2013 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası (İl Dışı Tayin)

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.09.2013 tarihi Cuma günü Kura İşleri Daire Başkanlığı tarafından noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

 Münhal Kadrolar

Dönem tayini başvuruları; Ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://yonetim.sb.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Dönem tayinine başvuracak olanlar, PBS üzerinden dolduracakları 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Başvuru Formu’nun çıktısını imzalayıp amirine veya notere onaylatmak suretiyle Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.) Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Sağlıkta il Dışı Atamalar Nasıl Yapılır Haberi için Tıklayınız

1İstihdam Planlama Komisyonu’nun 16.05.2013tarihinde yapılan toplantısında 2013 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasıhakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır.

Birinci madde kapsamındaki kısıtlama 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için uygulanacaktır.
2Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
3632 Sayılı KHK kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına memur kadrosunda atanan personelden kura son başvuru tarihiitibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.
4Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında (nokta tayin) ilan edilmiştir.
5Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için,kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrosunda fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
6DHY’ li olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
7Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
8-Kuraya başvuran tüm personel kadrosunun bulunduğu ilde tercih yapamayacak olup diğer iller için yalnızca kadrolarının bulunduğu kurumların münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.
9-Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2013tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
a) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.
b) Alınan itirazlar değerlendirilerek, PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
10Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyenler, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet adresi üzerindenilan edilecek, PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri ilan edilecektir.
11Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeyealınmayacaktır.
12a) 2012 Eylül, 2013 Ocak Kurum İçi Naklen Atama ve 2013 Haziran Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kuraları sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21inci maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma işlemleri yapılmayacaktır.
c) 03.09.2012 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.
13-Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikerikadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
14Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları yapılmayacaktır.
15a)Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’ si devam eden, herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan, ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’ si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve Birlikler’ den (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Sağlık Bakanlığında olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben göndermeleri gerekmektedir.
16 a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – Expanded),SSCI (SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitationIndex) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – Expanded), SSCI (SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak’ ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.(Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’ si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.)
b)Belge gönderenlerin incelemeleri yapıldıktan sonra ret edilenler internet adresi üzerinden ilan edilecek olup PBS üzerinden itirazlar alındıktan sonra inceleme sonuçları PBS üzerinden ilan edilecektir.
c)Eğitim kliniği bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerini tercih eden ve bu maddenin a) bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.
17 Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve Birlikler aracılığı ile gönderecekleri iptal dilekçeleri17.09.2013 tarihi saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığına ulaşması halinde değerlendirilmeye alınacaktır.
18Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
19Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.
2013 EYLÜL DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ
 
SIRA
TARİH
AÇIKLAMA
1
28 Ağustos 2013 Çarşamba-03 Eylül 2013 Salı Saat 18:00’a kadar
Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması
2
09 Eylül 2013 Pazartesi Saat 18:00’a kadar
Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati
3
17 Eylül 2013 Salı
İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların ilanı
4
17 Eylül 2013 Salı-18 Eylül 2013 Çarşamba Saat 18:00’ a kadar
İnceleme sonrası ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının alınması
5
26 Eylül 2013 Perşembe
İtiraz sonuçlarının ilanı
6
27 Eylül 2013 Cuma
KURA TARİHİ (Yeri ve saati internet adresinden ilan edilecektir.)

 

“2013 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası (İl Dışı Tayin)” üzerine 20 yorum

 1. sayın editör kadrolu olarak saglık memuru olarak toplum saglıgı merkezıne atandım ben sözlşemli alımlara tercih yapabiliyor muyum yada kasım ayında kı kadrolu alımlara tercıg yapablıyor muyum acaba lutfen cevap verır mısınız birde sayın editör yakında sözleşmeli alım var dıye duydum ne kadar dogru lutfen soyler mısınız cok acil rica ediyorum sayın editör beklıyorum lutfennn

  1. kadrolu atandıysan bidahaki sözleşmeli alımlarda kpss puanınla tercih yaparsın ama kadrolu yerleştirmelerde yapamazsın yani merkezi.

 2. editör neden cevap vermıyosun bizde sana güvenıyoruz ıste soyler mısın lutfen duydugun bırşeyler kesinilkle vardır lutfennn

    1. peki bu size son sorum sayın editör yakında sözleşmeli alım var dıye duydum dogru mu lutfen cevap verır mısınız ?

 3. merhaba… burda bir ilde çalışan aynı ile tayin isteyemiyor diye belirtmiş.doğrumu şimdi ben istanbulda çalışıyorum istanbul için tercih yapamayacakmıyım.tşk…

 4. sayın editörun cevap verecegı yok ya anlamıyorum neden bırşey bılıyorsanız soylemıyorsuunuz sayın edıtorum lutfen ya sizde tahmını bı ay bellıdır

 5. kasımdan önce sözleşmeli alım olacak mı sayın editör bildiğiniz,öğrendiğiniz herhangi bişey yok mu bununla ilgili bir kez cvap verirseniz iyi olur lütfen.

 6. sayın editör en son atanma tarihinden iki yıl sonta derken tayin için ne demek istemiş yani işe başladığımız tarih mi

 7. 2013 EYLÜL AYI SAĞLIK ATAMALARINDA YENİ UYGULANAN KANUNLARLA ASIL ADALET SAĞLANMIŞTIR.BU KANUNU ÇIKARAN VE KABUL EDENLERE ÇOOOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.SAĞLADIĞI FAYDALAR ÇOK FAZLADIR…BİR KAÇI;
  1- HİZMET PUANI YÜKSEK –25000-67000 arasında OLAN (ÇÜNKÜ:EMEKLİLİK YAŞI GELİP BİR TÜRLÜ EMEKLİ OLMUYORLAR NEDENSE..) HEMŞİRE ÜNVANLILAR,NERDEYSE HER ATAMADA KEYFİ TERCİH YAPIYOR,H.PUANLARI YÜKSEK OLDUĞUNDAN BAŞKALARININ İHTİYACI OLAN KADROLARA GEÇİŞİNİ ENGELLİYORLARDI.AZ DA OLSA BUNUN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLDU.2013 EYLÜL AYININ ATAMA SONUÇLARINA BAKARSANIZ ÇOĞU BÖLGE İLLERİNİN H.PUANININ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜRSÜNÜZ.
  2- KAMU DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞANLAR,DİĞER SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN–ESKİ– HEMŞİRELERİN SÜREKLİ TERCİHLERİNDEN ÖTÜRÜ BİR TÜRLÜ İSTEDİKLERİ YERLEŞİM YERİNE ATANAMIYORLAR.BU AYRIM SAYESİNDE BUNUN DA ÖNÜNE GEÇİLDİ.”TAYİN İÇİN BİRİLERİNİN EMEKLİ OLMASINI MI BEKLEYECEKTİK???!!GERÇEK ADALET ŞİMDİ SAĞLANDI SAĞLIKTA!!..ANLAYANA!!!.

 8. slm arkadaşlar ekimde kadroyu aldık peki bundan sonra kurum içi atamaya baş vurabiliyor muyuz yoksa 2 yıl şartı war onu mu beklemek gerekiyor … cwp werirseniz sewnrımm iyi günler..

  1. maalesef arkadaşım.sözleşmeden kadroya geçince sanki tayinler kolaylaştı gibi lanse edilmesi çok saçma hatta daha da zorlaştı.şimdi bulunduğun yerde 2 yıl çalışma şartı var.üstelik eş tayini de kadroyla gelmedi 4bliyken de vardı zaten o.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir