3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ni 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Starlight Resort Hotel Antalya’da düzenleyeceğimizi sizlere duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kongremizi, ilk iki kongrede olduğu gibi, yine Sağlık Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, DSİ ve İLBANK işbirliğinde düzenleyeceğiz.

Bilindiği üzere kongrelerimiz ilke olarak “Suya Dair Her Şey” temasını benimsemiştir. Suyu, sağlığa dokunan her yönüyle ele aldığımız Su ve Sağlık Kongresi, ilkinden itibaren ülkemizden ve yurt dışından pek çok kurum/kuruluş ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Çünkü su, yaşam için sahip olduğumuz en önemli doğal kaynaklardan birisidir.

Yeryüzünün 3/4’ünün sularla kaplı olmasına rağmen insani tüketim amaçlı kullanılabilecek su kapasitesi, var olanın %1’inden daha düşüktür. Hızla artan dünya nüfusu, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler bir yandan su kaynaklarında azalmaya, diğer yandan kirlenmeye neden olmaktadır. Günümüzün en önemli gündem konularından birisi olan iklim değişikliği de su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.

Suyun yokluğu, azlığı ve kalitesi, doğrudan ya da dolaylı olarak insan sağlığını etkileyen sonuçlara neden olmaktadır. Yanı sıra su yönetimi, kamu ya da özel, pek çok sektör/kurum/kuruluşun işbirliği içerisinde, çok paydaşlı bir yaklaşımla çalışmasını gerektiren bir sorumluluk alanıdır.

Kongre temasına uygun olarak katılımcı hedef kitlesini, bilimsel ve hizmetsel anlamda “Su İle İlgilenen Herkes” oluşturmaktadır. Katılımcı hedef kitlesi arasında başta sağlık ve tıp alanında çalışan akademisyenler olmak üzere, su bilimleri mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında çalışan tüm akademisyenler; belediyeler, il özel idareleri, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzu ve kaplıca işletmecileri, su kalitesi izlemesi yapanlar, su dezenfektanlarını üreten ve satanlar ile sivil toplum kuruluşları sayılabilir.

Kongremiz ülkemizin bulunduğu coğrafyada, su-insan-sağlık ilişkisine çok paydaşlı yaklaşımla vurgu yapan örnek bir organizasyon olarak yer almaktadır.

Kongre kapsamında düzenlediğimiz yarışmalar, sergiler ve oluşturduğumuz kongre ormanı da sosyal sorumluluk çalışmalarının çok güzel örnekleri olmuştur.

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ni de sizlerin katılımı ve katkılarıyla, zengin bilimsel içerik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirmek istiyoruz. Bilimsel ve hizmetsel anlamda su ile ilgilenen herkesi, suya dair her şeyi konuşmak üzere Kongremize davet ediyoruz.

Dünya İnsani Eylem Forumu

İnsani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve işbirliği olanaklarını artırmak için düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu (World Humanitarian Action Forum) 15-16 Ekim 2019’da İstanbul’da Türk Kızılay ev sahipliğinde düzenleniyor.

İlki 2017 yılında Londra’da düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumunun en önemli çıktılarından olan Kuzey ve Güney coğrafyaları arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek fikrinden hareketle; 2019 yılında düzenlenecek olan Forum’un amacı insani yardım alanında politika yapıcılar ve saha aktörler arasındaki iletişim ve işbirliğine dayalı yeni kanalların açılması olarak belirlenmiştir.
Dünya İnsani Eylem Forumu, Türk Kızılay ve İnsani Yardım Forumu (The Humanitarian Forum) işbirliğinde Kızılay ve Kızılhaç Hareketi Federasyonu, uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları, devlet temsilcileri, özel sektör ve uluslararası fon sağlayıcıların katılımları ile düzenlenecektir
Forumda aşağıda belirtilen konularda çalıştaylar gerçekleştirilecektir:

 • Finans: İnsani yardım sektörünün finansal sistemleri, finansal erişim için özel sektör ve teşebbüsleri barış ve kalkınmaya engel olan terör gruplarının finansmanı ve para akışı, günümüz finansal teknolojilerinin dünyaya entegre edilmesi (ödeme şekilleri: kripto para, blok zinciri, mobil ödeme),
 • Yerelleşme: İnsani yardım sektöründe yerel yönetimlerin rolü, yerel yönetimlerde öne çıkan liderlik örnekleri/ modelleri, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimler ile işbirliği, belediyeler için sürdürülebilir yatırım örnekleri ve kapasite geliştirme çalışmaları
 • Çatışma: Çatışmanın tanımı ve çatışma problemlerine örnekler, çözüm önerileri (işbirlikleri, insani yardım diplomasisi), çatışma çözümlerine yönelik tarafların rolleri ve etkileri (etik tartışmalar, yerel liderliklerin güçlendirilmesi ve barış çözümüne etkileri)
 • Dirençlilik: Dirençlilik tanımı (insani yardım ve dirençlilik), iklim değişikliği (iklim değişikliği kaynaklı felaketler, devlet yönetimlerine ve sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler), afet risk yönetimi

2 gün sürecek olan Forum kapsamında katılımcılar; network kurma oturumları, Al Jazeera ve TRT World tarafından verilen insani yardım ve iletişim temalı eğitim programı gibi çeşitli etkinliklere katılma fırsatı elde edecektir.

Forum hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.whaf.org.uk

1.Karadeniz Pediatri Günleri

Değerli Meslektaşlarımız,

1.Karadeniz Pediatri Günleri’nin 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Trabzon’da düzenleneceğini duyurmak ve sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Tıbbın bütün alanlarında olduğu gibi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında da hızlı bilgi artışının yanı sıra aynı hızda bir bilgi kirliliği de ortaya çıkmaktadır. Amacımız, konularının uzmanlarıyla sizleri buluşturarak; bilimsel standardı yüksek konferanslar, paneller, uydu toplantıları ve kurslar aracılığıyla bilgilerinizi en doğru biçimde güncellemektir. 1. Karadeniz Pediatri Günleri’nin ilk günü kurslara, sonraki günler ise kongre, panel ve uydu toplantılara ayrılmıştır. Ayrıca, sözlü bildirilere ve posterlere de yer verilecektir. Bilim kurulu tarafından seçilen bir kısmı serbest bildiri ve posterlere teşvik ödülleri vermeyi planlamaktayız. Özgün ve orijinal çalışmalarınızı sunmak üzere hazırlamanızı bekliyoruz.

Gün boyu devam edecek bilimsel programın yanı sıra ilginizi çekeceğini umduğumuz sosyal programlara da yer vereceğimiz 1. Karadeniz Pediatri Günleri’nde pediatri uzmanlarını, tıpta uzmanlık öğrencilerini, pratisyen hekimlerini, aile hekimlerini ve pediatri ile ilgili hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını aramızda görmeyi bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Fazıl Orhan 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu

Değerli Katılımcılarımız,

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İzmir MS Derneği tarafından düzenlenen “4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu”nun 4-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bünyesinde Tıp Fakültesi Konferans salonunda yapılacağını bildirmekten büyük mutluluk duymaktayız.

MS’li bireylerin hastalıkları nedeni ile ortaya çıkan aktivitelerdeki kısıtlılıkları veya günlük yaşama katılımdaki yetersizlikleri, sosyal çekilme ile baş edebilmelerini, optimal fonksiyonlarının sağlanması ve yaşamlarını bağımsız sürdürebilmelerini hedeflediğimiz ve ortak bir amaç üzere bir araya gelen Nöroloji, Fizik tedavi uzmanları ve Fizyoterapistlerden oluşan multidisipliner ekip çalışması ile ortaya çıkan bilimsel etkinliğimizin bu yıl dördüncünü yapmaktan dolayı onur duymaktayız.

Multipl Skleroz hastalığında fiziksel, bilişsel ve sosyal yönü ile nörorehabilitasyon uygulamaları ve yeniliklerin tartışılacağı, alanında geniş bilgi ve tecrübeye sahip değerli hocalarımızın deneyimlerini bizlerle paylaşacağı bu multidisipliner sempozyumda, deneyim ve bilgilerin aktarımı hepimiz için yol gösterici bir bakış açısı kazandıracaktır.

1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Diyabet Çalışma Grubu tarafından, ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu3-5 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşecektir.

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı ilerlemelerle çocukluk çağı diyabetinin tanı, ayırıcı tanı, tedavi ve izleminde birçok yenilikler olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Diyabet yönetiminde bütün bu gelişmeleri diyabetli çocuk ve ailelerin yaşamına uygulamak gerekmektedir. Tanısal süreçten tedavisine kadar diyabet yönetimi multidisipliner yaklaşım gerektiren ve yaşamın tüm alanlarını içeren bir etkinlikler bütünüdür. Çocukluk çağının uzun ve ihtiyaçları birbirinden farklı psikososyal süreçler barındıran dilimlerin bütünü olduğu düşünüldüğünde diyabetle yaşamın gereksinimleri de farklılaşmaktadır. Bir yenidoğan diyabetinin yönetimi ile çocuk ve ergenin gereksinimleri bambaşkadır. Tip1,Tip2 Diyabet ile monojenik diyabetin tedavi yaklaşımları birbirinden farklıdır. Kreşteki bir diyabetli yavrumuzla, üniversite sınavına hazırlanan gence yaklaşım değişecektir. Bütün bunlar iyi bir diyabet yönetiminde çocuk endokrinoloji uzmanı, diyabet eğitim hemşiresi, beslenme uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanının işbirliği ile çalışması, her paydaşın üzerine düşeni yapması ve tüm ekibin yüksek düzeyde bilgi, beceri ve uygun davranış kazanması ile mümkün olacaktır. Diyabet ile ilgilenen ekiplerin yalnızca hastanelerde hizmet vermesi de yeterli değildir. Çocukların yaşadığı tüm çevrelere dokunmaları; aile bireyleri başta olmak üzere kreş, okul, servis gibi yaşam alanlarına da ulaşmaları gerekmektedir. Çocukluk çağı diyabetinin yaşamın her alanında yönetilebilmesi için diyabet ekiplerinin gelişen ve değişen bilgi ve becerilerle donatılması, diyabetli çocuk, ailesi ve çevresine bütüncül yaklaşımın benimsetilmesi 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu’nun en önemli amacıdır. Bu amaç doğrultusunda Sempozyumda, diyabetin bütün alanlarının konuşulup tartışılacağı bilimsel düzeyi yüksek bir ortam yaratılacaktır. Ayrıca Okulda Diyabet Programı başta olmak üzere diyabetteki sosyal projelere geniş yer verilecektir. Sempozyumumuzda diyabetle ilgili araştırmalarımızın sözlü ve poster sunumları olacak, ilginç ve yönetimi güç olgular tartışılacaktır. Ülkemizdeki diyabetli çocuk ve ergenlere yüksek kalitede hizmet verebilmek amacıyla diyabet ekibinin bilimsel ve davranışsal niteliğini artırmayı hedefleyen sempozyumun yararlı ve verimli geçmesi sizlerin vereceği katkı ve desteklerle mümkün olacaktır. Tüm diyabet dostlarını sempozyumda görmeyi umud eder, vereceğiniz destekler için .teşekkürlerimi iletirim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Zehra Aycan
Sempozyum Başkanı
Düzenleme Kurulu adına

Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi

Kongre İsmi

Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi

Kongre Tarihi ve Merkezi

26 – 29 Eylül 2019 / Sheraton Çesme Hotel, Resort and  Spa, İzmir 

Toplantı Ön Programı

25 Eylül 2019 Stantların Kurulması 
26 Eylül 2019 Otele Giriş / Kayıt İşlemleri /Kurs Programı 
27 Eylül 2019 Bilimsel Program 
28 Eylül 2019 Bilimsel Program 
29 Eylül 2019 Bilimsel Program, Otelden Ayrılış 

Önemli Tarihler

Erken Kayıt Ücretlerinden Faydalanmak İçin Son Tarih : 14 Haziran 2019 

Erken Konaklama Ücretlerinden Faydalanmak İçin Son Tarih : 14 Haziran 2019 

Son Bildiri Gönderim Tarihi : 29 Ağustos 2019 

Yaka Kartı

Kongre alanına girecek her misafirimizin gerekli kayıt işlemini tamamlamış ve yaka kartını almış olması gerekmektedir. Tüm kongre alanlarına giriş ve çıkışlarda yaka kartı kontrolü yapılacaktır, yaka kartlarının kongre boyunca takılması zorunludur.

Sağlık Bakanlığı ve SGK Onayı

Kongreye kayıtlı hekimlerin, Sağlık Bakanlığı ve SGK kuruluşlarındaki görevlerinden izinli sayılabilmeleri olanağı sağlanacaktır. Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. 

Sergi Alanları

İlaç, tıbbi malzeme ve kitap alanlarında ürün sahibi firmalara geniş bir alan ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte kayıt yaptırmış olma şartı aranmaktadır. Sergi alanlarının açılış ve kapanış saatleri aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

26 Eylül 2019 13:00 – 18:00 
27 Eylül 2019 08:00 – 18:00 
28 Eylül 2019 08:00 – 18:00 
29 Eylül 2019 08:00 – 12:00 

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

Türk Tıp Dünyası Kurultayının altıncısını 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz.

Ana teması “Biyoteknoloji” olarak belirlenen kurultayımıza katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.

Biyoteknoloji terimi günümüzde “Bilgi birikimi, ürün ve hizmet üretimi amacıyla canlı ya da cansız organizmaların değiştirilmesi için bilim ve teknolojinin canlı organizma, parça, ürün ve modellere uygulanması” işlemlerinin tamamını ifade etmek içim kullanılmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi biyoteknolojideki gelişimin yönünü insanın değişimi belirlemektedir. İnsanların yaşam tercihlerinin ve alışkanlıklarının değişmesi, yaşam sürelerinin uzaması, bağışıklık düzeylerinin değişmesi ve çevresel etkenler özellikle sağlık biyoteknolojisinin sürekli bir değişim ve yenilik içerisinde bulunmasını gerektirmektedir.

Sağlık alanındaki gelişmelerin neticesi ile yaşam süresi uzamakta, erken ölümlerin önüne geçilebilmektedir. Dolayısıyla nüfusun artış eğilimi ile sağlık hizmetlerinde oluşan ihtiyacın hızlı giderilmesi, biyoteknoloji alanındaki yatırımların artırılması ve bunların sonucu olarak ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşmesi ile olacaktır. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçeler her sene artmaktadır. Türkiye’de 2017 yılında GSYİH’nin yaklaşık %1’i Ar-Ge harcamalarına ayrılmıştır.

Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren sağlıkta dönüşüm hamlesi ile başlattığı reform çalışmaları ile sağlık uygulamaları vizyonunu genişletmiş ve küresel alanda söz sahibi olan bir ülke konumuna gelmek için önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde bulunan araştırma altyapılarının faaliyet alanları ve yürütülmekte olan çalışmalar, dünyada sağlık biyoteknolojisinde izlenen yol ve yaklaşımlarla büyük oranda paralellik göstermektedir.

 1. Türk Tıp Dünyası Kurultayında odak noktaları olarak;
  • Metabolik Hastalıklar,
  • Kişiselleştirilmiş Tıp,
  • İlaç Geliştirme,
  • Aşı Geliştirme,
  belirlenmiştir.

Kurultaya, ülkemizden ve yurt dışından katılacak olan akademisyenler, biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri ve akademik çalışmaları paylaşacak ve karşılıklı görüş alış-veriş imkanı bulacaklardır.

Bundan önceki beş kurultay gibi bu seneki kurultayın da çok faydalı olacağına inanmaktayım. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına kıymetli katkılarınız ile katılmaya davet eder, saygılarımı sunarım.

Dr. Fahrettin KOCA

T.C. Sağlık Bakanı
Kurultay Onursal Başkanı