Sağlık Personelinin Atama (Tayin) Yönetmeliğinde Değişen Ne?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personelini kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 26 Mart 2013 tarihi itibariyle bütünüyle değişti. Tüm yönetmelik maddeleri için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı açıklaması

26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemeler şunlardır:

· Tabip ve uzman tabiplerin farklı bir kadroda çalıştığı sürelere de hizmet puanı verilmesine dairdüzenleme yapıldı.

· 657 sayılı Kanun’un 77. maddesi kapsamında ücretsiz izinde geçirilen süreler ile Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde sözleşmeli geçirilen sürelere de hizmet puanı verilmesi sağlandı.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin görev yaptığı ilden başka bir ilde görevlendirilmesi halinde, eşiolan personelin de bu ile görevlendirilebilmesi için düzenleme yapıldı.

· Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşlerinin talepleri halinde eşlerinin görev yaptığı ile atanmasına veya sözleşme süresince görevlendirilmesine imkân sağlandı.

· Kurum içi naklen atamada en çok 5 tercih yapılabilmesi sınırı kaldırıldı.

· Stratejik personelin eş durumundan atamalarında kura şartı kaldırıldı.

·Sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanların başka bir ilde aile hekimliği sözleşmesi imzalaması halinde o ile atanması imkânı sağlandı.

· Kamuda geçici işçi olarak çalışanların eş durumundan faydalanması sağlandı.

· Eşleri özel sektörde çalışanların prim ödeme süresi 4 yıldan 3 yıla indirildi.

· Aynı hizmet grubunda bulunan stratejik personelin eş durumu tayinlerinde eşlerin istedikleri ilde bir araya gelmeleri sağlandı.

· Mazeret tayin talebi uygun bulunan ancak görev yaptığı kurumda kadro olmamasından dolayı ataması yapılamayan personelin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında atanabilmesine imkân sağlandı.

· Mazeret takibinde 6 yıllık süre 5 yıla düşürüldü.

· Eşinden boşanan personele C ve D grubu illerin yanında halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine ya da alt bölge illerine atanma hakkı verildi.

· Terör eylemleri sebebiyle şehit, gazi veya mâlûl olanların Bakanlığımız personeli olan birinci derece yakınlarına döneme bağlı kalmaksızın nakil hakkı tanındı.

· Eş ve öğrenim mazeretinden tayin olanların da bir defaya mahsus alt bölge tayin talebinde bulunabilmeleri sağlandı.

· Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde görev yapan personelin Birlik içinde Genel Sekreterlikçe yer değişikliğine imkân sağlandı.

 • Memurlar.net açıklaması

Ne tür bir değişiklik yapıldığı büyük harfle ve koyu olarak gösterilmiştir.

HİZMET PUANININ NE ZAMAN İTİBARİYLE HESAPLANACAĞI YÖNETMELİKTEN ÇIKARILDI

HİZMET PUANININ EŞİTLİĞİ HALİNDE MAZARETİ OLAN VERİLEN ÖNCELİK KALDIRILDI

YENİ HÜKÜM

Hizmet puanı

MADDE 8 – (1) Personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki personel için her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur.

ESKİ HÜKÜM

Hizmet Puanı

MADDE 9- (Değişik birinci cümle:RG-05/07/2007-26573) Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

BİRLİKLERDE ÇALIŞMAYI SEÇEN PERSONELE HİZMET PUANI VERİLECEK

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hâllerde personele hizmet puanı verilmez:
a) Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde ve birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,

TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİ, BİRİM İÇİNDE OLMAK ŞARTIYLA, 1 YILDA 6 AYI GEÇMEMEK ÜZERE GÖREVLENDİRME YAPABİLECEK

Geçici görevlendirme

MADDE 11 –

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatları, kendi birimleri içinde ihtiyaç hâlinde görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilme bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez.

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ PERSONELİN EŞİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İMKANI

Geçici görevlendirme

MADDE 11 –
(6) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.

HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇEN PERSONELİN EŞİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İMKANI

MADDE 11 –

(9) Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YENİDEN ATAMA YOLUYLA GERİ DÖNME İSTİSNASI KALDIRILDI

Daha önceki yönetmelikte “Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz.” hükmü yer alıyordu. Bu hüküm kuraya tabi olmadan Bakanlık merkez teşkilatına atanma imkanı sağlıyordu. Bu hüküm yeni yönetmelikte yer almadı.

5 OLAN TERCİH SINIRLAMASI KALDIRILDI

Önceki yönetmelikte yer alan “Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. ” şaklindeki ifade yeni yönetmelikte yer almadı. Bu konudaki düzenleme ilan metninde yer alacak.

AİLE HEKİMİ BAŞKA BİR İLE ATANABİLECEK

Yer değiştirme suretiyle atanma ve dönemleri

MADDE 16 –
(4) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personelin, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına yerleşmeleri durumunda, personelin kadrosu bağlı bulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak naklen atanır. Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde PDC’ye göre boş yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak, 26 ncımadde hükümlerine göre naklen ataması yapılır.

KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA İLANININ ŞUBAT VE EYLÜL AYLARINDA YAYIMLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Önceki yönetmelikte yer alan “Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir.” şeklindeki hüküm yeni yönetmelikte yer almamıştır.

BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARI ARASINDA, NAKİL YAPILABİLECEK

Kurumlar arası naklen atama

MADDE 17 –
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatları arasındaki yer değişiklikleri, 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir. Talepleri 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamında uygun görülenlerin ise münhal kadro bulunmaması durumunda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atamaları yapılabilir.

BAŞKA KURUMDAKİ SAĞLIK PERSONELİ, EĞER EŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ İSE, DÖNEM VE KURAYA TABİ OLMAKSIZIN SAĞLIK BAKANLIĞINA ATANABİLECEK

MADDE 17 –

(4) Başka kurum ve kuruluşlarda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi olarak çalışmakta olup eşleri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) bendlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda,

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak,

c) Kamu hastane birliklerinde; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim olarak,

çalışanlar, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atanabilir.

BAŞKA KURUMDAKİ SAĞLIK PERSONELİ, EŞİ ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ İSE, DÖNEM VE KURAYA TABİ OLMAKSIZIN SAĞLIK BAKANLIĞINA ATANABİLECEK

MADDE 17 –

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurlardan, eşleri zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadrolarına, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan atanabilir.

AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIK ELEMANLARI KURAYA TABİ OLMADAN DÖNEBİLECEK

MADDE 17 –

(6) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atanmalarında kura şartı aranmaz.

SAĞLIK VE EŞ DURUMU MAZARETİNE BİNAEN ATANANLAR İÇİN, MAZERETİN DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU 5 YILA İNDİRİLDİ

Madde 18

(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ve 21 inci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra ile 21 inci maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkra hükümleri uygulanmaz.

SAĞLIK MAZARETİNE DAYALI ATAMA RAPORLARI ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN DE ALINABİLECEK

MADDE 19 – (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

EŞ DURUMU TAYİNLERİNDE YENİ KIDEM SIRALAMASI

Eş durumu nedeniyle atama

MADDE 20 –
(3) Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadroları, il müdürü ve müdür, baştabipler, eğitim görevlileri, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık sağlık lisansiyerleri ve diğer lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık ön lisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları; bunlarda eşitlik olması hâlinde fiili hizmet süresi fazla olan, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları ve lise mezunları, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir.

EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN NAKİL İSTEYEBİLMESİ İÇİN ARANAN SÜRE 4 YILDAN 3 YILA İNDİRİLDİ

Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği

MADDE 21
c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâlinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

PDC’DEKİ SAYIYI YÜZDE 30 AŞAN DEVLET YÜKÜMLÜSÜ PERSONEL RE’SEN GÖREVLENDİRİLECEK

(3) Eş veya sağlık mazereti ile atanıp mazeretleri devam eden personel hariç olmak üzere; Devlet hizmeti yükümlüsü personelden bulunduğu birimde PDC’de belirlenen sayının yüzde otuzunu aşanların, öncelikle aynı ilde ihtiyaç bulunan birimlere, mümkün olmaması halinde ise aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaç bulunan münhal yerlere ataması, hizmet süresi dikkate alınarak gönüllülük esasına göre yapılır. Talep olmaması halinde görev yaptığı yerde hizmet süresi en az olan personelden başlamak suretiyle atama yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde hizmet puanı düşük olan personel atanır. Hizmet puanlarının da eşit olması hâlinde ise meslekî kıdemi az olan personel atanır

“Sağlık Personelinin Atama (Tayin) Yönetmeliğinde Değişen Ne?” üzerine 75 yorum

 1. BEN 4/B Lİ ATT YİM.OCAK AYINDA SÖZLEŞME İMZALADIM..EŞİM ASKERİ PERSONEL.ŞU AN İÇİN TAYİN İSTEME HAKKIM VARMIDIR ACABA?

  1. Stratejik personel her zaman tayin isteyebilir. Siz yönetmenliği boşverin istediğin zaman geçebilirsin eşinin yanına.

   1. okadar kolay olmuyor işte..eşim polis memuru,kura açıldığı zaman gidedeğim yerde boş pozisyon olmadıkça gıdemıyorum.anestezi teknikeriyim ve altı aydır beklıyoruz.dava açtık onu beklıyorz artık

    1. Stratejik personeller için kuraya bakılmaksızın nakli yapılıyor diye biliyorum. Bizim hastaneden bu şekil gidenler oldu. Arkadaşımda aynı durumda olduğu için araştırıp soruşturdum. Bence sizin yanlışınız var. Umarım bir an önce eşinizle ortak bir noktada buluşursunuz.

     1. keşke dediğiniz gibi olabilseydi,kadrolular gibi dilekçemizi verip gitseydik.

    2. arkadaşlar 4 b liyim eşimde dörtbeli ama ayrı yerlerdeyiz bu bizede hak tanın dımı hemen tayin isteye biliyo muyuz bilen varsa cevap yazsın

    3. aynen öle boş pozisyon olmadıkça olmuyor bu değişklik sadece 4/b liler için ise çokgüzel olmuş ama bi yönden şuda düşündürücü benim kadrom eski çalıştığım yerde gözükecek boş yer kaplayacak ve ordaki arkadaşlar sıkıntıya girecek boşuna yer tutmuş olcam hemde hastane 5 ay gönderip 1 ay sana ihtiyacımız var derse buraya gel derse nolacak ?bizleri tatmin eden cevaplar henüz yok iyi bi açıklama şart…

     1. bu açıklamalar 4bliler için geçerlimi, onunla ilgili bir açıklama yapılmamış.sözleşmelileride kapsadığına emin olamadım

  2. 5 inci maddeye bakınız.O maddede 4 blilerin tayını yönetmelikle yapılır yazıyor. Bizim tayınlar ile alakası yok.Sadece kadroluları kapsıyor.Sözleşmelşi personel için ayrıca kanun çıkartılmalı ve maddeye Zorunlu sebeplerle tayını çıkan personelin eşleri atama süresince istedikleri taktirde atama görür maddesi eklenmelidir.

  3. 4/B personelin eş durumu tayini sadece şubat – mart gibi yapılıyor. Ancak fiilen bir yılı doldurmuş olması ve eşi stratejik personel olması gerekiyor. bunun dışında eşi 4/b li olan 4/b li çalışanlarda müracaat edebilir, ancak nadiren yapılıyor tayinleri.

  4. ben 2 5 yıldır 4b li ebe olarak çalısmaktayım eşim askeri personel ben kurayı beklemeden tayin isteyebilirmiyim çok acil cevap yazın lütfen

  5. ben 2 5 yıldır 4b li ebe olarak çalısmaktayım eşim askeri personel ben kurayı beklemeden tayin isteyebilirmiyim çok acil cevap yazın lütfen birde kadro verilecek mi acaba bu dönem

   1. Mehtap hanim yazıyı yazalı 3 yil olmuş suan ben aynı durumdayım polis memuruyum esim üniversite hastanesinde 4b li radyoloji teknisyeni olarak calisiyor diyarbakıra atandim esimin tayin durumu ne olacak kara kara düşünüyorum siz bu problemi cozebildiniz mi ?? Cevap yazan birisi olursa cok sevinirim

 2. Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde görev yapan personelin Birlik içinde Genel Sekreterlikçe yer değişikliğine imkân sağlandı.

  Burdan anladığımız iki genel sekreterin onayı ile yer değişikliği oluyormu ?

 3. ben 4blı hemsıreyım esımın ozel sektorde ıkı yıl sgksı odendıkten sonramı ben onun yanına gıdebılcem yanı???

  1. 4/b li oldunuz için, eşinizin iki yıl ssk’lı olması onun yanına gitmenizi sağlamaz. bu durum kadrolular için geçerlidir.

 4. Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşlerinin talepleri halinde eşlerinin görev yaptığı ile atanmasına veya sözleşme süresince görevlendirilmesine imkân sağlandı.AÇIKLAMASI…acaba 1 yıl çalışmak gerekmediği anlamınamı geliyor.ya birileri aydınlatıcı bir açıklama yaparsa çok sevineceğiz..

 5. ben 4b li hemşireyim eşim statejik personel ben bu durumda dönemi beklemeden tayin isteyebilirmiyim

  1. 4/b li eş durumu tayin dönemi şubat mart gibi. ama siz genede isteyin. bir yılınız doldu ise yapabiliyorlar.

 6. tanımlamalar kısmına bir bakın personel derken kadrolu personelden bahsediyolarmış….niye ?çünkü sağlık bakanlığında 4bli personel yok,hepsi kadrolu,onlar kadrolular ile aynı liseyi aynı üniversiteyi okumadı,aynı kpss puanı almadı,aynı işi yapmıyorlar,onlar evlenemez çocuk sahibi olamaz , eşi zorunlu hizmete tabi olamaz, bırakın sağlık bakanlığı personeli olmayı, sözleşmeliler insan bile değil…uzaydan inmişler akp nin seçim sonrası işe alınan ne olduğu belirsiz mahlukatlarıdır onlar…

 7. 4blileri kapsamıyormuş.personel den kasdettiği –> Personel: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları)

 8. arkadaşlar 4/B li yim aile sağ. elamanı olarak çalışıyorum. asıl kadrom hastanede galiba ücretsiz izinli sayılıyorum bu durumda hizmet puanım işlermi bilgisi olan varmı

  1. YOK.
   4/B li personel fiilen çalıştığı kurumda en az bir yıl çalışmadıkça tayin isteyemez.
   Becayiş her zaman yapabilir. (bir yıl şartı var tabiki)
   İptal – İhdas yaparak il içinde yer değiştirebilir. (bir yıl bekleme şartı yok)

 9. Ben 3 yıllık kadrolu mebde öğretmenim. Eşim ise 1.5 yıllık Kars’ta sözleşmeli diş hekimi. haziran ayında kadroya alımları olacağı haberi var. Eğer haziranda kadroya geçirilir ise benim yanıma eş durumu tayini yapabilir mi? Yapabilir ise en yakın ne zaman eş durumu tayini yapabilir? Veya haziranda kadroya alındıktan sonra iller arası yer değiştirme tayinleri ne zaman yapılır

 10. merhabalar eşim 4 bli att ben ise askeri personelim eşim 1 senesini doldurmak zorundaymıs yanıma gelebilmek için kuralar temmuzda 1 senesi ise 3 temmuzda dolacak sizden istediğim farklı mevzuat ile başvuru yapabilirmiyiz

 11. ben 4b li olarak çalişıyorum ocak ayında başladım işe başka bir ile nasıl gidebilirim lütfen biri cevap yazsın

 12. eşim sigortalı 6yıldır ama 4 ay önce yerdeğiştirdi sigortada kesinti yapmadık.kadrodan sonra tayin istesek gidebilirmiyim acaba lütfen cevap yazın

 13. 4 b li olarak tıbbı lab teknikeri olarak atandım atanmadan önce hemşirelik 2 sınıfa geçmiştim atandıktan sonra hemşireligi dondurdum egitim durumundan tayin isteye bilirmiyim acil cvp vere bilirmisiniz …..

 14. suan tercıh donemı.unıversıte hastanesı yazmayı dusunuyordum ama tayın hakkı yokmus dıye duyum aldım.oyle bısey var mı gercekten mevzuat nasıl ıslıyor yardım ıstıyorum…..?????????

 15. arkadaşlar ben 1 yıldan beri 4/b olarak çalışıyorum.657 gectikten sonra nezamn tayin istiyebilirim.şuanda bekarım.şimdiden teşekkürler

 16. kamuda diş hekimiyim.eşim 7 yıldır özel sektör çalışanı.stratejik personel olduğum için eş durumundan tayin yaptırma şansım var mı.

 17. Arkadaslar ben 4b li 1.5 yildir calisan hemsireyim konya sehir bolge planlamayi kazandim ankarada calisiyorum konyaya nasil hastanemi aldirabilirim lutfen bilen varsa yardimci olabilir mi

 18. 1 yıldır 4b li olarak çalısıyorum. 657 geçtikten sonra ne zaman tayin isteyebilirim. tesekkürler

 19. sayın editörüm lütfen bi CEVAP istiyorum aralık ayında 4 b li atandım kadro geldi hemen tayin istiyebiliyormuyum 1 sene çalışma zorunluluğu varmı açıklık getirirseniz çok sevinirim.İyi çalışmalar. Aynı kurum att yim.

 20. şuan üniversite hasyanesinde çalışıyorum. 2013 martta sağlık bakanlığının kurumlar arası geçiş kurasına katıldım ve istanbul kuzey bölgeyi kazandım. eşim istanbulda. ben başka bir ildeyim. ama hastanem muvafakatımı vermiyor. resmi olmayan bir sıra yapmışlar. istediklerini gönderip istemediklerini bekletiyorlar. 6aydan beri bekliyorum. yasal olarak bu konu ile ilgili verilmiş bir hakkım var mı acaba? ayrıca bakanlığın belli bir süresi var mı? hakkım yanar mı? lütfen bu konu ile ilgili bilginiz varsa yazarmısınız? çok zor durumdayım..

 21. merhaba ben yeni mezun diş hekimiyim. üniversitede istanbulda 2. öğretim inşaat mühendisliği kazandım.devlette atamaya başvurucam ama bir yandan da okumak istiyorum hep bu iki mesleğe ilgim vardı.atandığım takdirde tayin alınabilir mi yoksa çok mu saçma bir soru soruyorum hiç bilgim yok da tayinle ilgili

 22. mrb bir sorum olacaktı müdürlüklerden aynı il içerisinde hastaneye geçiş için ne gibi bir yol izlemeliyim bir yılım doldu geçiş yapabilirmiyim cevap verirseniz sevinirim

 23. ben 13 aydan beri 4/b’li olarak çalışıyorum. 13. ayımda kadroya geçtik. her yerde konuşulan atanılan yerde 2 yıl bekleme şartı var mı? yoksa ben önümüzdeki tayın döneminde tercih yapabiliyor muyum?? teşekkür ederim.

 24. ben pratisyen dr yim dhy ye başlicam. eşim özel sektörde 4 yıldır çalışıyor. Eş durumu atamasında yanına gidebilirmiyim??

 25. meraba ben ilçe devlet hast.elk.teknisyeni olarak görev yapıyorum. dgs ile il merkezinde mühendislik kazandım.eğitimden dolayımerkez ile gidebilirmiyim.

 26. ben 4bli olarak calışıorm ocakta basladım göreve simdi kadroya gectik bu kadroya geciş süresi tamamen bittikten sonra tayin isteyebilirmiyim hemen eşim sigortalı 3-4 senedir

 27. merhaba ben hem ünv. hemşirelik okuyorum hemde sağlık ocağında kadrolu hemşireyim . sağlık ocağında nöbet kalktı. gündüz mesaiye gelmem gerekiyor . sağlık ocağından devlet has. geçici görevlendirme var mı

 28. ben üniversitede sağlık personeliyim eşim asker ben şimdi sağlık bakanlığına gecebiliyomuyum
  17. maddede yer aldığı gibi bilgisi olan var mı veya emsali olan

 29. merhaba:ben 1 ay önce çalıştığım hastaneden il içi başka bir hastaneye tayin o

  ldum.ancak tekrar eski çalıştığım hastaneye nasıl dönebilirim.lab. tek.kadroluyum.dönebilme yolları nelerdir.tesk.

 30. mrb sözleşmeliyken kadroya geçenlere bulunduğu ilde fiilen 2 yıl çalıştıktan sonra ancak tayin isteyebileceğini söyledi bakanlık.hemen tayin isteyebilir haberlerini neye dayanarak söylüyorsunuz.sadece eş durumu ve alt bölge tayinin de süre sınırlaması yokmuş..bu konuda sizin yorumunuz nedir sayın editör?

 31. 657 kadrolu hemşireyim.. eş durumu tayini ile geldigim kastamonudan eski görev yerim olan alt bölge erzincana geri dönmek istiyorum? alt bölge tayinim olur mu?

 32. sağlık durumu mazeret tayini ile alakalı olcak benim sorum..
  kronik hastalıkları olan 65 yas üzeri ailemizin yanına gidebilmek için sağlık mazereti ile tayin istenebilir mi ?

  ( anne baba bazı rahatsızlıkları var ve memur cocuklarının yanına gelemiyorlar, memur ailesinin yanına gidebilir mi ?

 33. bu nasil istir soruyorum soruyorm cevap yok ! hep evlilere es durumundan gidebilirsin cevabi var ama bize yok.
  ocakta ise basladim yeni kadro aldim daha bir yilum dolmadi aralikta tayin isteyebilirmiyim attyim ???

 34. kamu çalışanıyım ama işci kadrosunda eşim 4b li olarak işe başladı 2,5 ay oldu ama ayrı illerdeyiz eşim benim yanıma eş durumunda tayin olabilirmi?

 35. kadrou hemşire alarak atansam 1 yıl olmadan eşim polis onun yanına gelebilir miyim ne kadar zamanda geçireim olursa bi de

 36. Eşim kadrolu bir uzman diş hekimi, ben ise özel bir klinikte sigortalı olarak çalışan bir uzman dişhekimiyim. 4 yıldır sigortalıyım ve 2 yıldır aynı klinikte çalışıyorum .Yeni yönetmeliğe göre dişhekimleri de stratejik personel olarak kabul ediliyor ve yönetmeliği okuyunca sanki atamaları yapılmıyormuş gibi bir anlam çıkartılıyor. Bu konuda bir görüşü olan var mıdır? Eğer böyle birşey mevcut ise bu konuda dava açan var mıdır?

 37. 2013 yılı torba yasa ile kadrolu hemşire oldum eşim askeri personel şuan ilçede dev.hastanesinde yim eşim ile aynı ilde farklı ilçelerde görev yapıyoruz eşimin bulunduğu ilçede aile hekimi ile anlaşabilirmiyim bilen varsa lütfen acil cvp yazın

 38. Ben lisans mezunu ebeyim 2013/2 atamalarinda diyarbakira atandim es tayinine basvurduk esim bursa da 11 yildir sgk guvenceli calusiyor ama sgksinda son yilda 2 ay bosluk var es tayininden yararlanabilirmiyiz

 39. ben kadrolu ebeyim 1 buçuk yıldır çalışıyorum. başka bir ilde yüksek lisans yapıcam eğitim durumundan dolayı tayin çıkabilirmi ? eğitim süresi 3 yıl.

 40. merhaba eşim 2 yıllık şanlıurfa da kadrolu hemşire ben ise 3.5 yıldır hatay da özel sektörde çalışmaya devam ediyorum kısmetse haziran ayın da tayin isteyeceğiz eşim şu anda ücretsiz doğum izninde acaba tayinimizin çıkmaması için bir neden var mı?

 41. ben 1,5 yıllık hemşireyim eşim öğrenci yanına tayin isteme sansım nedir. 2 yılın donmasını beklemek zorunda mıyım.

 42. benim eşim iki buçuk sene siverek devlet hastanesinde çalışıyor bende..15 aydır aile sağlığı merkezinde çalışıyorum eş durumu tayininden yararlanabilirmiyiz

 43. mrb ben tayin isteyip alt bölge ile geçiş yaptım fakat eski yerime geri dönmek istiyorum bununla ilgili ne yapmam lazım attyim

 44. Ben 2. Bölgede çalışıyorum 1.bölge olan izmirde oğlum üniversite kazandı .ben onun yanına gidebilirmiyim. 25 yıllık sağlık çalışanıyım yardımcı olursanız sevinirim

 45. ben kadrolu hemşireyim 6 aydır çalışıyorum . eşimde sözleşmeli hemşire olarak başka bir ilde çalışmaya başladı. benim çalıştığım ilde üniversite hastanesi yok . benim eş durumundan eşimin çalıştığı ile tayin olma şansım var mı:?
  nasıl bir yol izlemelyiz?

 46. Ben 657 li diyaliz teknikeri yim 2013 ağustosta göreve başladım asaletimi de aldım ne zaman tayin isteyebilir im

 47. Ben 1.sınıf üniversite öğrencisiyim, eşim hemşire, Eş tayininden yararlanabilir mi Bursa’dan sakaryaya gelmesi için?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir