üç basamak vardır.

* Erken Ergen (Adölesan) Dönem: 11-15 yaş arası dönemdir. Bu dönem, fiziksel ve cinsel gelişimin hız kazandığı, psikososyal gelişimin devam ettiği dönemdir. Bu dönemde soyut kavramı henüz gelişmediğinden soyut kavramı somut olarak algıladıkları gibi, soyut kavramları tabulaştırma eğilimi içindedirler. Bu eğilim daha bu yaşlarda, en korkulan davranış biçimlerinden birisi olan, koşullar ne olursa olsun boyun eğme, ses çıkartmama ve otorite karşısında adeta tapınma davranışının gelişmesine ve yerleşmesine yol açar. Bu dönemde dikkat bedendeki değişikliklere odaklandığından ve fiziksel görünüm çok önemli olduğundan, ikili ilişkilerde bu durum aleyhlerine kullanılabilir.
Sağlık Meslek liseleri hemşirelik bölümüne öğrenciler tam da bu kritik dönemde alınmaktadır.

* Orta Ergen Dönem: 16-18 yaş arası dönemdir. Kimlik edinme, kimliği geliştirme çabaları sürmektedir. Bu dönemde arkadaş ilişkileri öylesine güçlüdür ki, aile ilişkilerini gölgede bırakabilir, dahası aile ilişkileri çok zayıflar. Karşı cinse karşı artan ilgi onları hayaller aleminesürükleyebilir, hatalı ilişkilere itebilir.((Hastasına aşık olup kaçıp gidenler, hasta ve hastane çalışanları ile hatalı ilişkilere yatkınlık) Bu dönemde hatalı karar verme kolaylaşır. “ Her şeye gücüm yeter” düşüncesi risk alma davranışları ile sonuçlanır. Sağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin pek çoğu 18 yaşını doldurmadığı için maaş bile almaya hak kazanmadan bu yaş döneminde mezun
olmakta ve çalışmaya başlamaktadır.

Geç Ergen Dönem: 18 yaş üzeridir. Bu dönemde psikososyal gelişim hemen hemen tamamlanmakta, kurallı yaşam öğrenilebilmekte, sorumluluk alınabilmekte, riskli davranışlar en aza indirilebilmektedir. Bu dönem ergenin lise mezunu olduğu zamana rastlamaktadır. Liseyi bitirinceye kadar bildirilen gelişim süreçlerinden geçen ergenlere ağır sorumluluklar verilmesi, onların hem hayatlarında hem de görevlerinde hata yapma olasılığını artıracaktır.
Bu hatanın maliyeti hem ergen hem de toplum için çok ağır olabilir. Bu dönemde aldığı yaralar ergenin kişiliğinde iz bırakır ve bu yara üzerine sağlıklı bir yapı oturtulması zorlaşır. Ergenlerin çarpıcı bazı özelliklerine aşağıda yer verilmiştir; Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlikte rol karmaşası yaşanır. Ergen bazen yıkıcı bir bağımsızlık davranışı gösterirken bazen bebeksi bir bağımlılık davranışı sergileyebilir.( Bireyle ilgili gizli tutulması gereken bilginin ifşası, verilmemesi gereken bir bilginin verilmesi, otorite kabul ettiği kişilerin yanlış davranışlarını görememe, karşı koyamama v.b) Ergen bu dönemde kendisini, ailesini ve içinde yaşadığı toplumu sorgulamaya başlar.

Çevresindeki her şeyi eleştirir. Toplumun kurallarını, yasaları, ahlaki değerleri sorgularken yaşamında izleyeceği yol/ düşünce, inanç ve meslek seçimi konusunda zihinsel karışıklıklar içindedir.
Ergenlik dönemindeki çocuk hem psikolojik hem de fiziksel olarak kırılgandır. Bu döneminde kronik hastalıklara daha çabuk yakalanır, kazalar ve yaralanmalar bu dönemde daha fazla görülür. Üreme sağlığı bakımından ciddi sorunlar yaşama riski artar. Madde ve ilaç bağımlılıkları kolay gelişir, beslenme bozuklukları yaygın görülür. Ergen saldırgandır ve bu nedenle şiddet kullanmaya ve şiddete maruz kalmaya adaydır.

Bu özellikleri ile bir ergenin, yükü ağır bir meslek olan hemşirelik mesleği ile buluşturulması topluma ve ergene ağır bedeller ödettirecek çelişkiler, tehditler içermektedir.
Hemşirelik, “bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etme sürecine katılan bir meslektir.” (ICN: Uluslararası Hemşirelik Konseyi)) Ekiple yürütülen bu süreçte hemşire bakım vereceği hasta, sağlam birey ya da toplumun özelliklerini kavramak, duruma özgü bakım planını yapabilmek için veri toplamak, topladığı verileri analiz ederek bakım ihtiyacını belirlemek, bakımını bir plan dâhilinde sunmak ve sonuçlarını izlemek, yaptığı her işi kanıta dayandırmak, araştırma yapmak kendi hizmetini yönetmek ve geliştirmek, görev, sorumluluk ve yetki alanı içine giren işleri bilmek, aldığı sorunluluğun hesabını verebilir konumda olmak, meslek ahlakı ilkelerini sürekli gözden geçirmek ve geliştirmekle yükümlüdür. Bireyin, içinden geldiği toplumu tanımak, sosyal ve tıbbi sorunları ile bunlar arasında bağ kurabilmek, bireyin “özel bir ortam olan hastanede” kimliğini korumasına ve kendisini güvende hissetmesine destek olmak ve onu doğru yönlendirmek bakım sürecinin önemli bileşenlerindendir. Bu nedenle dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde hemşirelik eğitimi geç adölesan dönem olan 18 yaş üzerine temellendirildiği gibi, eğitimin süresi ve içeriği yukarıda bildirilen özelliklerin kazanılmasını sağlayacak bir niteliğe sahip kılınmıştır. Bu konuda içine girme çabası içinde olduğumuz AB ilgili direktifi ile ondan esinlenilerek hazırlanmış ve yayımlanmış olan 02/2/2008 tarihli YÖK Yönetmeliği en önemli kanıttır.

Gelişmiş ülkelerin bir diğer özelliği, onların da hemşire açığı olmasına rağmen açığın çalışana, hizmet alana ve sisteme zarar verme potansiyeli taşıyan önlemlerle giderilmesi yoluna gitmeyi tercih etmemeleridir.

HEM ÇOCUK HEM BÜYÜK GİBİ

Sağlık Meslek Liselerine giriş yaşı 14–15, mezuniyet yaşı ise 17-18 civarındadır. Anlaşılacağı üzere sağlık meslek liselerindeki öğrenciler henüz çocuk olduğu gibi mezun olduklarında da halen çocukluk döneminde olanlar vardır. Bazı mezunlar 18 yaşına girmemiş olduğu için, mahkeme kararı ile reşit sayıldıktan sonra, hemşirelik yapabilmekte ve maaş alabilmektedir.

Hastane ortamında ilk çalışma (öğrenim gereği staj) ise 16-17 yaşlarına denk gelmektedir ve bu staj veli onayı ile yaptırılmaktadır. Hastane ortamında çalışmaya başlayan bu çocuklar bir yandan ergenlik gibi bir kriz döneminin içerisinde boğuşurken, öte yandan bir sağlık çalışanı adayı olarak hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanları ile karşı karşıya gelmektedirler.
Öğretmenleri, sağlık çalışanları ve hizmet verdikleri kişiler bu çocuklardan hemşirelik mesleğinin sorumluluklarını yerine getirmelerini beklemektedirler. Oysa bu çocuklar, öncelikle kendi sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadır. Yaşıtları kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz, kendi sorumluluğunu alamazken, onlardan hastaların gereksinimlerini karşılaması ve sorumluluklarını alması
beklenmektedir Düz lisede öğrenim gören bir çocuk seçmeli derslerle birlikte haftada 30 saat, Fen lisesi, Anadolu Lisesi ve Spor Lisesinde ise 35 saat ders yapmaktadır. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü öğrencileri ise 1-4 sınıflarda haftada 42-44 saat ders yapmaktadırlar. 3. ve 4. Sınıfta günde 8 saat olmak üzere 3 gün hastanede staj yapmaktadırlar. Eğitim öğretim dönemi dışında ise yaz stajı olarak toplam 72 iş günü ( 288 saat) hastanede çalışmaktadırlar.
Birinci sınıfında en az 1088, ikinci sınıfında 646 saat, üçüncü sınıfında 442 saat, dördüncü. ve son sınıfında 272 saat ( toplam 2448 saat) düz lise dersleri içeren yaklaşık 7 bin saatlik bu eğitim programı öğrencilerin dinlenmesine, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak sanatsal ve sosyal aktivitelere katılmasına fırsat bırakmayacak derecede yüklü bir programdır.

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaşıtları ilerde hangi mesleğe yöneleceklerini düşünürken, onlar genellikle ailelerinin seçtiği mesleğe yönelme zorunluluğu ile baş başadır. Bir mesleği seçmek bir anlamda yaşam biçimini seçmektir. ”Hemşire olmak istiyorum” diyen bir çocuğun bu isteğinin ne kadar farkında olduğu tartışmaya açıktır… Sağlık alanı küçük hataların büyük sonuçlar doğurabildiği bir alandır. Bir çocuğun kendine verilen görevi yerine getiremediği ya da sorumluluğunun bilincinde olamadığı için tehlikeye giren bir yaşamın hesabını kime sormak gerekir?

HEM BAKIMA MUHTAÇ HEM BAKMAK ZORUNDA;
Hemşirelik Yönetmeliğine göre hemşire; her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik
girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılamasüreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Hemşirelik mesleğini icra etmesi beklenen çocuk, kendi hijyenini sağlama, sağlıklı beslenme, uyku düzeni gibi konularda desteklenmeye ihtiyaç duyarken, birey, aile ve toplumun sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını değerlendirme ve bu ihtiyaçların karşılanması sorumluluğunu öğrenme beklentisi ile yüklenmektedir. Henüz kendi bakımını sağlama konusunda desteğe ihtiyacı olan bu çocuklar, hizmet verdikleri kişilerin bakım gereksinimlerini belirleme ve karşılama sorumluluğunu ne kadar taşıyabilirler?

HEM KORUNMAYA MUHTAÇ HEM KORUMAK ZORUNDA;
Hemşirelik insan ile yakın teması gerektiren bir meslektir. Hastanın ve çalışanların güvenliğini sağlamak konusu da hemşirenin diğer sağlık çalışanları ile paylaştığı görevler arasında yer almakta, hatta hemşireler bu görevleri normal mesai saatleri dışında tek başlarına üstlenmek ve yürütmek zorunda kalmaktadırlar. Sağlık Çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler biyolojik, fiziksel, ergonomik ,kimyasal ve psikososyal olmak üzere gruplandırılmış olup hastanelerde 29 tip fiziksel, 25 tip kimyasal, 24 tip biyolojik 6 tip ergonomik ve 10 tip psikososyal tehlike ve risk olduğu bildirilmiştir. Hastaneler , örneğin, kimyasal maddelerin yaygın olarak kullanıldığı, AIDS, Sarılık, Tüberküloz gibi birçok bulaşıcı hastalıkla temas edilen, ilaçlara cevap vermeyen hastalık tablolarına yol açan mikroorganizmaların çevrede bulunduğu, dolayısı ile çalışanların sağlığını olumsuz olarak etkileyecek riskli ortamlardır .
Hastanın ve kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak sorumluluğu verilen sağlık meslek lisesi öğrencileri ise henüz birer çocuktur. Orta adolesan dönem de çocuk (16-18 yaş) özellikleri gereği dürtü kontrolü zayıf olduğu için neyin yararlı ya da zararlı olduğunu fark edemediğinden risk almayı, kuralları çiğnemeyi, örneğin, kan alırken eldiven giymemeyi, maske takmamayı, riskli alanlara girerken gömlek giymemeyi, el yıkamamayı bir
güç gösterisi haline getirebilir. Durum böyle olunca hastane ortamında hastanın kanı ve vücut sıvıları ile temas halinde çalışan çocuklar hem bulaşıcı hastalıklara yakalanma hem de bulaşıcı hastalıkları yayma riski taşımaktadır.

Ergenlik dönemindeki hızlı büyümeye hemen uyum sağlanamadığı için ortaya çıkan sakarlık durumu da delici, batıcı aletler kullanılarak yapılan işlemler sırasında ergenin hastalanma riskini artıracaktır. Madde bağımlılığı konusunda riskli grubu oluşturan ergenlerin, her türlü ilaç ve kimyasal maddeye rahatlıkla ulaşma imkânı olan hastanelerde çalışmaları başka bir sorundur. 2004 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde, hastane işleri 18 yaşını bitirmemiş olan çocukların çalıştırılamayacağı işler olarak ağır ve tehlikeli işler listesinde yer almaktayken ne yazık ki 07/03/2010 tarih – 27514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değiştirilmiş Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde hastane işlerinin kapsam dışına çıkartıldığı görülmektedir. Ancak “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında” ki 06 Nisan 2004 tarihli olup 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte çocuk ve genç işçilerin çalıştırılamayacağı işlere ilişkin örneği aşağıda verilmiş olan bazı maddeler, hastane işlerinin çocuklar için ne denli tehlikeler içerdiğine dair önemli bir kanıttır.

3. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının yasaklandığı işler,
…10. Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler,
…12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler,
…18. Toksit, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veyaherhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler,
…19. Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin
maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası
riski taşıyan işler.
Hasta güvenliği,çalışan güvenliği konularının gündemde olduğu ve bu alanda çeşitli çalışmaların yapıldığı günümüzde bu çocukların güvenliği nasıl sağlanacaktır? Kendileri risk altında olan bu çocuklardan hastaların ve kendilerinin güvenliğini sağlamaları beklenebilir mi?


HEM DANIŞMAYA MUHTAÇ HEM DANIŞMAN OLMAK ZORUNDA;

Hemşirelik yönetmeliğinde hemşirelik hizmetleri içerisinde “danışmanlık” görevi yer almaktadır. Sağlık meslek lisesi öğecilerinin kendi yaşıtlarını da içeren, toplumun farklı kesimlerinden, farklı yaşam tarzlarına sahip, farklı yaş gruplarından bireylere danışmanlık hizmeti vermeyi öğrenmesi gerekmektedir. Ergen dönemdeki bir çocuğun, değerler, kurallar, toplum, yaşam vb. pek çok konuda kafası karışıktır. Birbirine zıt duygular ve karmaşık düşünceler arasında bocalamaktadır. Kendi sorunları altında bocalayan ve ezilen bu çocukların sorunları ile baş edebilmeleri için danışmanlık hizmetleri almaları gerekmektedir. Oysa danışmanlığa ihtiyacı olan bu çocuklardan danışmanlık hizmetini vermeyi öğrenmesi beklenmektedir. Ergenin kendisi halen bu karmaşa içinde iken başkalarına danışmanlık yapması ya da bunu öğrenmesi ne denli mümkün olabilir?

HEM ÇARESİZ HEM ÇARE OLMAK ZORUNDA;
Ergenler içinde bulundukları dönemin bir özelliği olarak, kendi hayatlarının kontrolünü henüz ellerine geçiremediklerinden kendilerini güçsüz hissedebilirler. Ergenlerin yaşadıkları en baskın duygular korku ve hüzündür. Burada trajik olan, bu duygularını çoğunlukla öfke ile ifade etmeleridir. Sağlık sistemindeki hiyerarşik düzende en alt konumlarda olan sağlık meslek lisesi öğrencileri bu güçsüzlüğü daha derinden yaşamaya adaydırlar. Öğretmenleri, velileri ve sağlık kurumları arasında imzalanan protokollere göre hastanede çalışırlar. Ölüm gibi, kanser gibi acılı, sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalırlar. Karşılaştıkları problemler çoğu zaman onların bu gerçeklerle baş etme güçlerini aşar. Ergen/ çocuk kendi güçsüzlüğü ve çaresizliği içinde, hizmet verdiği bireyin güçsüzlüklerini tanımak ve onları güçlendirmekle de sorumludur. Ergen, en küçük olaylarda bile duygu dünyasında çalkantılar yaşarken, korku ve hüzün en egemen duygusu iken hastasına nasıl gülümseyebilir? Kendisi en küçük olumsuzlukta umudunu yitirirken hastasına nasıl umut aşılayabilir? Hem içinde yaşadıkları dönemin sorunları, hem de sağlık sisteminin sorunları içerisinde bocalayan çocuktan, hastalarının sıkıntılarına çare bulmasını beklenmek haksızlık değil midir?

HEM SAVUNULMAYA MUHTAÇ HEM SAVUNMAK ZORUNDA;
Uygulamaya çıktığı alanda, hastanenin karmaşası içinde adeta görünmez olan çocuk, iş tamamlama ve git- gel işleri olduğu zaman görünür hale gelmektedir. Öğrenci yeri gelir çıkışı kapadığı için doktordan, ilaçları geç getirdiği için hemşireden, yeni paspaslanmış koridordan geçtiği için temizlik görevlisi tarafından azarlanabilmektedir. Benlik saygısının olumlu gelişebilmesi için her ergenin sevgi ilişkileri kurmaya gereksinimivardır. Bu tür ilişkiler ise sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine bağlıdır. Sosyal ilişkiler karşılıklı güven, anlayış ve saygı ile gelişebilmektedir. Ergenin bu nitelikte ilişkiler kurabilmesi için onu kabul eden, saygı ve ilgi duyan, ona özgürlük ve bağımsızlık tanıyan sosyal koşullar içinde yaşaması gerekmektedir. Bireyin yetersizlik duyguları, kendini istenmeyen biri olarak hissetmesi, geçmiş yaşantısında istismar ve ihmal edilmesi, sürekli olumsuz eleştirilmesi,cesaret kırıcı davranışlara maruz kalması, reddedilmişlik hissi, kendisi için önemli olan kişilerin kaybı, gereksinimlerin çocukluk yaşamı boyunca zamanında ve yeterince karşılanmaması benlik saygısının azalmasına yol açabilmektedir. Ayrıca bireyin yaşadığı sürekli başarısızlık hissi, bir gruba ait olamadığı duygusu, sevilmediğini hissetmek, grup normlarını yerine getiremediği için aşağılanma, karşılanamayan beklentiler de benlik
saygısının azalmasına yol açabilmektedir. Ergenlik dönemi özelliklerinden biri de bu dönemdeki çocukların, karşı cins tarafından kabullenilme ve beğenilme ihtiyacı içinde olmasıdır. Özellikle kız çocukları beğenilme ve dikkat çekme arzusundadır. Bu arzu onları süslenmeye, güzel giyinmeye, dikkat çekici davranışlarda bulunmaya; -abartılı gülme, aşırı hareketlilik, ağlama gibi davranışlara itebilmektedir. Bu davranışlar, çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi gereği, olağan karşılanacak özelliklerdir. Ancak bu özellikler, hemşirelik gibi toplumun her kesiminden insanla yakın ilişki kurmayı gerektiren bir mesleğin gereklerini yerine getirmesi beklenen çocuğa zarar verebilir ve çocuğun istismar edilmesinin yolunu açabilir. Böyle bir durumda çocuk kendini savunamayabilir. Kendisi ile ilgili değersizlik ve suçluluk duyguları yaşayabilir ve yardım isteyemeyebilir.

Bu yaşlardaki çocukların yetişkinlerce önemsenmemeleri, değersiz görülmeleri ve horlanmaları ruhsal ve sosyal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. İnsan olarak değer görmeyen, kendini henüz tanımayan, haklarını bilmeyen çocuktan, kendini koruması ve savunması, insanı tanıması, insanın içinde var olduğu çevreyi, dünyayı kavraması, birey
ya da toplumu sahiplenmeyi öğrenmesi beklenmektedir. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin, sağlık ekibinin güçlü eğitimlerden geçmiş diğer çalışanlarına karşı, hatta kendileri ile aynı düzeyde eğitime sahip hemşirelere karşı, kendilerini sağlıklı bir biçimde savunabilmeleri beklenilebilir mi?
.
SONUÇ: Ergen, hemşirelik mesleğinin en temel işi olan kapsamlı ve güvenli bakımı
verecek bir yapıya sahip olmak bir yana, bakım almaya ihtiyacı olan bir çocuktur. Doktorla birlikte 24 sat çalışma durumunda olan bir çocuk. Sağlık Ekibinin çocuk üyesi…

Ülkemizde binlerce çocuk ergen, 2012 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 339 Sağlık Meslek Lisesi ile bu yıl açılan, gerçek sayısını bilemediğimiz, ancak, çok sayıda yurdun her tarafında açıldığını bildiğimiz ve çocuk ergenden yılda en az 7 bin TL alarak, onu ayakları yere basan bir hemşire olması için hayatın içinde” kavuracağını ” (birçok okul çalışanının ifadesidir) ifade eden, bu yetmediği gibi, KPSS, YÖK sınavlarını kazandırmayı ve işe sokmayı vaad eden meslek lisesi hemşirelik programı olan özel okullar vardır. Bazılarının da sahibi milli eğitimin emekli öğretmenleridir.

Şiddet buralarda başlamakta ve sürebilme gücünü buralardan almaktadır. Bu nedenle, ÖNERİ: Bu okullar gün geçirmeden kapatılmalı; çözümler, mesleği temsil eden kuruluşlarla görüşülerek üretilmelidir.

“Hemşireler Derneği, Sağlık Meslek Lisesinde Hemşirelik Yetiştirilmesine Karşı” üzerine 65 yorum

 1. Sağlık meslek lisesinden mezun olup atancaz diye beklerken seneler geçiyo.O arada ergenlik dönemini atlatıp fazlasıylan olgunlaşıyoz zaten.Bu kadarda dramatize etmeye gerek yok.

  1. O halde bu mesele çözümü çok kolay bir mesele;

   Nasıl ki Askeri Lise mezunları Harp Okullarına;

   Nasıl ki Polis Koleji mezunları Polis Akademisine;

   sınavsız geçebiliyorlar ve kalan kontenjanı akademik liselerden tamamlıyorlarsa,

   Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik mezunları da Lisans Hemşirelik bölümlerine yerleşebilmeli. Biraz isyan edin arkadaşlar çok pasifsiniz. Atanayım kurtulayım derdinde herkes üç kuruş maaşa tamah ediyorsunuz neden senin gibi 14 yaşın bu mesleğe başlamış biri ÖSS gibi alakasızca değerlendirilen sınavdan başarısız oldu diye alanına devam edemiyor ?

   Kral Çıplak demediğimiz için hep böyleyiz !

 2. saçmalık bende lise mezunuym ama asıl agac yaş iken egilir biiz çok erken baslıyoruz vve kolay egıtılıyor lısedekı ögrencıler. . ayrıca da hayatı erken ögrenıyoruz ve erken atılıyoruz bunlardan kımse sıkayetçı oldugunu duymedım dernegın ne haddıneemişş.. asıl unv ögrencılerı 20- 25 arasındakı ögrencıler zor yetısıyor bunun hepsının canlı ornegını bızzat gördummm. çunku onlar dersane kaplıarda test çozerek kaznıp gelıyolar fakat bimedıklerı derslerle karsılasıyorlar epey guç oluyor alısmasıı . ben katılmıyorumm her ıksıde oolmalı hemsıre ıhtyacımız çokkkk

  1. siz sağlık meselesine giderken anatomi, cerrahi veya dahiliye dersini görerek mi gidiyosunuz, siz nasıl 8.sınıftan basit matematik fen bilgisi gördükten sonra bu dersleri anlamaya çalışıyosanız üniversitelerde de aynı durum söz konusu. ve sml de anlatılan konular daha basite indirgenmiştir. sorunun daha ne olduğunu anlamadınız, sizin gördüğünüz eğitimin 10 misli eğitim verliyor üniversitelerin hemşirelik bölümünde, bu yazıya katılmamak yerine sağlık meslek lisesinden sonra hemşirelik yüksekokullarına gitmek için bi çözüm üretmelerini düşünseniz ve isteseniz. hiç bir sml mezunu bu yazıyı onaylamayacaktır. Profesyonelce bakmıyorsunuz olaya.

   1. siz o kadar derin konu alıyorsunuzda ne oluyo yine belli başlı şeyleri kullarınıyorsun yada ben üni mezunuyum diye sadece burnunuzu havaya dikip yürümeyi biliyorsunuz ondan ibaret… sen 4 yıl boyunca ssağlık dersleri alıyorsan sml öğrencileride sizden de daha çok aranılan personeller bunu bi kabul edin artık sadece ve sadece ETİKET sizdeki ve sadece ben üni mezunuyum deyip ortalıkta gezmekkk lisans mezunlarının çalışma hayatlarında nasıl döküldükleri biliyoruz hatta yaşıyoruz

 3. bende sacma oldugunu düşünüyorum..meslek hayatım boyunca saglık meslek mezunu olanlarının üniversite mezunlarından daha iyi oldugunu gördüm cıraklıkla baslayan egtimin en iyisi oldugunu düşünüyorum ayrıca ben bile mezun olduktan 5 yıl sonra calısmaya basladım calısma stresi değil ama bekleme stresi o yasta psikolojiyi bozuyor bence önce onu çözsünler….

 4. AĞAÇ YAŞKAN EĞİLİR ATALARIMIZ BOŞUNA SÖYLEMEMİŞ.MESLEK LİSELERİNE GİDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE ÜNİVERSİTE DE MESLEĞE YÖNELİK OKUYANLARI BİR KARŞILAŞTIRIN ÜNİVERSİTELERDE DOĞRU DÜRÜST LABARATUVAR BİLE YOK OKURKEN STAJ YAPANLARI GÖRÜYORUZ ÜNİVERSİTE MEZUNLARI SERUM BİLE SEKLEYEMİYORLAR DERNEK BU İŞLERLE UĞRAŞACAĞINA EĞİTİME NASIL FAYDALI OLURUZ DİYE DÜŞÜNSÜN HEMŞİRELER ARASINDA MEZUNİYET KARGAŞASI YARATMASIN LİSEDE EĞİTİMİNİ ALANLARA 4 YILLIK HEMŞİRELİĞE SINAVSIZ GEÇİŞ SAĞLANSIN BAKIN NELER OLUYOR .LİSEDE HİÇ EĞİTİMİNİ ALMAMIŞLAR 20 YAŞINDAN SONRA MESLEK ÖĞRENECEK ZOR.ANCAK MASA BAŞINDA OTURURLAR.

 5. öğretmen lisesinden nasıl öğretmen olmuyorsa hemşirede olmasın yazıya tamamen katılıyom

 6. hemşire derneği faydasız görünüyor özel hastane ve hatta bazı üniversite hastanelerin de hemşire ünvanı olmadan hemşirelik görevini yapan labaront radyolok ve anestezi teknikerleri hemşirelik adı altında çalıştırıyor bazen düşünüyorum ben boşunamı okudum hemşireliği önceliğimiz bunlara çare bulmak sonra lise mezunu hemşire olup olmaması konusunu konuşmamız daha uygundur
  neden buna çare bulmuyor itrazı yok eylemi yok adı var sesiyok malesef buda acı bir durum ……..

 7. Türk Hemşireler Derneği’nin yazısına tamamen katılıyorum. Nasıl diğer mesleklerde üniversite mezunu olması zorunluluğu varsa bu meslekte de olmalı.Biz hemşireler olarak birbirimizle didişmekten bir adım ileriye gidemiyoruz ve mesleğimizin gelişmesine dolaylı olarak izin vermemiş oluyoruz. Kesinlikle üniversite mezunu olmak şart. Lise düzeyi bir meslek grubu hiçbir yerde yok. Bunu böyle bilelim.

  1. sayın hemşire didişme çıkaran biri varsa 4 yıllık okuyup kendini mastır yapmış sanan üni mezunlarııı meslek lisesi mezzunlarla uğşana kadar mesleğinizi icra edinizzzz

 8. çok genç yaşta mesleğe atılıyorlar ve bu hizmetin kalitesini düşürüyorlar evet doğru bir karar..

 9. o zaman bütün meslek liseleri kapatılsın,kapatılacağına kalitesinin artırılmasına çalışılmalı,diğer meslek liselerinde olduğu gibi sağlık meslek liselerinden mezun olan öğrencilerde üniversitelerin ilgili bölümlerine sınavsız geçerek kalitesi yükseltilebilir.Kapatma zihniyetini anlamak zor.

 10. Türk Hemşireler Derneğinin haklı kararına karşı olan meslektaşlarımı gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Sağlık Meslek Liseleri çok iyi de neden üniversite okumak için ayaklanıyorsunuz o zaman? Ben sağlık meslek lisesi mezunu olup örgün üniversite okuyan bir hemşire olarak bu olumsuzlukları çok yaşadım. Kendinize biraz da dışarıdan bakın arkadaşlar. Hala yardımcı sağlık peersoneli diye adlandırılıyoruz neden çocuk yaşta bir sağlık mensubu ancak yardımcı olabilir de ondan. Sağlık Meslek Lisesini savunan arkadaşlarıma soruyorum “senin çocuğun 14 yaşında şu anda verirmisin sağlık okuluna? ” Cevap ” o daha küçük yapamaz”. Havalarda ergen hastaya hatalı bir işlem yaptığında onun travmasını nasıl atlatacak? Biz tahtayı, metali, oyayı işlemiyoruz; biz insana hizmet veriyoruz atlanan nokta burası. Sevgiler.

  1. tebrikler,tamamen katılıyorum.bir gün bu raporun Türkiye’mizin sağlıkçı çocuk işçilerinin yararına olduğunu anlayacaksınız

 11. kardeşim Fatih Sultan Mehmet İstanbulu fethi 14 yaşındaydı siz neyin hesabını yapıyorsunuz bence özel ünüversiteler kapanmalı

  1. Bence “Üniversite” kelimesini “Ünüversite” yazarak (ü) ile (i) gibi gerek F gerek Q klavyede alakasız yerlerde duran harfler şaşırmayıp bilerek yazamayarak yani eksik Türkçe’siyle görüş bildirmeye çalışan insanlar fişlenmeli ve özellikle bunların görüşleri dikkate alınmamalı diye düşünüyorum.

 12. LÜTFEEEN KAPATINDA ŞU DÖKÜLMELERİNİ GÖRELİMM VE MUHTAÇ KALSINLAR LİSELERE. BİLMEK YETMİYOR BAZENNN . SADECE BİLMEK İŞE YARASAYDI HEMŞİRELİĞİDE DOKTOR YAPARDI NE SİZE GEREK VARDI NE BİZE BUNU ALGILAYAMIYOLAR.

 13. walla bu iş gönul işi eger zten bu işi severek yaparsa bence unvrseteleden daha ii çalısyrz. sevemeyenler zaten baska bolume gecıyo ama gecemeyenlerde var tabii ama sonuç olarak bence olay tamamen daramatıkleşmıiş ben daha önce kımsenın bu durumda olmadıgını görmedım.ayrıca eger kApatılmasını ıstyorlarsa once unv puanını kolaylık yapmallı meslek lısesınden 380-400 puan almayı beklemesınler okul bırıcılıerı bıle zorla doguda kazanoyorlar o zmn once bu sısteme bırr care… ayrıca bnm çocugmda olsa gnderrdımm bu meslek çok baska,benn sevyrmmm

  1. bencede haklısın mücahit ben olsam bende gönderirdim biz insana hizmet ediyoruz ve bu iş ancak sevilerek yapılır ben de severek ve gururla yapıyorum isteyen okur üniversitesini . kapatılırsa sağlık meslek liseleri devlet açmak zorunda kalır bence kalite istiyorsanız sınavsız akademi geçişi verin ayrıca kalite görecelidir ben mesleğimi şerefim için yapıyorum elimden geleninde en iyisini yapıyorum.bu olaya hemşire olmayanlar yada hemşirelik okumayanlar karışmasın lütfen

 14. yazıda resmen duygu sömürüsü yapılmış sorun üniversite ise lise mezunu hemşirelerin üniversiteye girişleri kolaylaştırılmalı zira 7 ay öce ameliyat oldum ve gördüm ki lise mezunu hemşireler çok daha iyi hizmet veriyor.Üniversite mezunları vardı ama lise mezunu hemşireleri çalıştırıyorlar. onlar hastaya yaklaşmıyor, soru sorsan cevaplamıyor. Burunları kaf dağında kimse maval okumasın sadece sağlık meslek lisesi çıkışlılar hemşirelik lisansa alınmalı küçük yaşta eğitim bu mesleği hazmetmek için şart.

 15. Mutlaka üniversite olacak sa sağlık meslek liselerinden üniversitesine geçiş kolaylaştırılmalı çünkü kendileri de ne kadar ağır bir eğitim olduğunu yazmışlar bu iş matematik, kimya bilmekle olmuyor beceri, maharet ve hastadan tiksinmemek gerekiyor bu da küçük yaşta öğreniliyor ayrıca üniversite mezunu hemşireler gelir gelmez nerede yönetici olacağız, öğretim görevlisi, servis sorumlusu nasıl olunur onu düşünüyor.Ee o zaman hastaya kim bakacak. Söylediklerim aynen doğrudur ben de hastane emeklisiyim.

 16. evet katılıyorum zaten myo bıtrenler de sorumlu yada idarede rol alıyorlar evet belkı teorı acısanda lisedn ustunler bunu kabul edyrm ama pratık konusunda aynı sey gecerlı degıll . ve ayrıca bu dernegın ne haddıne onun keyfıyetıne gore degıl guya hemsıre denegıı eger bırseylerle mesgul olmak ıstyrsan asıl hemsrelerın sorunlarna care bul. hasta yakını konusunda onlem al kontenjan sayısını artırmaya yonelık harekette bulun hemsırenın sorınlarını dıle getr …

 17. bende saglık meslek lisesinde okuyan arkadasların pratıkte ıyı oldugunu düsünüyorum.tabıkı üniversite okunmalı ama bi kalemde meslek liselerini silip haklarını yemeyelim.bu arada bende üniversite hem mezunuyum calıstıgım arkadaslarıımdan lise mezunu cok.cookta memnunum işinde iyiler

 18. ürk Hemşireler Derneğinin haklı kararına karşı olan meslektaşlarımı gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Sağlık Meslek Liseleri çok iyi de neden üniversite okumak için ayaklanıyorsunuz o zaman? Ben sağlık meslek lisesi mezunu olup örgün üniversite okuyan bir hemşire olarak bu olumsuzlukları çok yaşadım. Kendinize biraz da dışarıdan bakın arkadaşlar. Hala yardımcı sağlık peersoneli diye adlandırılıyoruz neden çocuk yaşta bir sağlık mensubu ancak yardımcı olabilir de ondan. Sağlık Meslek Lisesini savunan arkadaşlarıma soruyorum “senin çocuğun 14 yaşında şu anda verirmisin sağlık okuluna? ” Cevap ” o daha küçük yapamaz”. Havalarda ergen hastaya hatalı bir işlem yaptığında onun travmasını nasıl atlatacak? Biz tahtayı, metali, oyayı işlemiyoruz; biz insana hizmet veriyoruz atlanan nokta burası. Sevgiler.

 19. belli ki sml den mezun olan hemşireerin vermiş olduğu hizmetten ve almış oldukları maaşdan rahatsız olanlar var ve bunlar da tutmuş hemşire derneği adı altında dernek urmuş birde geçmişler bu hemşireleri de devlet te iş sahibi yabalım .beklemesin ler yıllardır bekleyenler var.bunlarada bir istihdam içinde yer alsın devlete hizmetlerini ortaya koysun deye savunacaklarına tam dersine elalem alış veriş de görsün misali hesapda bir şeyler apıyorlar belli gi bu kişiler devlette çalışmış bir şeyler elde edememiş ve bir dernek kurub belgi böyle birilerinin ayağını kaydırırız diye düşünüyorlar. bir kerre şunu iyi bilin bu sml mezunları yüksek okul mezun hemşirelerden daha deneyimli ve becerkliler .ben çalışan bir hemşire olarak.çok gördüm.üniversite mezunuyum deyib de yanliş tedavi yapılan hasta .ama sağolsun sayın başbakanımız ve bakanımız bunlara bakmayacaktı.ve sizin sunduğunuz bu yazıda eminim ki bir güzel okunub çöpe atılacaktır.

 20. Sağlık meslek liseleri bizim dönemimizde kurumlar sınavı ile alınan not ortalaması 7 üzerinden öğrenci alan ve çok kaliteli bir eğitim veren kurumdur. sizler bilirmisiniz konya sağlık meslek lisesi mezunlarının şu anda % 50sinin şu anda avukatlık yaptığını keçiören mezunlarının tıp ve mühendislik alanında yükseldiklerini kırklareli mezunlarının üniversite ye giriş başarısında yadsınamayacak dereceler aldıklarını . ve sağlık meslek liseleri anadolu da orta direk diye tabir edilen alt gelir grubu ailelerin çocuklarının ekmek kapısıdır asla burjuva çocukları sağlık meslek lisesi okumaz . o yüzdendir ki tüm mezun olan arkadaşlar bu işe ihtiyaç duyarlar ve mezun olur omaz dört el ile mesleğe sarılırlar şimdilerde artık olmayan sağlık ocağı sisteminde lokomotif görevini de sağlık meslek lisesi mezunları almıştır . sırtlarında aşı çantası mezra mezra yayla yayla çocuk aşılamanın peşinde cefakar ca görev yapmışlardır.Daha sayamayacağımız onlarca görevi de hiç sorgulamadan düşünmeden art niyetsiz bir şekilde yerine getiren bu insanlar şimdilerde bakıyorum da hor görülmeye başladılar ey lisans mezunu kendini bir şey sanan verilen her görevi bu benim işim değil diyerek sorgulayan ve hasta ya karşı empati kurmayı bilmeyen insanlar size yazıklar olsun demekten başka bir şey diyemiyorum yazıklar olsun önce kendiniz bir hemşire olun sonra diğer insanları hor görün

 21. THD Bir yandan sağlık meslek liseleri ni kapattırmak için çaba harcarken bir yandan hemşireleri bu okullara öğretmen yapmak peşinde…

 22. saglık meslek mezunu bi senelik devlet memuruyum bu hemşireler birliği derdimizimi dinlemişte şimdiye kadar böle bi acıklama yapıyo … arkamızda dursunlar önce sonra saygı duyalım kararlarına. evet erken olabilir ama hayatın gerceklerı bunlar saglık meslek lisesinden mezun çoğu kişi üniversite mezunun bir bireyden daha olgun buna emin olun .

 23. Hemşireler dernegi adı altında dernek kur ama lise mezunu hemnşireleri göz ardı et mezun oldukları okulu hiçe say yanlış. Sml çıkışlı hemşirelere 4 senelik geçiş kolaylıgı için ugraşsalar daha faydalı olurlar.

 24. BURADAN TÜM SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELERİNE VE HEMŞİRE ADAYLARINA SESLENİYORUM KESİNLİKLE BU DERNEĞE ÜYE OLMAYIN BU DERNEĞİN BİR HEMŞİRE DERNEĞİ OLMAKTAN ÇOK BİZ MESLEKTAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞAN VE BU DOĞRULTUDA FAALİYET GÖSTEREN BİR DERNEKTİR SÖZ KONUSU TARTIŞMA LİSE MENZUNU HEMŞİRELERİN YETERLİ HİZMET VERİP VERMEDİĞİ , BİLGİ, TECRÜBE , BECERİLİ OLUP OLMADIĞI İSE HASTANELERE GİDEREK GÖREBİLİRSİNİZ.BİZLER SÖZDE DEĞİL ÖZDE HEMŞİREYİZ LİSE MENZUNU HEMŞİRELERE YÜKSEK TAHSİL İÇİN SINAVSIZ GEÇİŞ VERİLMELİ Kİ DAHA KALİTELİ HİZMET ELEMANI YETİŞSİN GEREKSİZ TARTIŞMALARA GİRMEYELİM

 25. ne kadar sapmışlar madem hep lisans olmalı şuan üniversite hastaneleri bile ortaöğretim hemşire alıyo bünyesine kendi tükürdüklerini yalayanlar kendinize bile tezatsınız haa

 26. eğer ki bizi bu yönden düşünüp anlayacaklarına bizim daha iyi daha etkili ve bilgili eğitim almamız için çalışsalardı liseden bu yana eğitilen sağlık personeli daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum. Az da bizim eğitimimizin önünü kapatacaklarına açmayı deneseler çok daha iyi olacak!

 27. bu derneğin başka işi yokmu otursıunda atama bekleyen sağlıkçılar için bir adım atsın boş işlerle uğraşmasın herkes ekmek derdinde bunların tuzu kuru o zaman…

 28. sml ler olmasaydı vay halineydi bu sağlık sektörünün daha düne kadar lisans yoktu ve onnumara işler yürüyodu şimdi bakıyorum ben lisans önlisans ebelere doğumu sağlık meslek lisesi ebelerin öğrettiğine çok şahit oldum liseden mezun olmadan en az 150-200 doğum yaptırıp öyle mezun oluyolar.yani bu işin kökü tabanı onlar bence.birde ek eğitim olarak illa boyları uzasın diye lisansta okutulursa maaşlarıda artar en azından biraz daha fazla alırlar onun dışında birşey katıcanı düşünmüyorum.tamirci çırağının makina mühendisinden daha bilgili ve ilgili becekrikli olması gibi..bu derneğe kanıp üye falan olmayın bence

 29. Ne yazık ki insanlara “cici” görünmek uğruna metnin odaklandığı noktayı ve ana mesajı çarpıtarak hedef göstermek bu olsa gerek. Sunumda THD’nin Sağlık Meslek Lisesi mezunlarına karşı olduğu iddia edilmekte. Oysa ki THD’nin açıklamasında ise iddia edilenin tam aksine; bu arkadaşları çocuk yaşta ordan mezun edip, küçük yaşlarda, ağır şartlar altında sömürülmesine karşı. Birileri daha çok rant elde edebilsin diye kurulan bu tekere çomak soktuğundan dolayı da sürekli olarak bir karalama kampanyasına maruz kalmakta. Acı olan şu ki bazı kasti çarpıtmalar sonucu o arkadaşlar bile yanlış yönlenerek buna karşı duruyorlar. Oysa THD nin problemi “kişilerle” değil. Burada anlaşılması gereken meslekte liseli üniversiteli çekişmesi değil. Gözden kaçırılan nokta şu ki ,nasıl daha ideal bir hemşire yetiştirilebileceği sorusunun cevabı aranmakta. Bu metinde de bu soruya verilebilecek cevaplarından bir bölümü yer almakta. Thd nin mücadelesi; şu andan itibaren alana çıkacak arkadaşların mümkün olan en iyi eğitimle, en ideal yaş döneminde her alanda yetkin insanlar olabilmesi. Günümüzde kim ki hemşirelerin iyi bir alt yapıda, iyi ellerde, mümkün olan en iyi eğitimle yetiştirilmesine karşı ise büyük hata yapmaktadır. THD yi bu haklı mücadelesinde tebrik ediyor ve olanca saygımla kendilerine desteğimi sunuyorum.

 30. böyle sacmalık olamaz ya bende sağlık meslek lisesi mezunuyum ve beceri açısından üniversite mezunlarından daha iyi olduğmzu düşünüyorum küçük yaşta bi sorumluluk alıyoruz evet ama sağlık meslek liselerinde verilen eğitim sayesinde problem yaşamıyoruz.. bencede sml mezunlarının üniversitelere geçiş hakkı olmalı…bu bizim en doğal hakkımız..

 31. sayın dernek başkanı nerde araştırma yapıp bu kanıya varmış çok merak ediyorum.. 4 yıllık üni okuyunca gökten zembille inmiyo beceriler sayın dernek başkanı 25 27 yaşında insanlar geliyorlar ne enjeksiyon yapmayı biliyorlar ne damar yolu açmayı nede tansiyon ölçmeyi hepsini o beğenmediniz sağlık meslaek lisesi öğrencileri öğretiyor… sen 25 yaşına gelmiş birine neyi ne kardar öğretirsin ne kadar beceri kazandıra bilirsin el beceriler hangi yaş gruplarında daha kolay öğrenilir beynin bilgileri ne zaman taze taze alır bunu bi öğrensin önce dernek başkanı sonra meslek liseleri hakkında konşsun öenmli olan etiket değil sayın dernek başkanı işi kim yapıp bitiriyor ona bakınnn!!!!! onlar bir gün içinde tek bir damar yolu açamayan insanlarrr ben çok şahit oldum serum nasıl takılır onu bilmeyen çok çok üni öğrencileri var 4 yıllık okudular diye emek verip o liseleri bitiren insanlardan yani bizlerden üstün olamazlar…!!!!haksızlıkkkkkkkkkkk her zaman olduğuuuuuuu türkiyede

 32. sml mezunuyum ve her stajimda hemsireler pratik konusunda eksik olduklari icin unili stajerleri degilde sml stajerlerini istiyorlardi bana enjeksiyonu ogret diyen bir suru uni stajeriyle karsilastim cok sacma konularla ilgilenen hemsirelrr dernegimiz haklarimizi ve gordugumuz sidddeti masaya yatirsinlar bence

  1. işte hemşireliğin adece enjeksiyon ve damar yolundan ibaret olmadığını siz bilmiyorsunuz bunuda lisans mezunu olmadan öğrenmemezsiniz serviste staj yaptığın hemşirelere gelincede onların çoğuda sizin gibi sml mezunu olduğu için komplexe giriyolar ve su da bir gerçek siz stajlarda hemşire ne söylerse yapıyorsunuz üni öğrencilieri yapılan işlemleri irdeliyolar ve ayak işleri yapmadıkları için yani yapmadığımız için sevilmiyoruz

 33. Ben de sml mezunuyum ve şuan bir üniversite hastanesinin yenidoğan yoğun bakımında hemşirelik yapmaktayım.Birim içerisinde lisans mezunu bir çok arkadaşım var ve aynı işi yapmaktayız.Fark o ki lisans mezunu arkdaşlarım pratik konusunda çok zayıflar. SML mezunu arkadaşlarım ise hem pratik hem hasta bakımı hem de hasta sorumluluğu konusunda daha dikkatliler.
  Sağlık Meslek Liselerine erken yaşta alınıyoruz ve başladığımız andan itibaren hemşirelik mesleğinin bilinciyle yetiştiriliyoruz. Burada da atalarımızın söylediği gibi ağaç yaş iken eğilir sözüne geliyoruz.

 34. mrb bende sağlık meslek hemşireyim… teori olarak da teknik olarak da bizler ünivlerden çok daha iyi tedavi yapıyoruz onlar üniversite başlıyorlar bizler ise küçüklükten yetişiyoruz daha pratik daha parlak fikirler ortaya koyuyoruz onların üniv de gçrdüğü dersleri bizlerde lisede gördük onlara nazaran daha dikkatli daha çevik hareket ediyoruz stajlarda yetişip daha olgun mezun oluyoruz atamalar derken 20-21 yaşında oluyoruz yaşın sorun edilecek bir tarafı yok tam olması gereken bir yaş grubu olduğunu düşünüyorum artık kimsenin derdi yok sadece biz kalmışız gibi gösteriyorsunuz lütfen biz meslektaşız bu derneğin bize yaptığı bir hakarettir bunun farkında mısınız ??????????????

 35. Ben bir radyoloji mezunu olarak çok saçma buluyorum.Konu hakkında konuşulacaksa bu gün vatan 18-19 yaşında sizin deyiminizle herşeye muhtaç kişiler tarafından korunuyor.Değerli sağlıkcı arkadaşlarım bu ne bilinçsiz,şuursuzca bir yazıdır anlamakta zorluk çekiyorum.Bence bu,derneğin başarısız olduğunun ve hiçbir işe yaramadığının bir göstergesi.Bir radyoloji mezunu olarak hemşirelerin onca sorunları varken ve bunları bilirken derneğin sorunlara karşı kayıtsız bilgiden uzak olduğunun farkında iken sağlıkcı hemşire arkadaşların bu durumun farkına varmaları gerekmektedir.Hemşireleri birbirine kırdırmak yerine çalışma koşulları,imkanları konuşulmalı ve projeler üretmeli.

  1. Sayın THD söylediklerinizi SML hemşireleri olarak gönülden KINIYORUZ ! Çalışma hayatında çok sevdiğimiz üniversite mezunu arkadaşlarda ver elbet ama Bizler İlk okulu bitirip sağlık meslek lisesine gökten zembille düşmedik arkadaşlar,belirli bir puanla yerleştik,yerleşemeyen arkadaşlarımızda düz liselere gittiler bu açık ve net .. Daha sonra ise bu düz lise mezunu arkadaşların üniversite sınavlarında 4 yıl öss temel derslerini görerek,hemşirelik bölümünü kazanmaları gayet doğaldır..Ve sırf laf olsun diye bizi birbirimize düşürmek için ,hemşirelik lisans mezunu olsun denilmektedir..Biz 4 yıl boyunca meslek dersleri görürken matematiği ve fiziği ve meslek dersi harici birçok dersi haftada 2-4 saat görürken nasıl üniversiteye gidebiliriz soruyorum size ?? THD siz eğitim sistemini eleştirin . 22 yaşına gelmiş birinin kafasını doldurmak çok zordur hele ki böyle bir meslekte..Asıl çoğunlukla onlardır ki bu mesleğin değersin olduğunu yapılması zor olduğunu düşünenler.Sağlık meslek lisesi mezunları 18 yaşında bu okuldan mezun olduklarında tam donanımlı bilgi ve becerikli bir hemşiredirler.Hemşire demek kız kardeş demektir hastalarla birebir olmak ve sürekli bir iletişim içinde olmak demektir dertlerini sıkıntılarını yüzlerinden anlamak demektir ! Ne yazıkki üniversite mezunu arkadaşlar üniversite yılları boyunca bu mesleği küçük yaşlarda anlamaya çalışmadıkları için bizim gibi ilgili ve dikkatli değillerdir.THD şimdi soruyorum size hastanelerde neden hemşire ihtiyacı vardır ? neden hizmet kalitesi düşünülmektedir ? Neden hastalar personel yetersizliğinden yakınmaktadır ? Neden biliyor musunuz çünkü üniversite mezunu hemşire arkadaşlar 1 yıl sonunda belki okadar bile değildir yaptığı işten sıkılıp poliklinik katlarına çıkmakta burada görev yapmaktadırlar .Ben kesinlikle öyle hemşirelerden olmadım hemşire dediğin hastasıyla ilgilenir ,bakımını yapar.. MASA BAŞINDA POLİKLİNİK BİNALARINDA SEKRETERLİK YAPMAZ!!! Hemşire ihtiyacının temel problemi buradan kaynaklanmaktadır .. SAYIN THD İŞİNİZİ BU YÖNLERDE GELİŞTİRİRSENİZ DAHA FAYDALI OLACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM .Akıl yaşta değil baştadır lafını atalarımız boşuna söylememişlerdir geç ergenlikse bu 25 yaşında bile yaşanabilir.üniversite mezunu lise mezunu olmak bu hakikati değiştirmez! Sağlık liselerinde okuyanlar olgun ve anlayışlı bireylerdir hem ergenlik dönemleriyle ilgilenirler hemde mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olurlar yıllardan beride bu böyledir!!! Kesinlikle üniversiteli arkadaşlara saygım sonsuzdur benim lafım bu derneğedir. Hemşire ayrımı ve farkı OLAMAZ ÜNVAN HEP AYNIDIR. Meslek dersleri görürken össde hemşirelik kazanmak nekadar zorsa üniversite de meslek dersleri görüp yüksek lisans yapan hemşireler de o denli azdır..Bu açıklama umarım size yeterli olur sayın dernek çalışanları !!!!

 36. Bırakın arkadaşlar demagoji yapmayı. Lise mezunu hemşirelerin daha iyi olduğunu, her yıl yaptıkları stajlar sebebiyle açabildikleri damaryoluyla, alabildikleri kanla değerlendiriyorsunuz galiba. Hastaya yaklaşım, bütüncül bakış açısı, hastaya komplike bakma gibi gerçek hemşirelik uygulamalarından bihaberler. Hastaya sadece tedavisi yapılacak biri gibi bakıyorlar. En önemlisi de, erken yaşta mesleğe atıldıklarından çalıştıkları insanlar, hemşire veya doktorlar tarafından baskıya alınıyorlar kendilerini iyi ifade edemiyorlar. Hemşireler Derneği’nin kastettiği de bu. 16 yaşındaki çocuktan kendini savunması bile beklenmiyor. Siz onlara koca servisi emanet edemezsiniz. Bu lise mezunu kardeşlerimiz için de önemli hem, sizler parayı amaç edinmişsiniz, bu mesleği icra etmeyi değil.

 37. Anadolu Öğretmen Lİsesini bitirenlerinde öğretmen olarak ataması yapılmalı ne dersiniz ?

 38. yazılan yorumların hepsini okudum. bu zihniyetler yüzünden zaten bu mesleğin kalitesi yükselemiyor , hemşirelik sadece tedaviyi uygulamak değil buraya bu yazıları yazanlar acaba en son ne zaman bilimsel bir makale okuyup sonuçlarını alanında değerlendirdi? yada mesleğinde bir adım ileriye gitmek için en son ne zaman çabada bulundu? sml ile lisans da verilen eğitimin aynı olduğu nerden çıkmış. ilk sml nezaman kurulmuş o günden bugüne hiçbir şekilde ileriye gidilememiş. devletin bu tutumu ve bizim kendi aramızda ki bu sürtüşmelerden dolayıda tabi. dernekteki o çok saygın insanlar sayesinde sizin bir yasanın yönetmeliğiniz var haklarınız onlar sayesinde var.

 39. lisans mezunu ar kadaşlar dört yıl okul okuyup buraya gelip kaliteden bahsediyorsunuz ve sağlık meslek lisesinden mezun hemşirelerimizi küçümsüyorsunuz laf oyunları yapıp.liselilere çocuk diyorsunuzya sizin kişiliğiniz zihniyetiniz çocuktan daha çocuk.çocuktan hemşire olup olmayacağı sizemi kalmış devlet o okulu açmış ve yetişen yetişmiş daha neyin sidiğini yarıştırıyosunuz işinize bakın yol alın boş laf yapmayın.istediğiniz kadar yırtın kendinizi lise mezunu arkadaşların sizden daha istekli ,daha yetenekli oldukları her hallerinden belli…

 40. benim demek istediğimi anlamıyorsunuz bile at gözlüğünüzü çıkarıpta okumalısınız yazdıklarımı ve derneğin yazısını. amaç bir mesleğin kalite standartlarını yükselterek o mesleğe dair daha büyük amaçlar gerçekleştirmek. şu anda alanda uygulama yaptığınız bakım standartları nasıl oluşuyor kimler oluşturuyor diye hiç düşündünüz mü? yada kalite kalite diye herkesin ve sağlık bakanlığının bahsettiği süreç nasıl gelişiyor haberiniz var mı. dünyada hemşirelik nasıl bir konumda türkiye nasıl bir konumda düşündünüz mü yada merak edip baktınız mı hiç önce bunları cevaplandırın. siz kendinizi küçümsüyorsunuz sanırım ama sml li hemşireleri kimsenin küçümsediği yok.

 41. Bırakın arkadşlar bu işleri büyüklerimiz konuşsun dimi.Lise mezunu olupta okdar çok başarılı hemşire varkı ünv site bitirse neolcak içinde olmadıktan sonra

 42. Bu yazıyı gördüğümde aklıma hemen yorumlar geldi.. klasik lise mezunlarının ağaç yaşken eğilir lisans mezunlarından daha iyiyiz gibi yakarışları gördüm ve şaşırmadım.. madem ağaç yaşken eğilir ve bu işin küçükken öğrenilmesi gerektiğini söylüyorsunuz o halde neden siz doktor olmadınız? doktor hastaya ne şekkilde müdahale etmesi gerektiğini bilen kişidir teşhisi koyar ilacı yazar sen uygularsın ameliyatı o yapar o bu işleri lisede öğrenmemiştir ama zeki olduğu için kolay kavrar tıpkı sınavla hemşireliği kazanan bir öğrenci gibi e tabi hemşirelik okullarınında puanı yükkseldi girmek zor hatta özel üni.ye gidiyor millet bu sitemleriniz normal… onun yerine çok küçük yaşlarda başladığınız bu sağlık liselerinin ardından hemşirelik ve hatta tıp fakültelerine ek puanla yerleşebilme talebiniz olmalıdır çıtayı yükseltin azcık bizimle didişmeyi bırakın

 43. bir konuda haklılar gerçekten 18-19 yaş hemşirelik mesleği ve bu mesleğin getirdiği çalışma şartlarını kaldırmak için gerçekten erken bir yaş. ama şu da bir gerçek ki hemşirelik yapabilmek için de 4+4=8 yıllık bir eğitime ihtiyaç yok

 44. sağlık meslek liseliler sizi eğiten o öğretmenleriniz bizim sınıf arkadaşlarımız 😀 insaf insan bir düşünürde yazar değilmi ? ama ne yazıkki ne zihniyetlere kaldıkki sml yetmezmiş gibi birde özelleri türedi. neyseki kpss de herkes hakettiğini alıyor 😉

 45. bütün yazılan yorumları okudum ve sml mezunu arkadaslar bu mesleği sadece enjeksiyon yapmak doktorun verdiği ilaçı uygulamak olarak görüyo. yukarıda yazılmış yok bizim el pratiğimiz daha iyi diye.işte sizin gibi düşünenler yüzünden bu meslek ilerleyemiyor.hemşirenin sadaece enjeksiyon yapmak ilaçları vermek değildir.kendine göre uygulayacağı bağımsız tanılar vardr. bunşarın çoğunu hangi meslek lisesi mezunu yapıyo. ilaçı ver otur servisde akşama kadar durum böyle olunca bu meslek ileri gidemiyo.sml mezunlarına sormak istiyorum kaçınız lisede okurken kapsamlı bi bakım planı yaptınız hastanızı tüm yönleri ile ele aldınız.tek yaptıgınız şey kan aldım intraket taktım bitti koca günü böyle geçiriyorsunuz biz dahiliye dersini alırken 500 sayfaya çalışıyoruz sml mezunları ise 200 sayfa aldığınız teorik bilgiyi sorgularım durum böyle oluncada.sml mezunlarına neden talep var çünkü lisans meznu akıllı düşük ücretle çalışmaz kendi hakkını yedirtmez.ama sml mezunu her koşulda çalışır işten çıkarılma korkusuna kimseye karışmaz makale okumaz süreğen bi döngü içinde mesleğini tamamlar.

 46. sağlık meslek lisesi mezunuyum. 15. yılımı dolduruyorum meslekte. yeni göreve gelen çok üniversite arkadaşım oldu. mesleğe atılma aşamasında 1 yıl boyunca hiç bir işten anlamayanların yüzdesi neredeyse %80 %90 gibi korkunç bir rakamla karşı karşıya kaldım. bu meslek öyle okul bitirmekle olmuyor arkadaşlar. kendine güvenin tam olacak. yaptığın işe özverini katacaksın.
  bazı arkadaşlar yok biz üniversite bitirirken 500 sayfa 1000 sayfa kitap okuduk diye yorum yapmışlar. hanginiz bir doktoru verdiği yanlış teşhisten döndürdünüz. tabiki hiç biriniz. kesin kararı veren doktor oluyor. hiç birimizi dinlemiyorlar bile.
  ülkemizde neredeyse hiç bir doktor için hemşirenin kıymeti yok. tedaviyi yapsın, a.n.t. takibini alsın ama kim alırsa alsın mantığı ile işler yürüyor. hekimlerimiz için şuanda varsa yoksa performans sistemine dayalı hasta (müşteri) çokluğu. poliklinikte hastayı gör ve hemen yatışını ver. serviste yatak varmı yokmu hiç önemli değil. nasıl olsa hemşire bir yatak bulur ve o hasta yatar. 1-2gün kalsa bile bana yeter mantığı. memnun kalmazsa başka hastaneye olmadı özel hastaneye gider. ama neticede benim performans puanım artar zihniyeti varken;
  hemşireler derneğinin böyle saçma sapan ilerler uğraşması çok acı ve bu meslek gurubu içerisinde ayrımçılık ve eyyamcılık yapmasını kınıyorum.
  hemşireler derneği olarak böyle işlerle uğraşacağınıza;
  mesleki sıkıntıları cözmek için siyasi kontrol güz oluşturmaya çalışsanız daha mantıklı olmaz mı?
  aynı hastanede görev yapan doktora performans’tan dolayı 5000-7000tl döner sermaye ücreti ödensin. mesleki siğorta yapılsın ve bu sigorta ücretinin yarısı devlet tarafından karşılansın. ama yardımcı sağlık personeline verilen 100-500tl arası değişen performans ücreti nasıl vermesek gibi düşünce varken böyle işlerle uğraşınız.
  hangi hekimin bu zaman kadar hasta’ya müdahaleden dolayı bir mesleki hastalığa yakalandığını gördünüz. ama biz hemşirelerin, laborantların v.b. gibi yardımcı sağlık personellerinin yakalandığını gördüm vede duydum. mesleki sıkıntılarımız varken yok liseli, yok üniversiteli gibi ayrımcılık yaratan işlerden uzak duralım arkadaşlar.
  yıllardır hakkımız olan hakkı böyle gereksiz işler yüzünden alamadık. böyle dernekler varkende alayamacağımızı anlamanın üzüntüsü içerisindeyim.
  hepiniz sağlıcakla kalınız

 47. Kesinlikle katılıyorum.Ben daha 16 yaşındayım ve sağlık meslek lisesinde hemşirelik okuyorum aynı zamanda hastanede staj görüyorum ve aynı zamanda da üniversiteye hazırlanıyorum.
  ailemin seçtiği bi okul ve onların istediği bölümde okuyorum.Hemşirelikten nefret ettim onlar yüzünden.Kesinlikle üniversitede hemşirelik okumıcam.Aileme karşı o kadar büyük nefret var ki içimde. hayatımı mahvettiler.
  keşke anadolu lisesine gitseydim dediğim zaman da bana ”ne güzel mesleğin var işte rahat batıyo sana ilerde bize teşekkür etcksn iyi ki hemşire oldum diye en az 2 milyar maaş alcaksın ” diyolar tıpkı diğer cahil insanlar gibi.
  bu gittiğim lise yüzünden sinir krizleri geçirdim.
  Bana tüm bunları yaşatan sağlık meslek liseleriyle ilgili hiç bi bilgisi olmadan beni bu liseye gönderen aileme çok teşekkür ederim hayatımı mahvettikleri için…

 48. Ben bu sene sağlık meslek lisesine gideceğim inşallah.Dersler gerçekten zormuş.Biz 4 sene boyunca emek verip hemşire olacağız bu emeklerimizin karşılığında da devletimize faydalı işler yapacağız.İster lisans mezunu olsun ister sağlık meslek lisesi mezunu farketmez ikiside hemşire yetiştiriyor sonuçta.Bu şekilde konuşarak bu durumu değiştiremezsiniz.Olayı öğrenciler daha ergen hemşire olamazlar diyerek engelleyemezsiniz bal gibide hemşire oluruz buna hiç kimse karışamazz!!!

 49. Pardona ma sizin sorununuz neee! Gencecik insanlarin hemde hayatlarina yeni baharinda bu hukmu verebilme hakkini size kim veriyo??? Siz acaba hpiniz hemsirelik vazifenizi tam olarak yerine getirebiliyor musunuz oh bu gunde isimi yaptim ve kazansigim parayi helalince hak ettim dediniz mi hic? Simdi neymis ergenlek one atilarak cikmis bi bahane , amaciniz belli ama siz bi taraflarinizii da yirtsaniz istediginiz olmayacak.. basaramassinizz!
  Tamam bu insanlar hayata daha yeni ataniyolar olabilir ama ha univ okumus ha okumamis bir hemsire iyice yaslanmis munasip bi tarafinidevlete dayamis vee elini etegini cekmeye niyeti olmayan genclere hayatlarinin ilk adimini atmasina firsat vermeyen kendini basarili sanan aslinda hicbi ise yaramayan hemsireler var.. tekdert,eri bu kkonuda oldugu gbi bende konussyim ki olay buyusun kaos yasansin…. ama bazen istediginiz her sey olmuyo hemsire hanimlar.. biraz yol verin musade edinki sizden de bize yani yeni nesile az yer birakin. Ve lutfen emekli olmayi deneyin sizler yuzunden insanlar issiz kaliyor sizin sorumsuzca cok iyi bildiginiz fakat sorumsuzca yerine getirdiginkzi zanettiginiz meslekleriniz yuzundenn!!!

 50. sayın admin bu konuyu ortaya koyan hemşireler derneğine saygılarımı sunarım fakat lisans mezunu hemşireler daha tansiyon ölçmesını bılmıyor . lise mezunu stajyer ogrencıler ogretıyor bunlara bence çekirdekten yetişmesei daha faydalı .üni. mezunları sadece tıbbi bilgi birikim sahibi uygulama yok lise mezununda uygulama olunca daha pratık ve bılgılı bu açıklamayı yapanlara yazık

 51. Hemşireler derneği Sağlık Meslek liselerine kaç puanla öğrenci alındığını bir incelesin sonra akıl zeka ilişkisi kursun bakalım.Öğrenci var fen lisesi tutturacak puanla hemşirelik okuyor .Şimdiye kadar sağlık bakanlığında en çok sml hemşire mezunu vardı ne oldu verimsiz miydiler? Bence tam bir saçmalık bu düşünceniz.Hemşirelik lise düzeyinde de olur lisans düzeyinde de .Önemli olan kendini geliştirmektir.Ayrıca Sağlık lisesi çıkışlılar her açıdan daha pratik ve sağlam öğreniyorlar bu gerçektir.
  Bu arada düz lise çıkışlıyım lisans mezunu hemşireyim.
  Lisans okurken 4.sınıfta olup da hastane stajlarında hiçbir şey yapmayıp mezun olanlar var ve hemşirelik mesleğinden de nefret ediyorlar ama sırf atanmak için üniv.hemşirelik okuyan nice öğrenci var inceleyin bakalım.
  Ama sağlık lisesine gidenler daha bilinçli daha donanımlı oluyorlar bu ülkemizde ne yazık ki öyle !

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir